| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIX/447/10 Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grójec oraz zapewnienia im dalszej opieki

Na podstawie art. 11 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z póź. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 191 z póź. zm.) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Grójcu oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oddział w Warszawie, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grójec przeprowadzane będzie interwencyjnie na zgłoszenie mieszkańców gminy lub z urzędu w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi ze strony tych zwierząt

2. Wyłapywaniem objęte będą te zwierzęta bezdomne (ranne, chore, agresywne, bezbronne), które stanowią zagrożenie lub wymagają bezwzględnie natychmiastowej pomocy, a powodem ich bezdomności jest ucieczka od człowieka, zabłąkanie, porzucenie przez człowieka oraz jednocześnie nie można ustalić właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotychczas przebywały.

3. Wyłapywanie zwierząt i ich przetrzymywanie odbywać się będzie w sposób humanitarny, zgodnie z zapisami w ustawie o ochronie zwierząt. Podczas akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt, zapewnia się im opiekę weterynaryjną.

§ 2. 1. Zwierzęta wymienione w § 1 ust. 2 wyłapywane będą na koszt Gminy Grójec po stwierdzeniu przez Straż Miejską w Grójcu, że stanowią jeden z wymienionych w § 1 ust. 2 przypadków zwierząt bezdomnych i przebywają na terenie, który nie jest własnością prywatną, państwową lub spółdzielczą.

2. W przypadku przebywania zwierząt wymienionych w § 1 ust. 2 na terenie prywatnym, państwowym lub spółdzielczym, przy czym w sposób oczywisty stwierdzić można, że zwierzęta są dokarmiane na tym terenie przez ludzi, o fakcie tym powiadomiony będzie właściciel terenu w celu samodzielnego rozwiązania zaistniałego problemu

3. W przypadku bezdomnych zwierząt agresywnych, stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla ludzi, zapisy § 2 ust. 2 nie obowiązują, a zwierzęta te wyłapane będą na koszt Gminy Grójec.

4. W przypadku pogryzienia człowieka przez bezdomne zwierzę, wyłapaniem zwierzęcia w celu poddania go obserwacji w kierunku wścieklizny, przeprowadzonej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grójcu, zajmuje się Gmina Grójec bez względu na okoliczności i własność terenu, na którym doszło do pogryzienia.

5. W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u wyłapanych bezdomnych zwierząt, niezwłocznie o tym fakcie powiadomiony będzie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu.

§ 3. 1. O konieczności wyłapywania zwierząt mieszkańcy gminy powiadamiają Straż Miejską w Grójcu.

2. Bezdomne zwierzęta wyłapane na terenie Gminy Grójec umieszczane będą w schronisku dla bezdomnych zwierząt, przekazywane do adopcji lub usypiane.

3. Uśpienie wyłapanych zwierząt stosuje się w przypadkach, gdy występują przyczyny określone w ustawie o ochronie zwierząt.

4. Kontrolę nad prawidłowością wyłapywania bezdomnych zwierząt sprawuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu

§ 4. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Grójec mogą wykonywać podmioty gospodarcze o zarejestrowanej działalności gospodarczej w tym zakresie, posiadające stosowną wiedzę i uprawnienia w postaci zezwolenia na prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz posiadające odpowiednie urządzenia i środki transportu, zapewniające wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami

2. Podmioty gospodarcze zajmujące się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt na ternie Gminy Grójec zobowiązane są do wykonania czynności wyłapywania zwierząt w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zagrożenia dla wyłapywanych zwierząt, w tym szczególnie zadawania im cierpienia.

§ 5. 1. Informacje o podmiocie gospodarczym wykonującym aktualnie wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Grójec i adresie schroniska dla bezdomnych zwierząt, w którym wyłapane zwierzęta przebywają, posiada Straż Miejska w Grójcu.

2. Właściciel zagubionego zwierzęcia zgłasza ten fakt Straży Miejskiej w Grójcu, a w przypadku podejrzenia kradzieży lub zabicia zwierzęcia – również do Policji.

3. Właściciel wyłapanego zwierzęcia zgłasza chęć jego odzyskania do Straży Miejskiej w Grójcu.

4. Schronisko dla bezdomnych zwierząt wydaje wyłapane zwierzę właścicielowi za wiedzą Straży Miejskiej w Grójcu po wniesieniu przez właściciela zwierzęcia na rzecz Gminy Grójec zwrotu kosztów odłowienia, leczenia, kastracji, szczepienia, oznakowania zwierzęcia oraz kosztu przebywania zwierzęcia w schronisku.

5. Wysokość kosztów związanych ze zwrotem zwierzęcia właścicielowi ustala Gmina Grójec

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Pruś

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »