Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 197 poz. 5507

Uchwała nr 587/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie

z dnia 7 września 2010r.

w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr 572/XL/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3.08.2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej


Janusz Rasiński


Załącznik do Uchwały Nr 587/XLI/2010
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 7 września 2010 r.

Zasady i tryb konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów

§ 1.

Przepisy ogólne

Przedmiotem konsultacji są:

1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,

2) projekty rocznych programów współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi.

§ 2.

Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

Konsultacje, o których mowa w §1 przeprowadza się w oparciu o zasady:

1) partnerstwa,

2) pomocniczości,

3) efektywności,

4) jawności,

5) suwerenności,

6) uczciwej konkurencji

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych o poddanej konsultacji sprawie.

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestników.

§ 4. 1. Burmistrz Radzymina jest uprawniony do podejmowania decyzji o przeprowadzeniu konsultacji społecznych na zasadach określonych niniejszą uchwałą, o ile nie zostały one zastrzeżone do właściwości Rady Miejskiej.

2. Właściwy organ Gminy podejmując decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych określa:

1) przedmiot i cel konsultacji,

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) zasięg konsultacji,

4) formę konsultacji,

5) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

3. Informację o podejmowanych konsultacjach organ je zarządzający ogłasza z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin. Informacja taka może być również opublikowana w prasie o zasięgu lokalnym.

4. Okres trwania konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni.

5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie Gminy Radzymin organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające wpisaną w działalność statutową daną dziedzinę ( ze sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), w której podejmowane są konsultacje lub Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego.

§ 5.

Tryb przeprowadzania konsultacji społecznych

1. Konsultacje mogą mieć formę:

1) spotkania informacyjno – konsultacyjnego z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Radzymin oraz zainteresowanych mieszkańców,

2) zaproszenia do składania pisemnych opinii, uwag oraz propozycji w danej kwestii (np. na formularzu zgłaszania uwag ) w wyznaczonym miejscu w siedzibie Urzędu, listownie na adres Urzędu lub na wskazany adres e-mail.

3) badania opinii z wykorzystaniem formularza ankietowego,

4) zamieszczania projektów aktów prawa miejscowego na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Oprócz wyżej wymienionych form dodatkowo udostępnia się mieszkańcom możliwość wyrażania opinii poprzez:

1) umożliwienie mieszkańcom Gminy składania opinii i sugestii do skrzynki na wnioski i opinie funkcjonującej w głównej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin,

2) inne formy konsultacji zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające użycie narzędzi komunikacji elektronicznej ( np.: e: mail, ankieta internetowa, internetowe forum mieszkańców Gminy Radzymin),

3. Każdą konsultację przeprowadza się przynajmniej w dwóch formach określonych w § 5 ust. 1.

4. Dodatkowo każda konsultacja przeprowadzana jest w co najmniej jednej z form uzupełniających wymienionych w § 5 ust. 2.

§ 6. 1. Konsultacje w trybie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego prowadzone są w następujący sposób:

1) opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej,

2) udostępnienie formularza ankiety w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin,

3) Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie przeprowadzenie konsultacji oraz adres e-mail, na który można nadsyłać wypełnione formularze.

4) Burmistrz Radzymina jest obowiązany do informowania mieszkańców o celu przeprowadzenia badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankiety.

5) Ankieta jest ważna jeżeli została prawidłowo wypełniona ze wskazaniem wszystkich koniecznych danych.

6) Analizy zebranych ankiet dokonuje właściwy merytorycznie pracownik Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

2. Zawiadomienie o konsultacjach w formie zbierania pisemnych opinii lub uwag umieszcza się z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem:

1) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, wyznaczając termin, do którego opinie i uwagi będą zbierane.

3. Zawiadomienia o spotkaniach z przedstawicielami Organizacji pozarządowych i zainteresowanymi mieszkańcami:

1) umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzymin;

2) umieszcza się na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,

3) przesyła do lokalnych środków masowego przekazu;

4) przesyła się pisemną informację do organizacji pozarządowych lub Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego drogą pocztową lub e:mailową, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed planowanym spotkaniem.

4. Spotkaniu przewodniczy Przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba.

5. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający informację w jakiej formie nastąpiło zawiadomienie o spotkaniu, temat konsultacji, przebieg dyskusji, do którego dołącza się listę obecności uczestników oraz uwagi, wnioski, podjęte ustalenia i opinie, które zostały zgłoszone w trakcie zebrania i wiążą się z tematem konsultacji.

§ 7.

Postanowienie końcowe

1. Po zakończeniu konsultacji Burmistrz Radzymina lub upoważniona przez niego osoba przedstawia wyniki Radzie Miejskiej na najbliższej sesji od dnia zakończenia konsultacji, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu.

2. Wyniki konsultacji mogą być również przekazane do prasy lokalnej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe