Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 178 poz. 4617

Uchwała nr XXVIII/154/10 Rady Gminy Karniewo

z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz.1240 z późniejszymi zmianami ) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1241 ) Rada Gminy Karniewo uchwala , co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 13.405.478,00 zł z tego :

a) dochody bieżące w kwocie 11.345.482,20 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 2.059.995,80 zł

- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały . Ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 1b .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 14.636.416,00 zł z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 10.681.452,56 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 3.954.963,44 zł

- zgodnie z załącznikami Nr 2 , Nr 2a i Nr 2b do niniejszej uchwały . Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2c.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1.230.938,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymiz zaciągniętych kredytów w kwocie 740.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 873.123,00 zł .

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.613.123 ,00 zł z zaciągniętych kredytów w kwocie 740.000,00 zł oraz z wolnych środków w wysokości 873.123,00 zł .

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Grzegorz Wawrzonkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/154/10
Rady Gminy Karniewo
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik1.xls

plan dochodów

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXVIII/154/10
Rady Gminy Karniewo
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik1a.doc

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XXVIII

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXVIII/154/10
Rady Gminy Karniewo
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik1b.xls

Zlad. zlec. doch

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/154/10
Rady Gminy Karniewo
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik2.xls

plan wydatków

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVIII/154/10
Rady Gminy Karniewo
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik2a.doc

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXVIII

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXVIII/154/10
Rady Gminy Karniewo
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik2b.doc

Załącznik nr 2b do Uchwały Nr XXVIII

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXVIII/154/10
Rady Gminy Karniewo
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik2c.xls

zad. zlec. wydatki

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/154/10
Rady Gminy Karniewo
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik.doc

Uzasadnienie do Uchwały XXVIII

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe