Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 158 poz. 3892

Uchwała nr 434/XLII/2010 Rady Powiatu w Radomiu

z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 289/XXVII/2009 Rady Powiatu z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat radomski

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) uchwala się co następuje:

§ 1. W Regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 289/XXVII/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat radomski wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla nauczyciela w wysokości 150 złotych na jeden pełny etat nauczyciela, a dla dyrektorów – 450 złotych miesięcznie na każdy etat dyrektora, 300 złotych na etat wicedyrektora oraz na każdy etat kierownika”.

2. § 5 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły w oparciu o opracowane kryteria w wysokości od 200 do 300 złotych miesięcznie”.

3. § 5 ust. 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Dodatek dla dyrektorów szkół (placówek) przyznaje Starosta dwa razy w roku na okres 6 miesięcy w wysokości od 350 do 600 złotych miesięcznie.

4. 1. § 12 ust. 1 pkt 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „powierzenia wychowawstwa klasy w wysokości 150 złotych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i polega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady


mgr Edward Krok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe