Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 202 poz. 5926

Uchwała nr LV/45/10 Rady Gminy Leoncin

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Leoncin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1)(Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613;Nr 96, poz.620) – uchwala się co następuje:
§ 1Ustala się następujące roczne stawki od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 1 
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 2 
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton - 1 104,00zł
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 3 
5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 860,00 zł
6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 
7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1 052,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 323,00 zł.
§ 2Zwalnia się z opłaty podatku transportowego pojazdy, które są w posiadaniu Gminy Leoncin.
§ 3Traci moc uchwała Nr XXXIX/57/09 Rady Gminy Leoncin z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
§ 4Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Gruszka
 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LV/45/10
Rady Gminy Leoncin
z dnia 10 listopada 2010 r.
Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita /w tonach/ Stawki podatku /w złotych/
powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 437,00
powyżej 5,5 do 9 włącznie 706,00
powyżej 9 i poniżej 12 860,00
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LV/45/10
Rady Gminy Leoncin
z dnia 10 listopada 2010 r.
Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawki podatku /w złotych /
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia
Dwie osie
12 15 912,00 1053,00
15 - 1130,00 1669,00
Trzy osie
12 17 912,00 1053,00
17 21 1053,00 1181,00
21 23 1181,00 1335,00
23 - 1335,00 2054,00
Cztery osie i więcej
12 27 1438,00 1721,00
27 29 1721,00 2170,00
29 - 2170,00 2800,00
Załącznik nr 3
do uchwały Nr LV/45/10
Rady Gminy Leoncin
z dnia 10 listopada 2010 r.
Stawki podatków dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów/w tonach/ Stawki podatku /w złotych/
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna/osie jezdne/z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 18 141,00 141,00
18 25 360,00 629,00
25 31 745,00 1220,00
31 - 1849,00 2286,00
Trzy osie
12 40 1631,00 2260,00
40 - 2273,00 2800,00
Załącznik nr 4
do uchwały Nr LV/45/10
Rady Gminy Leoncin
z dnia 10 listopada 2010 r.
Stawki podatku od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdami silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów /w tonach/ Stawka podatku / w złotych/
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś
12 18 218,00 347,00
18 25 270,00 424,00
25 - 424,00 745,00
Dwie osie
12 28 282,00 411,00
28 33 809,00 1117,00
33 38 1117,00 1695,00
38 - 1515,00 2131,00
Trzy osie
12 38 886,00 1245,00
38 - 1245,00 1669,00
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe