Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 158 poz. 3895

Uchwała nr XLIV/210/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 22 czerwca 2010r.

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej bądź odstąpienia od ustalenia tej odpłatności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 79 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362. z późn. zm.1) ) oraz art.12 ust. 11 w związku z art. 40 ustawy dnia z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.2) ) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do rodziców dziecka lub osoby pełnoletniej przebywających w rodzinie zastępczej, w tym także do rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisch uchwały jest mowa o:
1) dochodzie rodziny – oznacza to dochód określony zgodnie z art. 6 pkt. 4 i art. 8 ust. 3, 4, 5 ustawy o pomocy społecznej;
2) kryterium dochodowym - oznacza to dochód określony zgodnie z art. 8 ust.1 pkt. 1i 2 ustawy o pomocy społecznej;
3) dziecku – rozumie się przez to małoletniego przebywającego w rodzinie zastępczej.
§ 3. 1. Podstawą wydania decyzji o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat jest sytuacja rodzinna, zdrowotna, dochodowa osób zobowiązanych.
2. Ustalenie sytuacji następuje na podstawie:
1) wywiadu środowiskowego;
2) zaświadczenia o dochodach;
3) innych dokumentów dowodów potwierdzających okoliczności uzasadniające zwolnienie.
§ 4. Zwolnieni z odpłatności są rodzice wywiązujący się z obowiązku alimentacyjnego względem dziecka lub osoby pełnoletniej przebywających w rodzinie zastępczej. Udokumentowanie powyższego winno nastąpić na podstawie okazanego dowodu wpłaty raty alimentacyjnej.
§ 5. 1. Zwalnia się częściowo z obowiązku opłaty, gdy dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe. Wysokość zwolnienia ustala się zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej lub z urzędu, mogą oni zostać całkowicie zwolnieni z ponoszenia odpłatności, ze względu na:
1) bezdomność;
2) niepełnosprawność;
3) bezrobocie;
4) długotrwałą lub ciężką chorobę;
5) przemoc w rodzinie;
6) potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
7) bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego;
8) alkoholizm i narkomanię;
9) zaistnienie sytuacji kryzysowej i zdarzenia losowego.
§ 6. Starosta może odstąpić od ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, na wniosek rodziców lub z urzędu w przypadku:
1) upośledzenia rodzica w stopniu umiarkowanym lub znacznym albo długotrwałej choroby psychicznej;
2) niemożności ustalenia miejsca pobytu rodzica lub rodziców;
3) gdy matka zrzekła się dziecka w celu oddania go do adopcji.
§ 7. Kwota określająca kryterium dochodowe, o którym mowa w § 5 pkt 1 podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Ostrołęckiemu.
§ 9. 1. Traci moc Uchwała Nr XXIII/125/2004 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie, która sprawowała funkcje rodziny zastępczej.
2. Wydane na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu decyzje w sprawie odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zachowują moc do czasu wydania decyzji na podstawie tej uchwały.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 229.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230.
Przewodniczący Rady

Krzysztof Parzychowski
 
Załącznik do Uchwały Nr XLIV/210/2010
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 22 czerwca 2010 r.
Tabela odpłatności z pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
Dochód stanowiący % kryterium dochodowe rodziny według ustawy o pomocy społecznej % odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
powyżej 100 - 150 % 10 %
powyżej 150 - 200 % 15 %
powyżej 200 - 250 % 20 %
powyżej 250 - 300 % 30 %
powyżej 300 - 400 % 50 %
powyżej 400 - 500 % 70 %
powyżej 500 - 600 % 90 %
powyżej 600 % 100 %
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe