Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 196 poz. 5435

Uchwała nr LII/561 /2010 Rady Gminy Jabłonna

z dnia 12 października 2010r.

w sprawie nadania nazwy drodze niepublicznej położonej w obrębie Józefów II gm. Jabłonna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

Rada Gminy Jabłonna uchwala co następuje:

§ 1.

Nadaje się nazwę ul. Motylkowa drodze niepublicznej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 7 Józefów II jako działki ewidencyjne nr 1/24, nr 1/47, na odcinku od granicy ze wsią Józefów gm. Nieporęt do granicy z działką ew. nr 1/23.

§ 2.

Integralną część uchwały stanowi mapa obrazująca lokalizację ulicy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Barbara Wołosiewicz


Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/561 /2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 12 października 2010 r.

W dniu 09.06.2010 r. Pan Artur Kucharycz wystąpił z wnioskiem o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości oznaczonej nr ew. 1/46 położonej w obrębie 7- Józefów II gm. Jabłonna.

Ze względu na brak nazwy drogi zapewniającej dostęp do ww. działki, tut. Urząd wystąpił do współwłaścicieli drogi oznaczonej nr ew. 1/24, nr 1/47 z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie nazwy przedmiotowej drodze - zgodnie z art. 8 ust. 1 a ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.

W związku z uzyskaniem zgód wszystkich współwłaścicieli przedmiotowych nieruchomości, stanowiących drogę niepubliczną, Rada Gminy może podjąć uchwałę o nadaniu nazwy tej drodze (zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna obrębu 7 – Józefów II działki nr 1/24, nr 1/47, stanowią współwłasność osób fizycznych.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gm. Jabłonna - dotyczącym części obrębu geodezyjnego Józefów II, obejmującego działki ewidencyjne o nr 1/3, nr 2, nr 1/ 4, nr 1/5, nr 1/6, nr 1/7, nr 1/8, nr 1/9, nr 1/10, nr 1/11, nr 1/12, nr 1/13, nr 1/14, nr 1/15, nr 1/16, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/218/2004 Rady Gminy Jabłonna z dnia 14 lipca 2004 r., przedmiotowa droga stanowi łącznie ciąg komunikacyjny (drogę niepubliczną) o symbolu KD-10 o łącznej szerokości 12.0 m.

Przedmiotową drogę oznaczono na załączniku graficznym kolorem żółtym.Propozycja przy wniosku – ul. „Motylkowa”.

Nadanie nazwy ul. Motylkowa jest zgodna z propozycją jw.

Obręb Józefów II do tej pory nie był objęty nazewnictwem ulic.

Załącznik do Uchwały Nr LII/561 /2010
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 12 października 2010 r.
Zalacznik1.jpg

Mapa obrazująca lokalizację ulicy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe