Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 175 poz. 4463

Uchwała nr L/47/2010 Rady Gminy Nieporęt

z dnia 2 czerwca 2010r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic sołectw Białobrzegi i Wólka Radzymińska polegającej na włączeniu części dotychczasowego terenu sołectwa Białobrzegi do sołectwa Wólka Radzymińska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przeprowadzić konsultacje:

1) z mieszkańcami sołectwa Białobrzegi w sprawie wyłączenia z obszaru Sołectwa Białobrzegi części tego sołectwa stanowiącej część obrębu ewidencyjnego Białobrzegi - w granicach zaznaczonych kolorem żółtym na fragmencie mapy ewidencyjnej w skali 1:5 000, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały po granicach działek ewidencyjnych nr 60 i nr 61/4 łącznie z w/w działkami i przyłączenie go do dotychczasowego obszaru Sołectwa Wólka Radzymińska,

2) z mieszkańcami sołectwa Wólka Radzymińska w sprawie przyłączenia do obszaru Sołectwa Wólka Radzymińska części sołectwa Białobrzegi stanowiącej część obrębu ewidencyjnego Białobrzegi - w granicach zaznaczonych kolorem żółtym na fragmencie mapy ewidencyjnej w skali 1:5 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały po granicach działek ewidencyjnych nr 60 i nr 61/4 łącznie z w/w działkami.

2. Upoważnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy wymienionych w § 1 sołectw, posiadający czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego gminy.

§ 2.

1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

2. Termin, miejsce przeprowadzenia konsultacji, skład osobowy komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego wyniki konsultacji określi Wójt Gminy w formie zarządzenia.

3. O terminie i miejscu przeprowadzenia konsultacji uprawnieni zostaną poinformowani poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 3.

1. Konsultacje społeczne odbywać się będą w formie osobistego składania podpisów na liście konsultacyjnej dla jednostki pomocniczej Gminy Nieporęt (sołectwa).

2. Lista konsultacyjna w sprawie o której mowa w § 1 pkt 1 będzie zawierać określone zapytanie „Czy jesteś za zmianą granic sołectwa Białobrzegi, polegającą na wyłączeniu z obszaru Sołectwa Białobrzegi części tego sołectwa stanowiącej część obrębu ewidencyjnego Białobrzegi - w granicach zaznaczonych kolorem żółtym na fragmencie mapy ewidencyjnej w skali 1 : 5 000, po granicach działek ewidencyjnych nr 60 i nr 61/4 łącznie z w/w działkami i przyłączeniu go do dotychczasowego obszaru Sołectwa Wólka Radzymińska?” oraz następujące dane:

1) imię i nazwisko osoby biorącej udział w konsultacji,

2) adres zamieszkania,

3) PESEL

4) oddany głos popierający, przeciwny, lub wstrzymujący się.

3. Wzór listy konsultacyjnej w sprawie, o której mowa w § 1 pkt 1 stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Lista konsultacyjna w sprawie, o której mowa w § 1 pkt 2 będzie zawierać określone zapytanie „Czy jesteś za zmianą granic sołectwa Wólka Radzymińska, polegającą na przyłączeniu do obszaru Sołectwa Wólka Radzymińska części sołectwa Białobrzegi stanowiącej część obrębu ewidencyjnego Białobrzegi - w granicach zaznaczonych kolorem żółtym na fragmencie mapy ewidencyjnej w skali 1 : 5 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały po granicach działek ewidencyjnych nr 60 i nr 61/4 łącznie z w/w działkami. ?” oraz następujące dane:

1) imię i nazwisko osoby biorącej udział w konsultacji,

2) adres zamieszkania,

3) PESEL

4) oddany głos popierający, przeciwny, lub wstrzymujący się.

5. Wzór listy konsultacyjnej w sprawie, o której mowa w § 1 pkt 2 stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Czynności w ramach przeprowadzanych konsultacji, w szczególności: zapoznania mieszkańców danego sołectwa z projektem właściwego statutu, podpisów na listach konsultacyjnych oraz zliczania głosów mogą wykonywać jedynie osoby upoważnione przez Wójta Gminy Nieporęt.

§ 5.

1. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

2. Wyniki konsultacji społecznych Wójt Gminy Nieporęt przedstawia Radzie Gminy na najbliższej sesji od dnia zakończenia konsultacji oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nieporęcie.

3. Wynik konsultacji społecznych nie jest wiążący dla organu Gminy Nieporęt podejmującego rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami.

4. Koszty przeprowadzenia konsultacji społecznych ponosi Gmina Nieporęt.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Nieporęt


Eugeniusz Woźniakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/47/2010
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 2 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.jpg

załącznik nr 1 do Uchwały nr L/47/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 2 czerwca 2010r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/47/2010
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 2 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.jpg

Załącznik nr 2 do Uchwały nr L/47/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 2 czerwca 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/47/2010
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 2 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3 do Uchwały nr L/47/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 2 czerwca 2010 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/47/2010
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 2 czerwca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 4 do Uchwały nr L/47/2010 Rady gminy Nieporęt z dnia 2 czerwca 2010 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe