Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 158 poz. 3889

Uchwała nr 431/XLII/2010 Rady Powiatu w Radomiu

z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Powiatu Radomskiego przyjętego uchwałą Nr 354/XXXIII/2009 Rady Powiatu z dnia 30 października 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95 j.t.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Radomskiego przyjętego uchwałą Nr 354/XXXIII/2009 Rady Powiatu z dnia 30 października 2009r. wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 55 pkt 1otrzymuje brzmienie: „1. rozpatruje sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej, a także analizuje i wykorzystuje dla potrzeb oceny Zarządu Powiatu sprawozdania z wykonania innych uchwał Rady Powiatu, opinie innych Komisji w sprawie skutków podjętych i wykonywanych uchwał Zarządu Powiatu, wyniki kontroli zewnętrznych i wewnętrznych Zarządu Powiatu i podległych jednostek organizacyjnych”

2) w § 91pkt 1 wyrazy „ w tym jednym z nich winien być przewodniczący Zarządu” zastępuje się wyrazami: „lub jeden Członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd w drodze uchwały” ;

3) w § 93 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „ 4. Jednostki organizacyjne ,o których mowa w ust. 3 są powiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).”;

4) w § 95 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3. Bez zgody Zarządu Powiatu Rada Powiatu nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.”

5) w § 101 skreśla się: pkt 1,2,3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Radomskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


mgr Edward Krok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe