Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 204 poz. 6197

Uchwała nr LX/214/2010 Rady Gminy Tczów

z dnia 14 września 2010r.

w sprawie nadania Statutu instytucji kultury - Gminnej Bibliotece Publicznej w Tczowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r.,poz1591 z późn. zmianami) i art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz.721 z późn. zmianami)oraz art.11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539 z późn. zmianami) Rada Gminy w Tczowie uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Tczowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVI/101/2004 Rady Gminy w Tczowie z dnia 02 lutego 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Uchwała Nr XXIV/129/2004 Rady Gminy w Tczowie z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Tczowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Tczowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Woźniak


Załącznik do Uchwały Nr LX/214/2010
Rady Gminy Tczów
z dnia 14 września 2010 r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna zwana dalej Biblioteką jest gminną instytucją kultury. Siedziba Biblioteki mieści się w Tczowie a terenem jej działania jest gmina Tczów. Biblioteka realizuje swoje działania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem filii zlokalizowanej w Bartodziejach

§ 2. Biblioteka działa w szczególności na podstawie :

1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 1997r. Nr 110 poz. 721 z późn. zmianami)

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami)

3) ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r.Nr152,poz.1223 z późn. zmianami)

4) postanowień niniejszego statutu

§ 3. 1. Biblioteka posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową, jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

2. Kierownik filii prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o środki przeznaczone przez Dyrektora Biblioteki Gminnej w planie finansowym Biblioteki.

Rozdział II.
CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4. 1. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest zaspokojenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz upowszechnienie wiedzy i rozwoju kultury.

2. Biblioteka w szczególności:

a) gromadzi, opracowuje, przekazuje i chroni materiały biblioteczne ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu

b) udostępnia zbiory biblioteczne na miejscu, wypożycza do domu oraz prowadzi wypożyczanie międzybiblioteczne

c) prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną

d) współdziała z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych mieszkańców gminy.

§ 5. 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczane są na realizację celów statutowych i pokrywania kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającej na:

a) działalności wydawniczej

b) organizacji imprez

c) usług ze zbiorów bibliotecznych

d) odpłatnym doradztwem

2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

Rozdział III.
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE , DORADCZE I NADZORCZE

§ 6. 1. Biblioteką kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Wójta.

2. Pracowników Biblioteki zatrudnia Dyrektor Biblioteki.

3. Organizację wewnętrzną Biblioteki (w tym filii) określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora po zaciąganiu opinii Wójta.

§ 7. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest Dyrektor.

2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzanie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

§ 8. Nadzorowi organów organizatora podlega:

a) prawidłowość dysponowania przyznanymi Bibliotece środkami budżetowymi oraz gospodarowanie mieniem

b) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych

§ 9. Nadzór merytoryczny sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w zakresie określonym w art. 27 ust. 5 w związku z art. 20a ust. 1 ustawy o bibliotekach.

Rozdział IV.
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 10. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.

2. Działalność Biblioteki jest finansowana z dotacji budżetu gminy.

3. Obsługę finansową gminnej biblioteki publicznej w Tczowie prowadzi gmina.

Rozdział V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11. Plan finansowy Biblioteki przygotowuje Dyrektor Biblioteki do 15 września i przekazuje Skarbnikowi Gminy.

§ 12. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania.

§ 13. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Woźniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe