Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 204 poz. 6194

Uchwała nr XLIV/4/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego

z dnia 3 listopada 2010r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedmiotem konsultacji są:

1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) zwanych dalej w uchwale „organizacjami pozarządowymi”,

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi.

§ 2.

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu lub na rzecz jego mieszkańców w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za pośrednictwem ich organów lub przedstawicieli.

§ 3.

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2, w sprawie poddanej konsultacji w co najmniej jednej z następujących form:

1) pisemnej – poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do podmiotów, o których mowa w § 2, w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,

2) publikacji projektu aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie,

3) bezpośrednich spotkań z podmiotami, o których mowa w § 2.

2. Decyzję w sprawie wybory formy konsultacji podejmuje Zarząd Powiatu.

§ 4.

1. Ze spotkania o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 3 sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.

2. Termin na wyrażenie opinii przez organizacje pozarządowe, w przypadku konsultacji o których mowa w § 3 ust.1 pkt 1 i 2 nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia projektu lub jego publikacji.

§ 5.

1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych zgłoszone na piśmie, elektronicznie lub do protokółu w trakcie konsultacji kierowane są do Zarządu Powiatu.

2. Wynik konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu dot. złożonych w trakcie konsultacji uwag i opinii jest zamieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

§ 6.

1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w uchwale.

2. Konsultacje maja charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Piaseczyńskiego


dr Barbara Rudzińska-Mękal

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe