Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 204 poz. 6201

Uchwała nr LV/386/10 Rady Miejskiej w Błoniu

z dnia 29 września 2010r.

Akt o likwidacji samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Błoniu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21b, 22, 23 i 24 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Likwiduje się gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury Błoniu, zwany dalej Ośrodkiem.

§ 2. Czynności likwidacyjne obejmują przede wszystkim: uregulowanie spraw pracowniczych, zamknięcie ksiąg rachunkowych, zarchiwizowanie akt i dokumentów oraz przekazanie ich do archiwum Urzędu Miejskiego, sporządzenie protokołów stanu majątku, wierzytelności i długów, uregulowanie wymagalnych należności, zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji, zagospodarowanie majątku Ośrodka zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 3. Majątek nieruchomy Ośrodka przechodzi na rzecz Centrum Kultury w Błoniu oraz zostanie zagospodarowany przez tę jednostkę, zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami, z zachowaniem zasad gospodarowania majątkiem komunalnym. Majątek ruchomy Ośrodka przechodzi na własność Centrum Kultury w Błoniu na potrzeby statutowe tej jednostki.

§ 4. Zobowiązania i wierzytelności Ośrodka przejmuje Gmina Błonie.

§ 5. Czynności likwidacyjne powinny zostać zakończone do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia. Burmistrz Błonia może powierzyć wszystkie lub niektóre czynności likwidacyjne wskazanemu przez siebie likwidatorowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Jakub Pniewski


Przewodniczący Rady


Piotr Jakub Pniewski


Uzasadnienie

Z dniem 01 sierpnia 2010 r. utworzono nową jednostkę organizacyjną Centrum Kultury w Błoniu, która przejmie w całości zakres zadań likwidowanego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Błoniu. W tej sytuacji nie ma uzasadnienia dla funkcjonowania równolegle dwóch placówek o analogicznym zakresie zadań. Uzasadnia to podjęcie niniejszej uchwały

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe