Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 202 poz. 5943

Uchwała nr 343/XLII/2010 Rady Gminy Czosnów

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 119/XXXIII/06 Rady Gminy Czosnów z dnia 12 maja 2006 w sprawie utworzenia Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie zmienionej uchwałą Nr 119/XVII/08 z dnia 24 czerwca 2008r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "h" i art. 40 ust. 2 pkt. 2, w związku z art. 7 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 119/XXXIII/06 Rady Gminy Czosnów z dnia 12 maja 2006r. w sprawie utworzenia Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie zmienionej uchwałą Nr 119/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się § 2, § 3, § 4, § 6,

2) dotychczasowy § 5 staje się § 2, § 7 staje się § 3, § 8 staje się § 4, § 9 staje się 5,

3) załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia statutu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 119/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr 119/XXXIII/06 Rady Gminy Czosnów z dnia 12 maja 2006r. w sprawie utworzenia Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Bielecki


Załącznik do Uchwały Nr 343/XLII/2010
Rady Gminy Czosnów
z dnia 10 listopada 2010 r.

Statut Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Komunalny Zakład Budżetowy zwany dalej Zakładem jest zakładem budżetowym Gminy Czosnów i działa na podstawie: .

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do niej,

3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.),

5) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Czosnów.

2. Zakład używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby oraz numerem NIP i REGON o treści: Komunalny Zakład Budżetowy w Czosnowie 05 - 152 Czosnów, ul. Gminna 6 NIP 5311604205 REGON 140559055

3. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Czosnów.

4. Bezpośredni nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy Czosnów.

Rozdział 2.
Przedmiot działalności

§ 3. 1. Przedmiotem działania Zakładu jest prowadzenie działalności w zakresie:

1) utrzymywania wodociągów i zaopatrzenia w wodę, utrzymywania kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,

2) utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,

3) utrzymanie dróg, ulic, parkingów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

4) utrzymania i pielęgnacji zieleni gminnej i zadrzewień,

5) utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

2. Zakład wykonuje zadania odpłatnie, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych i dotacji otrzymanych z budżetu gminy.

Rozdział 3.
Gospodarka finansowa

§ 4. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, dla zakładów budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu Gminy Czosnów, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem Gminy Czosnów.

§ 5. 1. Zakres planowanych do finansowania ze środków własnych kosztów realizacji inwestycji wymaga akceptacji Wójta Gminy Czosnów.

2. Faktyczny stan środków obrotowych zakładu budżetowego na koniec roku ustala się jako różnicę między sumą stanu środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań i nie poniesionych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych, ujętych w zatwierdzonym planie finansowym Zakładu.

3. Zakład pozostawia nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego i ujmuje ją w planie finansowym Zakładu, przy czym dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Czosnów na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji nie mogą być wykorzystywane na inne cele. Dotacje te, w części, w jakiej nie zostały wykorzystane w roku budżetowym, podlegają zwrotowi do budżetu.

§ 6. 1. Zasadniczym źródłem finansowania działalności Zakładu są dochody z działalności świadczonej przez Zakład, a w szczególności:

1) opłaty za dostarczoną wodę,

2) opłaty za odebrane ścieki.

2. Źródłem finansowania są także dodatkowe dochody uzyskiwane przez Zakład za odpłatne wykonywanie usług odpowiadających profilowi działalności Zakładu.

3. Samorządowy Zakład może otrzymywać z budżetu Gminy Czosnów:

1) dotacje przedmiotowe

2) dotacje celowe zgodnie z zasadami określonymi w zakresie finansów publicznych, w tym dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

§ 7. Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych i wydanych doń przepisach wykonawczych oraz sporządza, według zasad tam podanych, sprawozdania finansowe i budżetowe.

§ 8. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

Rozdział 4.
Struktura organizacyjna oraz nadzór nad zakładem

§ 9. 1. Bieżącą działalnością zakładu kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora zakładu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

4. Za prawidłową organizację i funkcjonowanie Zakładu Dyrektor odpowiada przed Wójtem Gminy Czosnów.

5. Do obowiązków dyrektora w szczególności należy:

1) zarządzanie Zakładem,

2) zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Zakładu,

3) racjonalne gospodarowanie mieniem pozostałym w dyspozycji Zakładu,

4) zatwierdzanie i realizacja planów finansowych,

5) reprezentowanie Zakładu na zewnątrz.

6. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki wykonuje osoba upoważniona przez Dyrektora.

7. Dyrektor Zakładu zatrudnia i zwalnia pracowników Zakładu oraz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Zakładu.

8. Organizację wewnętrzną oraz zakres działania poszczególnych komórek i stanowisk pracy ustala Dyrektor Zakładu w regulaminie organizacyjnym, który podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Czosnów.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 10. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustaw wymienionych w § 2 oraz przepisy wydane na ich podstawie.

2. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy w trybie właściwym do jego uchwalenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe