Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 178 poz. 4618

Uchwała nr XXX/159/10 Rady Gminy Karniewo

z dnia 28 lipca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz.1240 z późniejszymi zmianami ) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1241 ) Rada Gminy Karniewo uchwala , co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 12.017.425,00 zł z tego :

a) dochody bieżące w kwocie 11.851.975,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 165.450,00 zł

- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 14.672.302,00 zł z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 11.241.598,56 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 3.430.703,44 zł

- zgodnie z załącznikami Nr 2 , Nr 2a , 2b, 2c do niniejszej uchwały .

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2.654.877,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.998.489,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1.038.573,00 zł .

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Grzegorz Wawrzonkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/159/10
Rady Gminy Karniewo
z dnia 28 lipca 2010 r.
Zalacznik1.xls

dochody

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXX/159/10
Rady Gminy Karniewo
z dnia 28 lipca 2010 r.
Zalacznik1a.doc

Załącznik nr 1a do Uchwały

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/159/10
Rady Gminy Karniewo
z dnia 28 lipca 2010 r.
Zalacznik2.xls

wydatki

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXX/159/10
Rady Gminy Karniewo
z dnia 28 lipca 2010 r.
Zalacznik2a.doc

Załącznik nr 2a do Uchwały

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXX/159/10
Rady Gminy Karniewo
z dnia 28 lipca 2010 r.
Zalacznik2b.doc

wydatki majątkowe

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXX/159/10
Rady Gminy Karniewo
z dnia 28 lipca 2010 r.
Zalacznik2c.doc

Załącznik nr 2c do Uchwały

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/159/10
Rady Gminy Karniewo
z dnia 28 lipca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3 do Uchwały

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/159/10
Rady Gminy Karniewo
z dnia 28 lipca 2010 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 4 do Uchwały

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/159/10
Rady Gminy Karniewo
z dnia 28 lipca 2010 r.
Zalacznik5.doc

załacznik nr 5 przchody i rozch

Załącznik do Uchwały Nr XXX/159/10
Rady Gminy Karniewo
z dnia 28 lipca 2010 r.
Zalacznik.doc

Uzasadnienie do Uchwały

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe