Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 190 poz. 5183

Uchwała nr XLVI/434/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mszczonów lub jej jednostkom

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (D.U. z 2009r Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mszczonów lub jego jednostkom podległym od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".

2. Przepisów uchwały nie stosuje się do należności, których zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

§ 2. Pod pojęciem należności rozumie się należność główną, odsetki i inne należności uboczne (koszty dochodzenia i inne).

§ 3. Do umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności uprawniony jest Burmistrz Mszczonowa lub jego Zastępca.

§ 4. 1. Należność może zostać umorzona z urzędu, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek:

1)osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,

2)osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4)jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

5)zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Na wniosek dłużnika należności, których termin płatności minął, mogą być umarzane w całości lub w części, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

3. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust. 1 i 2 zachodzą wobec wszystkich dłużników.

§ 5. 1. Na wniosek dłużnika, w przypadkach o których mowa w § 4 ust. 2, mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności, albo płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.

2. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono zapłatę na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę od dnia zawarcia umowy lub porozumienia, o których mowa w § 6 ust. 2, do upływu terminów zapłaty, wynikających z tejże mowy lub porozumienia.

3. Jeżeli w ustalonym terminie dłużnik nie zapłaci należności odroczonej lub nie zapłaci którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność, terminem płatności należności objętej odroczeniem lub ratą staje się termin pierwotny.

§ 6. 1. Umarzanie należności z urzędu następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

2. Stosowanie ulg na wniosek, o których mowa w § 4 ust. 2 oraz w § 5 uchwały wymaga formy pisemnej i następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego, w drodze umowy lub porozumienia.

§ 7. 1. W przypadku podmiotu prowadzacego działalność gospodarczą, możliwe jest udzielanie ulg, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, w § 4 ust. 2 oraz w § 5, które stanowią wyłącznie pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Wspólnot Europejskich Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L Nr 379 z 28.12.2006r).

2. Zobowiązuje się przedsiębiorcę, zarówno ubiegającego się o udzielenie ulgi, jak i korzystającego z ulg, o których mowa w ust. 1, do przedkładania zaświadczeń (oświadczeń)o pomocy de minimis oraz informacji o każdej innej pomocy publicznej, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi związana jest pomoc de minimis udzielana na podstwie niniejszej uchwały.

3. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, przed udzieleniem pomocy de minimis, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej tj. nie spełnia kryteriów okreslonych w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczacych pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z 1.10.2004).

§ 8. Burmistrz Mszczonowa przedstawieć będzie Radzie Miejskiej w Mszczonowie informację o wielkości umorzeń należności oraz zastosowanych ulgach w ich zapłacie wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XVIII/130/ 04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 124, poz. 3017)

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


Łukasz Koperski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe