Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 197 poz. 5504

Uchwała nr 584/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie

z dnia 7 września 2010r.

w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Radzymin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159 ze zm.), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz 2008 ze zm.) Rada Miejska w Radzyminie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Radzymin” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała 434/XXXII/2006 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Radzymin

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej


Janusz Rasiński


Załącznik do Uchwały Nr 584/XLI/2010
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 7 września 2010 r.

REGULAMIN utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Radzymin - projekt

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzymin, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku.

§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Radzymin.

§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania.

2)Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (dalej GPGO) – należy przez to rozumieć Gminny Plan Gospodarki Odpadami wprowadzony uchwałą nr 31/XXI/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 października 2008 r.

3)Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej KPGO) – należy przez to rozumieć przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie treścią art. 14 ust. 4 ustawy 27 kwietnia 2001r. odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) ogłoszony w Monitorze Polskim z 28 lutego 2003r. (M. P. Nr 11, poz. 159),

4)nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,

5)odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001r.o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.),

6)odpadach budowlanych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i budów wymienioną w KPGO, jako jeden ze strumieni składających się na odpady komunalne,

7)odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.),

8)odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania i materiały opakowaniowe wymienione w KPGO,

9)odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu ustawy 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.),

10)odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to jeden ze strumieni odpadów wymienionych w KPGO,

11)odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych,

12)podmiotach uprawnionych – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez właściwy organ zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

13)stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zdefiniowane w ustawie z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008),

14)zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,

15)właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości oraz osoby władające nieruchomością na podstawie innego tytułu prawnego zobowiązane do realizowania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku,

16)zbiornicy - rozumie się przez to punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych,

17)zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r.Nr 106, poz.1002 ze zm.),

18)zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.),

19)zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustaw y z 20 sierpnia 1997r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002r. Nr 207, poz. 1762 ze zm.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego poprzez:

1)wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych (pojemniki, kontenery, worki na śmieci), ustawienie ich na terenach utwardzonych lub w altanach śmietnikowych i gromadzenie w tych urządzeniach odpadów komunalnych.

2)utrzymanie w należytym stanie sanitarnym pomieszczeń, mieszczących urządzenia na odpady,

3)przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W przypadku budowy nowej sieci kanalizacyjnej podłączenie nieruchomości winno nastąpić w terminie 2 lat od czasu jej wybudowania. Wyłącznie na terenach nie uzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych, do czasu jej wybudowania i na terenach gdzie plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza takie rozwiązania.

4)usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i gromadzenie ich w urządzeniach wymienionych w punkcie 1 (z obowiązku gromadzenia zwolnieni są właściciele nie zabudowanych działek budowlanych do czasu rozpoczęcia budowy, pod warunkiem, że na działce nie jest prowadzona działalność gospodarcza),

5)uprzątanie błota, śniegu, lodu, i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości),

6)usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości,

7)usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów: ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp. umieszczanych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa oraz dbanie o czystość i estetykę budynków i ogrodzeń,

8)utrzymywanie ogrodzeń nieruchomości w należytym stanie technicznym,

9)usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych,

10)niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków,

11)usuwanie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych według częstotliwości ustalonej w § 13 i § 14 na podstawie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzymin na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,

12)systematyczne wykaszanie traw i chwastów znajdujących się na nieruchomości.

2. Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy do inwestora.

3. Właściciele nieruchomości nie zabudowanych zapewniają utrzymanie jej w odpowiednim stanie czystościowo – porządkowym poprzez usuwanie na bieżąco zalegających odpadów, koszenia wysokich traw i chwastów.

4. Posiadacze zabudowanych nieruchomości przebywających czasowo (działkowcy) zobowiązani są do podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych w okresie od maja do października.

§ 5. 1. W przypadku prowadzenia na nieruchomości działalności gospodarczej powinna być ona zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 ze zm.), a jeżeli ma ona związek z powstawaniem odpadów innych niż komunalne należy stosować przepisy ustawy o odpadach.

2. Właściciel nieruchomości na której prowadzona jest działalność zobowiązany jest do:

- zapewnienia wystarczającej ilości koszy lub pojemników do gromadzenia odpadów wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności, w tym także na potrzeby klientów;

- opróżniania urządzeń, o których mowa w pkt 1 z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu;

- sprzątania miejsca prowadzonej działalności oraz najbliższego otoczenia.

§ 6. Na terenie gminy mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się:

1. spalania odpadów na powierzchni ziemi, z wyjątkiem resztek roślinnych (liście, gałęzie),oraz spalania odpadów niebezpiecznych i odpadów objętych selektywną zbiórką w instalacjach grzewczych budynków,

2. odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki, itp.,

3. niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, trawników, zieleńców, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej,

4. umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. w miejscach do tego nie wyznaczonych,

5. malowania np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami,

6. wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu,

7. zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt,

8. indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych,

9. wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,

10. indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości

11. wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów , itp.

12. wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych i innych nieruchomości, na których powstają odpady, do koszy ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli

13. zajmowania pasa drogowego w celu składowania odpadów lub materiałów budowlanych bez zgody zarządcy drogi.

§ 7. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi – właściciele nieruchomości (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i inni) ustalają wewnętrzne zasady porządku zgodne z przepisami niniejszej uchwały oraz rozliczają się z lokatorami z kosztów wywozu odpadów.

§ 8. 1. Tereny zielone znajdujące się na nieruchomości powinny być utrzymywane we właściwym stanie poprzez dbałość o ich estetykę i systematyczne wykaszanie trawników.

2. Zabrania się wypalania traw zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 ze zm.)

Rozdział 3.
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

§ 9. Mycie pojazdów samochodowych na terenach publicznych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

§ 10. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służących do użytku publicznego pod warunkiem, odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji miejskiej lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione.

§ 11. Naprawy i regulacje samochodów związane z ich bieżącą eksploatacją są dozwolone na nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie obowiązującymi przepisami.

Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.

§ 12. 1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

a) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l,

b) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 240 l, 1100 l,

c) worki,

d) kontenery przeznaczone na odpady budowlane.

2. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1)dla budynków mieszkalnych w przypadku braku segregacji - 20 l na mieszkańca, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość,

2)dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika,

3)dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika,

4)dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110 l na lokal,

5)dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,

6)dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik 110 l,

7)dla zakładów rzemieślniczych , usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik 110 l na każdych 10 pracowników,

8)dla domów opieki , internatów, koszar, hoteli, pensjonatów itp. – 20 l na jedno łóżko,

9)dla działek rekreacyjnych – w okresie od 1 maja do 31 października każdego roku nie mniej niż jeden pojemnik 110 l,

3. Dopuszcza się ustawienie pojemników o innej pojemności, przy zachowaniu minimalnej łącznej pojemności zgodnej z zasadami określonymi w ust.2.

4. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 4, jeżeli jest prowadzona działalność spożywcza (w tym sklepy spożywcze) lub gastronomiczna oraz ust. 2 pkt 5 i 6 należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady.

5. Do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników lub kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki udostępniane przez przedsiębiorcę, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych.

6. Zabrania się:

- umieszczania w pojemnikach i kontenerach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gruzu, gorącego żużla i popiołu, odpadów niebezpiecznych, medycznych,

- spalania odpadów komunalnych.

7. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych.

8. Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek zapewnienia dostatecznej liczby pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów,a także przenośnych szaletów.

9. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające na terenie danej nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, jako odpady niebezpieczne nie mogą być mieszane z odpadami komunalnymi. Powinny być one gromadzone selektywnie i przekazywane do unieszkodliwienia zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.).

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 13. 1. Częstotliwość usuwania niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości winna być dostosowana do ilości odpadów, nie może jednak być mniejsza niż raz w miesiącu. W przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych lub gospodarstw dwuosobowych prowadzonych wyłącznie przez emerytów lub rencistów, po potwierdzeniu tego faktu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego oraz po okazaniu stosownych dokumentów, dopuszcza się wywóz na zgłoszenie telefoniczne.

2. Wywóz odpadów segregowanych w workach winien odbywać się nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. W przypadku placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych poza budynkami wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

4. W przypadku nieruchomości, na których urządzane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

§ 14. 1. Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.

2. Czynna pojemność zbiorników bezodpływowych powinna być dostosowana do ilości osób zamieszkujących nieruchomość, ilości zużywanej wody oraz częstotliwości opróżniania, ale niemniej niż 4,5 m3.

3. Dla nieruchomości podłączonych do wodociągu miejskiego bilans ściekowy ustala się na podstawie wskazań wodomierza natomiast dla pozostałych nieruchomości przyjmuje się następujące normy:

a) Produkcja ścieków w gospodarstwach domowych- 3m3/osobę/miesiąc

b) Usługi:

1)pralnie – 17,0 dm3 /kg bielizny/ dobę,

2)bary, restauracje, jadłodajnie - 3,0 m3/ 1 miejsce /miesiąc,

3)kawiarnie – 0,8 m3/1 miejsce/ miesiąc,

4)sklepy spożywcze – 2 m3/1 zatrudnionego/miesiąc,

5)sklepy (poza spożywczymi) – 0,9 m3/1 zatrudnionego/ miesiąc,

6)apteki – 3,0 m3/ 1 zatrudnionego/miesiąc,

7)przychodnie zdrowia – 0,5 m3/1 zatrudnionego/ miesiąc,

8)zakłady fryzjerskie i kosmetyczne – 4,5 m3/1 zatrudnionego /miesiąc,

9)zakłady usługowe i inne – 0,45 m3/1 zatrudnionego/ miesiąc,

c) Zakłady produkcyjne:

1)bez natrysków – 0,45 m3/1 zatrudnionego/miesiąc

2)z natryskami – 1,5 m3/1 zatrudnionego/miesiąc.

§ 15. Właściciele nieruchomości wykonują obowiązki wymienione w § 13 i § 14 za pośrednictwem przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzymin na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania usuwania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych poprzez okazanie umowy z podmiotami uprawnionymi wymienionymi w § 3 pkt 12a i 12b oraz dowodów uiszczenia opłaty za te usługi (rachunki, faktury).

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania dokumentów wymienionych w ust. 1 przez okres 1 roku.

§ 17. Rada Miejska w drodze uchwały określi górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Rozdział 6.
Zasady gromadzenia odpadów stałych i płynnych

§ 18. 1. Gmina stwarza warunki do selektywnego gromadzenia surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych wyodrębnionych z odpadów komunalnych.Selektywną zbiórką są objęte następujące surowce wtórne:

1)szkło,

2)makulatura,

3)plastik,

4)drobne metale.

2. Surowców wtórne wyodrębnione z odpadów komunalnych u źródła należy gromadzić w specjalnie oznakowanych workach.

3. Worki i odbiór czysto wysegregowanych surowców wtórnych nieodpłatnie zapewnia gmina Radzymin według ustalonego harmonogramu.

§ 19. 1. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (baterie, akumulatory, lakiery, farby, świetlówki, przeterminowane leki, odpady wielkogabarytowe i elektryczne) należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych.

2. Odpady wielkogabarytowe gabarytowe niemieszczące się w typowych urządzeniach do zbierania odpadów oraz odpady należy gromadzić w uzgodnieniu z przedsiębiorcą, z którym zawarto umowę o odbieraniu odpadów komunalnych, bądź wystawić przezd posesję w dniu zbiórki organizowanej przez Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie.

3. Sprzęt elektryczny i elektroniczny - zabrania się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami. Przedmiotowy sprzęt należy dostarczyć do mobilnego punktu stacjonującego w Radzyminie przy ul. Weteranów 31 bądź zostawić w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu.

4. Zużyte baterie i akumulatory należy dostarczyć do pojemników ustawionych na ten odpad w placówkach oświaty i punktach zajmujących się dystrybucją baterii.

5. Zakazuje się wyrzucania przeterminowanych leków do odpadów komunalnych. Przeterminowane leki należy dostarczać do pojemników przeznaczonych na ten cel ustawionych w aptekach, które przystąpiły do zbiórki.

§ 20. 1. Zaleca się gromadzenie odpadów roślinnych w kompostownikach na terenie nieruchomości

2. W przypadku kompostowników otwartych, ich usytuowanie na nieruchomości winno zapewniać odległość minimum 5 m od granicy nieruchomości od strony ulicy i 1 m od pozostałych granic.

3. Tworzenie kompostowników nie może stanowić uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

1)do 31 grudnia 2011 roku do nie więcej niż 63% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

2)do 31 grudnia 2015 roku do nie więcej niż 44% wagowo całkowitej masy odpadów w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, wynoszącej 1842 Mg

§ 21. Właściciel posesji prowadzący prace budowlane lub remontowe obowiązany jest do przetrzymywania odpadów budowlanych w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach i usuwania ich z częstotliwością dostosowaną do ich zapełniania.

§ 22. Właściciele nieruchomości posiadający odpady zawierające azbest mogą uzyskać bezgotówkowe dofinansowanie na ich utylizację /bezpłatny odbiór przez firmę wyłonioną w przetargu przez Urząd Miasta i Gminy Radzymin/.

§ 23. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej lub, jeżeli brak sieci kanalizacji sanitarnej, do szczelnego zbiornika.

Rozdział 7.
Zwierzęta domowe i obowiązki osób je utrzymujących .

§ 24. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności eliminujących zagrożenie agresją ze strony zwierząt lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe w lokalach mieszkalnych lub użytkowych są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z pomieszczenia.

3. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów należących do ras niebezpiecznych wymaga uzyskania zezwolenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzymin.

§ 25. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy między innymi :

1)wyposażenie psa w obrożę,

2)prowadzenie psa na uwięzi, z zastrzeżeniem ust.3; pies rasy uznanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec,

3)w przypadku utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną – uzyskania stosownego zezwolenia zgodnie z wymogami art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm.)

4)stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi,

5)nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt jak: schroniska, lecznice, wystawy itp.; Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów – przewodników.

6)nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier, zabaw, piaskownic dla dzieci,

7)usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta na obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego , a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach, pasach drogowych itp.); Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów – przewodników.

8)nie dopuszczać do zakłócania spokoju i ciszy nocnej

9)nie dopuszcza się pozostawiać psa na uwięzi, żeby zagrażał on otoczeniu

2. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.

3. Zwolnienie psów ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

Rozdział 8.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 26. 1. Utrzymanie zwierząt gospodarskich i gołębi jest zabroniona w centralnej części Miasta Radzymin.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),

b) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

c) przestrzegania przepisów sanitarno–epidemiologicznych,

d) gromadzenia i usuwania nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków.

§ 27. 1. Zezwala się na utrzymywanie na terenach nieruchomości opisanych w § 26 wyłącznie jednego gatunku zwierząt gospodarskich.

2. Postanowienia z ust. 1 nie stosuje się w przypadku równoczesnego utrzymywania gęsi, kaczek, kur, indyków i królików w liczbie do 15 sztuk łącznie.

3. Liczba zwierząt gospodarskich utrzymywanych na terenie nieruchomości nie może być wyższa niż:

1)konie, kozy - 2 sztuki,

2)nutrie, norki, tchórzofretki - 5 sztuk,

3)kury, kaczki gęsi, indyki, króliki - 15 sztuk.

Postanowienia ust.3 dotyczące koni nie stosuje się do koni utrzymywanych w celach rekreacyjnych, rehabilitacyjnych i sportowych.

§ 28. Trzymanie ptactwa (kury, gęsi, kaczki, indyki, itp.) i królików dopuszczalne jest na nieruchomościach z zapewnieniem odległości nie mniej niż 10 m od granicy posesji od strony ulicy; odległość od pozostałych granic może być mniejsza, o ile wyrażą na to pisemną zgodę właściciele sąsiednich nieruchomości.

§ 29. Prowadzący hodowlę ptactwa lub królików zobowiązany jest zapewnić:

1)gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości,

2)prowadzenie hodowli w sposób nie powodujący uciążliwości takich jak hałas, odory lub inne, dla osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich,

3)przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

§ 30. Pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości – w taki sposób aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 31. Właściciele nieruchomości i zarządcy budynków wielorodzinnych zobowiązani są do przeprowadzania w miarę potrzeb deratyzacji w pomieszczeniach piwnicznych i innych miejscach zagrożonych bytowaniem gryzoni.

§ 32. Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji, inne niż wymienione w § 28 regulaminu i terminy jej przeprowadzania, określa każdorazowo Burmistrz Miasta i Gminy Radzymin.

Rozdział 10.
Przepisy końcowe

§ 33. 1. Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze grzywny przewidzianej w ustawie z 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 ze zm.).

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 toczy się według przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1148 ze zm.).

§ 34. Regulamin wchodzi w życie łącznie z Uchwałą po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe