Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 178 poz. 4625

Uchwała nr XLI/246/2010 Rady Gminy Dąbrówka

z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 2.110.258,58zł, który po zmianach wynosi 20.111.198,26zł z tego : a) dochody bieżące 17.590.199,26zł, b) dochody majątkowe 2.520.999,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesienia dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2.530.173,58zł, który po zmianach wynosi 24.131.579,26zł z tego : a) wydatki bieżące 17.492.993,26zł, b) wydatki majątkowe 6.638.586,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się limity na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2d do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 4.020.381,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych kredytów w kwocie 423.138zł, b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3085.243zł, c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 512.000zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.273.460,00zł, z następujących tytułów; a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.676.217zł, b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.085.243zł, c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 512.000zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2253.079,00zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 662.500zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1590.579,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.


Uzasadnienie

W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany: ZWIĘKSZA się dochody budżetu gminy na 2010 rok o następujące pozycje: - 1.844.262,00zł pomoc finansowa w 2010 roku na realizację projektu „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (I etap) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację w/w projektu w latach 2010 – 2011 przyznana została pomoc finansowa ogółem w wysokości 3.972.522,00zł, - 86.866,58zł – dofinansowanie projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, - 67.000,00zł – środki pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, - 25.130,00zł – niewykorzystane wydatki niewygasające z 2009 roku, - 65.000,00zł – pomoc finansowa z Powiatu Wołomińskiego na budowę chodników, - 22.000,00zł – pomoc finansowa z Powiatu Wołomińskiego na zadania z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska. W ramach PRZENIESIENIA dochodów dokonuje się zmiany czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej przy realizowanych przez Gminę projektach unijnych - Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ramach zagospodarowania centrum wsi Guzowatka. Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ramach zagospodarowania centrum wsi Zaścienie” i „Dążąc do edukacji” polegającej na przeniesieniu kwot dofinansowania z § 6298 do § 6297 w celu dostosowania uchwały do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. ZWIĘKSZA się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o następujące pozycje: - 1.844.262,00zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (I etap Józefów-Cisie-Trojany)- udział unijny, - 67.000,00zł na budowę drogi Chruściele – Zaścienie (FOGR), - 65.000,00zł na budowę chodników w miejscowościach Kuligów, Józefów, Zaścienie - 86.866,58zł na realizację projektu „Aktywność drogą do sukcesu”, - 20.000,00zł na zakup nowowybudowanych odcinków sieci wodociągowej, - 1.220,00zł na zapłatę za nadzór autorski przy realizacji projektu „Zagospodarowanie centrum miejscowości Guzowatka i Zaścienie”, - 2.000,00zł na wykonanie wytyczenia drogi w Chajętach, - 411.825,00zł zwiększona dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, - 22.000,00zł na realizację następujących zadań: usuwanie wyrobów zawierających azbest, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, uprzątnięcie linii brzegowej Bugu w obszarze Natura 2000, - 10.000,00zł na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Zagospodarowanie centrum miejscowości Dąbrówka”. W ramach PRZENIESIENIA wydatków dokonuje się następujące zmiany:
1. Z wydatków bieżących zabezpieczonych w drogach gminnych na budowę chodników przenosi się 151.123,00zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Zagospodarowanie centrum miejscowości Kuligów” – 50.500,00zł, „Zagospodarowanie centrum miejscowości Józefów” – 50.500,00zł, „Zagospodarowanie centrum miejscowości Zaścienie - II etap” – 50.123,00zł
2. Z wydatków bieżących w drogach wydziela się kwotę 38.000,00zł na realizację zadania pn. Budowa drogi Chruściele – Zaścienie”. 3. Z wydatków bieżących w strażach wydziela się kwotę 4.820zł na zakup inwestycyjny urządzenia radiowego do selektywnego powiadomienia dla OSP Kuligów. 4. W oświacie w ramach wydatków bieżących zabezpiecza się wydatki na dowożenie uczniów do szkół, oraz na zakup programu komputerowego do ewidencji dzieci realizujących obowiązek szkolny. 5. W pomocy społecznej z wydatków bieżących wydziela sie udział własny zabezpieczony na realizacje projektu „Aktywność droga do sukcesu”. 6. Z wydatków bieżących w sporcie w ramach wydatków zabezpieczonych na Fundusz Sołecki wydziela się zadanie inwestycyjne pn. „Plac zabaw dla dzieci w miejscowości Chajęty”. 7. Dokonuje się zmiany czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej przy realizowanym przez Gminę projekcie unijnym pn. „Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ramach zagospodarowania centrum wsi Guzowatka. Budowa chodnika wraz ze zjazdami w ramach zagospodarowania centrum wsi Zaścienie” polegającej na przeniesieniu planu wydatków z § 6058 do § 6059 w celu dostosowania uchwały do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/246/2010
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 7 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XLI/246/2010
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 7 czerwca 2010 r.
Zalacznik1a.pdf

załacznik nr 1a

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/246/2010
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 7 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.pdf

załacznik Nr 2

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLI/246/2010
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 7 czerwca 2010 r.
Zalacznik2a.pdf

załącznik nr 2a

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XLI/246/2010
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 7 czerwca 2010 r.
Zalacznik2b.pdf

załącznik nr 2b

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XLI/246/2010
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 7 czerwca 2010 r.
Zalacznik2c.pdf

załącznik nr 2c

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr XLI/246/2010
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 7 czerwca 2010 r.
Zalacznik2d.pdf

załącznik nr 2d

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/246/2010
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 7 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.pdf

załacznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/246/2010
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 7 czerwca 2010 r.
Zalacznik4.pdf

załacznik Nr 4

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe