Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 186 poz. 4967

Uchwała nr XLII/245/2010 Rady Gminy Baranowo

z dnia 18 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Baranowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2010 zwiększa się o kwotę 1.760.673,46 do łącznej kwoty 24.691.534,85 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie 18.126.792,70 zł b) dochody majątkowe w kwocie 6.564.742,15 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu na rok 2010 zwiększa się o kwotę 4.536.151,46 zł do łącznej kwoty 31.333.043,85 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 14.798.154,07 zł b) wydatki majątkowe w kwocie 16.534.889,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 6.641.509,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) kredytu w kwocie 3.918.944,00 zł, b) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 618.234,23 zł, c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.104.330,77 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.663.166,23 zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.918.944,00 b) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 618.234,23 zł, c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.268.600,00 zł, d) przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 857.388,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.021.657,23 zł, z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 67.500,00 zł, b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 77.496,00 zł, c) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 876.661,23 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy Baranowo na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010. 2. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Jerzy Symołon

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/245/2010
Rady Gminy Baranowo
z dnia 18 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/245/2010
Rady Gminy Baranowo
z dnia 18 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/245/2010
Rady Gminy Baranowo
z dnia 18 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik Nr 2a do URG z dnia 18 czerwca 2010 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/245/2010
Rady Gminy Baranowo
z dnia 18 czerwca 2010 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/245/2010
Rady Gminy Baranowo
z dnia 18 czerwca 2010 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/245/2010
Rady Gminy Baranowo
z dnia 18 czerwca 2010 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 5 PRZYCHODY I ROZCHODY

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/245/2010
Rady Gminy Baranowo
z dnia 18 czerwca 2010 r.
Zalacznik7.docx

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/245/2010
Rady Gminy Baranowo
z dnia 18 czerwca 2010 r.
Zalacznik8.docx

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII/245/2010
Rady Gminy Baranowo
z dnia 18 czerwca 2010 r.
Zalacznik9.xls

PROGNOZA DŁUGU 2010

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLII/245/2010
Rady Gminy Baranowo
z dnia 18 czerwca 2010 r.
Zalacznik10.docx

UZASADNIENIE

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe