Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 188 poz. 5059

Uchwała nr XXXII/127/10 Rady Gminy w Ceranowie

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn.zm./ Rada Gminy w Ceranowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie powienien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

1)odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2)opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - stanowiące załacznik do uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ceranów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wójwództwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Dziwulski


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/127/10
Rady Gminy w Ceranowie
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Wymagania jakie powinien spełniać, przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właśćicieli nieruchomości na terenie Gminy Ceranów, powienien spełniać nastepujące wymagania:

1. W zkaresie wyposażenia technicznego pojazdów, pojemników lub worków oraz bazy transportowej:

a) powinien posiadać specjalistyczne środki transportu przeznaczone do odbioru odpadów komunalnych,posiadające konstrukcję lub zabudowę pozwalająca na załadunek,transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia srodowiska.

b) pojazdy powinny być oznaczone w sposób trwały, umożliwiając łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy,

c) posiadać właściwe urządzenia do zbioru odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych w tym wielkogabarytowych, niebezpiecznych i biodegradowalnych,

d) zapewnić odpowiednią ilośc i pojemność pojemników, gwarantujących zachowanie ustalonej w harmonogramie oraz w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ceranów, częstotliwość usuwania odpadów z nieruchomości,

e) posiadać ogrodzony teren o utwardzonej powierzchni pozwalający na parkowanie i mycie pojazdów,

2. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związnaych ze świadczonymi usługami:

a) przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać odpowiednie zaplecze teczniczne, wyposażone w narzędzia i urządzenia zapewniające utrzymanie pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komnalnych, w należytym stanie sanitarno-higienicznym,

b) przedsiębiorca musi zapewnić możliwośc mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników bezpośrednio na eksploatowanej przez siebie bazie lub na podstawie umowy ze specjalistyczną firmą,

c) zapewnić taką organizację świadczonych usług aby po każdorazowym opróźnieniu pojemników lub worków uprzątnięte zostały rozsypane odpady,

3. W zakresie miejsca odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, miejscem odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Ceranów są:

a) składowiska odpadów, które wyraziły pisemną gotowość odbioru odpadów komunalnych od firm posiadających stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności, w zakresie odbierania odpadów konunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ceranów,

b) inne składowiska spełniające wymagania określone w art.9 ust.3 i ust.4 ustawy o odpadach oraz wojewódzkim planie gospodarki odpadami,

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwoelnia na prowadzenie działalności w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych na terenie Gminy Ceranów powinien spełniać następujace wymagania:

1. W zakresie wyposażenia technicznego:

a) przedsiębiorca powinien posiadać dostosowane do przewozu nieczystości ciekłych pojazdy asenizacyjne,

b) pojazdy powinny posiadać wyraźne i trwałe oznakowanie (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy),

c) zabezpieczyć pojazd przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu, w czasie transportu nieczystości ciekłych,

d) wymogi okreslone w §1 ust.1 pkt.e stosuje się również do przedsiebiorców ubiegających sie o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

a) przedsiębiorca zobowiązny jest do posiadania odpowiedniego punktu na terenie bazy, zapewniającego możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymaniu ich w należytym stanie sanitarno-higienicznym,

b) w razie rozlania przewożonych nieczystości ciekłych,przedsiębiorca jest zobowiązny do sprzątnięcia i dezynfekcji terenu,

Przewodniczący Rady Gminy


Jóef Dziwulski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe