Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 186 poz. 4974

Zarządzenie nr 36/2010 Wójta Gminy Kampinos

z dnia 19 sierpnia 2010r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt.1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2010 r. Nr XLVI/203/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 28.500,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 15.179.172,50 zł, w tym:

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 28.500,00 zł, tj. do kwoty 13.539.108,50 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010r.

2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 47.050,00 zł i zmniejsza o kwotę 18.550,00 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 15.179.172,50 zł, w tym:

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 47.050,00 zł i zmniejsza o kwotę 18.550,00 zł, tj. do kwoty 11.888.173,50 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010r.

- zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z zał. Nr 2a do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010r

3. w § 6 pkt 1 - wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2010 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy


mgr inż. Tomasz Tymoftyjewicz


Uzasadnienie

Zmiany w dochodach gminy:

• w dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 100,00 zł oraz dotacje celowe na zadania własne o kwotę 5.400 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Mazowieckiego Nr 166/2010 z dn. 30 lipca 2010r. i o kwotę 23.000 zł zgodnie z zawiadomieniem Nr 128 z dn. 30 lipca 2010r.

Zmiany w wydatkach gminy:

• w dziale 750 rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zmniejszenia planu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 5.000,00 zł i jednocześnie zwiększenia planu zakupu usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł oraz materiałów o kwotę 1.000,00 zł.

• w dziale 851 rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się zmniejszenia planu świadczeń społecznych o kwotę 1.000,00 zł i zakupu usług pozostałych o 1.000,00 zł , jednocześnie zwiększając plan wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o 2.000,00 zł

• w dziale 754 rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne dokonuje się zmniejszenia planu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 9.000,00 zł i jednocześnie zwiększenia zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 9.000,00 zł

• w dziale 900 rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonuje się zmniejszenia planu różnych opłat i składek o kwotę 2.550,00 zł i jednocześnie zwiększenia podróży służbowych krajowych o kwotę 2.550,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się celem urealnienia planu wydatków bieżących.

• w dziale 852 - Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 28.500,00 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami, w tym:

- w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o 1.000,00 zł ( 100 zł - na zadania zlecone, 900 zł - zadania własne

- w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 4.500,00 zł

- w rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 23.000 zł( 20.000 zł - na świadczenia społeczne, 3.000 zł - doposażenie punktów wydawania posiłków )

W załączniku Nr 1 - pn. Dochody dokonuje się korekty:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna w ten sposób, iż: zmniejsza się środki w kolumnie dotacje o kwotę 5.000 zł (błędnie zaklasyfikowane dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do dotacji). Dokonana korekta nie powoduje zmiany planu dochodów bieżących.

Wójt Gminy


mgr inż. Tomasz Tymoftyjewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2010
Rady Gminy Kampinos
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.xlsx

Dochody


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2010
Rady Gminy Kampinos
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2.xlsx

Wydatki


Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 36/2010
Rady Gminy Kampinos
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2a.xlsx

Wydatki bieżące


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2010
Rady Gminy Kampinos
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3.xlsx

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe