Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 149 poz. 3581

Uchwała nr XLVII/263/2010 Rady Gminy Sońsk

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Sońsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Sońsk na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 301.919,93 zł

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały :

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 107.219,93 zł

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 194.700,00 zł

4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 17.521.437,93zł w tym :

1) dochody bieżące w kwocie 17.226.737,93 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 294.700 zł

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Sońsk na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 214.804,55 zł;

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 516.724,48 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.804,55 zł;

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 384.024,48 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej chwały:

1) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 199.000 zł

2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 132.700 zł

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18.726.437,93 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 16.746.260,93 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.980.177,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.205.000 zł, (nie ulegający zmianie) który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1.143.360 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 61.640zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.494.000 zł, (kredyty 1.494.000 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.494.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.474.000 zł, pożyczek w wysokości 20.000 zł,).

3. Przychody budżetu w wysokości 2.699.000 zł, rozchody w wysokości 1.494.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do mniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szmalec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  XLVII/263/2010
Rady Gminy Sońsk
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik1.xls

zal. 1(263)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  XLVII/263/2010
Rady Gminy Sońsk
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik2.xls

zal. 2(263)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  XLVII/263/2010
Rady Gminy Sońsk
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik3.xls

zal. 3(263)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr  XLVII/263/2010
Rady Gminy Sońsk
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik4.xls

zal. 4(263)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr  XLVII/263/2010
Rady Gminy Sońsk
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik5.xls

zal. 5(263)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr  XLVII/263/2010
Rady Gminy Sońsk
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik6.xls

zal. 6(263)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr  XLVII/263/2010
Rady Gminy Sońsk
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik7.xls

zal. 7(263)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr  XLVII/263/2010
Rady Gminy Sońsk
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik8.xls

zal. 8(263)

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr  XLVII/263/2010
Rady Gminy Sońsk
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik9.xls

zal. 9(263)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe