Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 201 poz. 5838

Uchwała nr 678/LIV/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 26 października 2010r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)1) i art. 5 ust. 1 art.6 ust. 9 oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 oraz 96, poz. 620), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r ( Monitor Polski Nr 55 poz. 755) oraz art. 4, art.1 i art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2010 r Nr 17, poz.95), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria:

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0, 69 zł od 1 m² powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,01 zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych – 0,22 zł od 1 m² powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 0,38 zł od 1 m² powierzchni,

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – 0,63 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności, gospodarczej – 17,14 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,48 zł od 1m ² powierzchni użytkowej,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,13 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

5) od pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3. od budowli - 2% ich wartości określonej art.4 ust. 1 pkt.3 i ust 3- 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych , z tym że od budowli związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych oraz otworów geotermalnych – 1% ich wartości.

§ 2. Zwalnia się od podatku podatku od nieruchomości:

1) budynki i grunty stanowiące własność gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej o których mowa w art. 3 ust. 1pkt. 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

2) budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych,

3) budynki i grunty przeznaczone pod ochronę przeciwpożarową.

§ 3. Zwolnienia o których mowa w § 2 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 319/XXV/2008 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 03 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góry Kalwarii.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Szeląg

1) Zmiany wymienionej Ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r Nr 23, poz.220, Dz.U. z 2002 r Nr 62, poz. 558, Dz.U. z 2002 r Nr 113, poz.984,Dz.U. z 2002 r Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r Nr 80, poz.717, Dz.U. z 2003 r Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2004 r Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Dz.U. z 2006 r Nr 17, poz. 128, Dz. U. 2005 r Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r Nr 48, poz. 327, Dz.U. z 2007 r Nr 138, poz. 974, Dz.Ur z 2007r Nr 173, poz 1218, Dz.U. z 2008 r Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r Nr 52, poz 420; Nr 157, poz.1241, Dz. U. z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 106, poz. 675.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe