Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 178 poz. 4623

Uchwała nr V/228/10 Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 21 lipca 2010r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, art. 233 pkt. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Magnuszewie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2010 rok Nr V/186/09 z dnia 31 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

Przenosi się wydatki budżetowe

z działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwotę 126.000 zł rozdziału 80101 Szkoły podstawowe kwotę 126.000 zł

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 126.000 zł

z zadania BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MAGNUSZEWIE kwotę 126.000 zł

na

dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR kwotę 36.000 zł

rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji kwotę 3.000 zł §3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy kwotę 3.000 zł

rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwotę 33.000 zł

§4300 Zakup usług pozostałych kwotę 33.000 zł

dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO kwotę 90.000 zł

rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków kwotę 90.000 zł

§2720Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kwotę 90.000 zł

§ 2. W wyniku powyższych zmian:

§1 pkt.2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się wydatki w łącznej kwocie 25.294.600 zł

z tego:

a)bieżące w kwocie 18.043.690 zł,

b)majątkowe w kwocie 7.250.910 zł

Zmianie ulega tabela Nr1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulega Plan limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 do uchwały budżetowej „Dotacje udzielane w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Wdowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/228/10
Rady Gminy w Magnuszewie
z dnia 21 lipca 2010 r.
Zalacznik1.doc

zalacznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/228/10
Rady Gminy w Magnuszewie
z dnia 21 lipca 2010 r.
Zalacznik2.xls

zalacznik 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/228/10
Rady Gminy w Magnuszewie
z dnia 21 lipca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr3

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe