| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/169/2010 Rady Gminy Goszczyn

z dnia 27 lipca 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organiazacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dzialalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Goszczyn uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, określony w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goszczyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/169/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 lipca 2010 roku

Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

§ 1. 1) Przedmiotem konsultacji są:

1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w artr. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Urzędu Gminy z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Goszczyn, w zakresie określony w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Konsultacje dotyczą zakresu przedmiotu, o którym mowa w §1 i prowadzone są z inicjatywy Wójta Gminy Goszczyn.

§ 4. 1) Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Goszczyn oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Goszczynie, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą ich rozpoczęcia.

2) W zależności od potrzeb ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.

§ 5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno zawierać:

a) cel konsultacji,

b) przedmiot konsultacji,

c) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

d) formę przeprowadzenia konsultacji,

e) zasięg terytorialny konsultacji,

f) osobę odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji.

§ 6. 1) Konsultacje przeprowadza się w co najmniej jednej spośród następujących form:

1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

2) forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej Gminy,

3) poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej Gminy,

4) w innych dostępnych formach.

2) Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.

3) Wyboru formy bądź form konsultacji, w zależności od przedmiotu konsultacji, dokonuje Wójt Gminy Goszczyn.

4) W przypadku konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi termin wyrażenia opinii nie może być krótszy niż 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach.

§ 7. 1) Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, zgłoszone w czasie konsultacji, kierowane są do Urzędu Gminy w Goszczynie, w formie pisemnej na formularzu określonym przez Wójta Gminy Goszczyn lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2) Urząd Gminy w Goszczynie rozpatruje opinie i uwagi, o których mowa w ust. 1 a następnie przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Goszczyn.

3) Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Goszczynie, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

4) W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań.

5) Wyniki konsultacji Wójt Gminy Goszczyn przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1.

§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Gminy.

§ 9. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Rozmuszyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »