Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 202 poz. 5927

Uchwała nr LV/46/10 Rady Gminy Leoncin

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Leoncin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675) i art. 19 1 pkt 1 lit „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1)(Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613;Nr 96, poz.620) – uchwala się co następuje:
§ 1Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości:
1. Przy sprzedaży artykułów rolno-spożywczych
- ze stanowiska zajętego pod pawilonem handlowym - 7,00 zł
- bez samochodu – 6,00 zł
- z samochodu osobowego – 9,00 zł
- z samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 t – 11,00 zł
- z pojazdu o ładowności ponad 3,5 t – 16,00 zł
2. Przy sprzedaży artykułów spożywczych, przemysłowych i pochodzenia zagranicznego
- ze stanowiska zajętego pod pawilonem handlowym - 7,00 zł
- bez samochodu – 7,00 zł
- z samochodu osobowego – 11,00 zł
- z samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 t – 13,00 zł
- z pojazdu o ładowności ponad 3,5 t – 20,00 zł
§ 2W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.
§ 3Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 699,27 zł.
§ 4Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 5 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta wyznacza się Pana Tadeusza Jabłońskiego.
3. Określa się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 30 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, do kasy Urzędu Gminy Leoncin.
§ 6Traci moc uchwała Nr XXXIX/58/09 Rady Gminy Leoncin z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty targowej.
§ 7Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Gruszka
 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe