Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 4 poz. 161

Uchwała nr 582/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 8 listopada 2010r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kania Polska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala Statut Sołectwa Kania Polska w następującym brzmieniu:

STATUT
Sołectwa Kania Polska

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Sołectwo Kania Polska jest jednostką pomocniczą gminy Miasto i Gmina Serock.

§ 2.

1. Sołectwo Kania Polska obejmuje obszar 182,67 ha.

2. Terytorium Sołectwa oraz jego granice określa załącznik graficzny do Statutu.

§ 3.

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć gminę Miasto i Gmina Serock;

2) sołectwie - należy przez to rozumieć część struktury organizacyjnej Gminy t.j. zorganizowaną wspólnotę samorządową mieszkańców oraz odpowiednie terytorium, które określa § 2, o nazwie określonej w § 1;

3) statucie - należy przez to rozumieć statut sołectwa Kania Polska;

4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Serocku;

5) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Serock;

6) zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć zebranie wiejskie sołectwa Kania Polska;

7) sołtysie - należy przez to rozumieć sołtysa wsi Kania Polska;

8) radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć radę sołecką wsi Kania Polska;

9) przewodniczącym rady sołeckiej - należy przez to rozumieć sołtysa;

10) komisjach - należy przez to rozumieć komisje kontrolne i opiniodawcze powoływane w sołectwie.

§ 4.

Do zakresu działania Sołectwa należy w szczególności:

1) dbałość o zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectwa i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz;

2) współpraca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej;

3) zapewnienie mieszkańcom sołectwa udziału w realizacji zadań gminy;

4) dysponowanie funduszem sołeckim;

5) występowanie z wnioskami i opiniami w sprawach istotnych dla Sołectwa do Rady i Burmistrza;

6) współpraca z radnymi, a w tym organizowanie spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa;

7) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę konsultacji społecznych;

8) dbałość o utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa;

9) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz Sołectwa;

10) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturalno - oświatowym, sportowym i wypoczynkowym;

11) podtrzymywanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa;

12) współpraca z innymi sołectwami w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć;

13) wykonywanie zadań określonych przez Radę odrębnymi uchwałami.

§ 5.

Sołectwo nie posiada odrębnej od gminy osobowości prawnej.

§ 6.

Nadzór na działalnością Sołectwa sprawuje Rada i Burmistrz.

Rozdział II.
Organy sołectwa- zadania i organizacja

§ 7.

Organami Sołectwa są:

1) Zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy;

2) Sołtys - organ wykonawczy;

3) Rada Sołecka - organ wspomagający działalność Sołtysa.

§ 8.

1. Kadencja organów sołectwa trwa 4 lata licząc od dnia wyborów i kończy się z dniem wyborów nowych organów sołectwa.

2. Działalność organów sołectwa jest jawna.

Zebranie wiejskie

§ 9.

1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz innych istotnych dla sołectwa sprawach, obejmujących zadania sołectwa określone w statucie.

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej;

2) ocena działalności sołtysa i rady sołeckiej;

3) określenie przeznaczenia środków finansowych przydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa;

4) wyrażenie stanowiska sołectwa w przypadku wystąpienia organu gminy o wyrażenie takiego stanowiska lub o konsultację;

5) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdań komisji powoływanych na zebraniu wiejskim;

6) występowanie z opiniami i wnioskami do organów gminy;

7) uchwalanie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

§ 10.

1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy sprawowanie kontroli nad działalnością Sołtysa i Rady Sołeckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie może powołać Komisję Rewizyjną.

2. Zebranie wiejskie podejmując uchwałę o powołaniu Komisji Rewizyjnej określa skład osobowy komisji oraz zakres jej działania.

3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do żądania wyjaśnień od Sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz przeglądania dokumentów w sprawach objętych przeprowadzaną kontrolą.

§ 11.

1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia właściwej realizacji zadań sołectwa może powoływać także inne stałe lub doraźne komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.

2. Zebranie wiejskie podejmując uchwałę o powołaniu komisji, o których mowa w ust. 1 określa skład osobowy komisji oraz zakres ich działania.

§ 12.

1. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania stale zamieszkują na terenie sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady.

2. W przypadku gdy przewodniczący zebrania wiejskiego, poweźmie wątpliwość, czy dana osoba przybyła na zebranie wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość lub udzielenia wyjaśnień.

§ 13.

Uprawnienie do udziału w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:

1) inicjatywy uchwałodawczej;

2) udziału w dyskusji nad porządkiem obrad;

3) zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi;

4) żądania utrwalenia w protokole własnych czynności i zgłoszonych wniosków i wypowiedzi;

5) udziału w głosowaniu;

6) zgłaszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych organach sołectwa.

§ 14.

1. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku, z zastrzeżeniem, że termin zebrania dotyczącego przeznaczenia środków przekazanych do dyspozycji sołectwa w budżecie gminy na następny rok budżetowy określa odrębna uchwała Rady.

2. Zebrania wiejskie zwoływane są przez sołtysa, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

3. Sołtys zwołuje zebranie wiejskie:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek organów gminy (Rady i Burmistrza) wskazujący cel zwołania zebrania wiejskiego;

3) na pisemny wniosek co najmniej 20 uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim mieszkańców sołectwa, wskazujący cel zwołania zebrania oraz osobę, którą należy powiadomić o terminie i miejscu zwołania zebrania;

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej Sołectwa (w przypadku jej powołania przez zebranie wiejskie).

4. Na wniosek, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 - 4 sołtys jest zobowiązany do zwołania zebrania wiejskiego.

5. Zebranie wiejskie powinno zostać zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 - 3, chyba że we wniosku zaproponowano termin późniejszy. Termin 14 dni, o którym mowa wyżej dotyczy terminu odbycia zebrania.

6. Zebranie wiejskie, którego nie zwoła sołtys na wniosek organu gminy w terminie określonym w ust. 5 zwołuje Burmistrz.

7. Na zebraniu wiejskim mogą być obecne również inne osoby.

§ 15.

1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na terenie sołectwa, co najmniej na 5 dni przed terminem zwołania zebrania.

2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia się odrębnie organy gminy oraz osobę reprezentującą mieszkańców, którzy złożyli wniosek o jego zwołanie.

§ 16.

1. O ile niniejszy statut nie przewiduje inaczej, zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa oraz gdy mieszkańcy sołectwa zostali poinformowani o zwołaniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

2. W przypadku, gdy po upływie 15 minut od wyznaczonego terminu rozpoczęcia zebrania nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym dniu pół godziny później; w tym przypadku do ważności zebrania wymagana jest obecność uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa w liczbie co najmniej połowy liczby określonej w ust. 1.

§ 17.

1. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy osoba wybrana przez zebranie wiejskie.

2. Zebranie otwiera Sołtys, który zarządza wybór przewodniczącego zebrania.

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa. Projekt porządku obrad podlega konsultacji z radą sołecką.

4. Obrady zebrania są protokołowane. Protokoły i uchwały podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.

5. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.

6. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność w liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania i służy do stwierdzania prawomocności obrad.

§ 18.

1. Zebranie wiejskie wyraża swoją wolę w formie uchwał.

2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów (więcej głosów za niż przeciw), o ile przepisy prawa i niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

3. Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania w konkretnej sprawie na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania, obecnych na zebraniu.

4. Sołtys przekazuje uchwały podjęte na zebraniu wraz z protokółem zebrania Burmistrzowi w terminie 7 dni od dnia odbycia zebrania.

5. W przypadku, gdy Burmistrz uzna, że podjęta uchwała narusza interesy mieszkańców przekazuje uchwałę, w terminie 14 dni od jej otrzymania, Radzie, która podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie.

6. W przypadku, gdy Burmistrz uzna, że uchwała została podjęta z naruszeniem prawa stwierdza jej nieważność w drodze zarządzenia w terminie 14 dni od jej otrzymania.

7. Burmistrz i Rada informują niezwłocznie sołtysa o podjętych działaniach.

Sołtys i Rada Sołecka

§ 19.

1. Do zadań sołtysa należy zarządzanie bieżącymi sprawami sołectwa, realizacja uchwał zebrania wiejskiego oraz wykonywanie czynności określonych niniejszym Statutem.

2. Do Sołtysa należy w szczególności:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

2) zwoływanie zebrań wiejskich;

3) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej i przewodniczenie jej obradom;

4) wykonywanie uchwał organów gminy w zakresie dotyczącym sołectwa;

5) utrzymywanie stałego kontaktu z organami gminy;

6) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Przewodniczącego Rady lub Burmistrza;

7) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy poświęconych sprawom ogólnogminnym, w przypadku wystąpienia przez radnych o udział w takim spotkaniu;

8) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich ważnych dla sołectwa sprawach;

9) udział w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na zasadach określonych w Statucie Miasta i Gminy i uchwałach;

10) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa;

11) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców;

12) sporządzanie rozliczeń z działalności finansowej i gospodarczej sołectwa, o ile taka jest;

13) stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów księgowych i finansowych w zakresie wskazanym przez Burmistrza;

14) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

3. Przy wykonywaniu zadań określonych w ust. 2 pkt 10-13 sołtys zasięga opinii Rady Sołeckiej.

4. Rada Miejska może upoważnić Sołtysa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

5. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada informacje o swojej działalności.

6. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.

7. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

8. W razie nieobecności Sołtysa (urlop, choroba lub inna przyczyna) zastępuje go najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.

§ 20.

Sołtys -jako przewodniczący Rady Sołeckiej:

1) kieruje pracą Rady Sołeckiej;

2) zapewnia sporządzenie protokółów z posiedzeń Rady Sołeckiej;

3) składa informacje o działalności Rady Sołeckiej na zebraniach wiejskich.

§ 21.

Do zadań Rady Sołeckiej należy pełnienie funkcji pomocniczo-doradczej Sołtysa oraz wspomaganie jego działań, w szczególności:

1) przygotowywanie zebrań wiejskich oraz opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem zebrania;

2) przyjmowanie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa;

4) inicjowanie działań na rzecz rozwoju sołectwa;

5) inicjowanie organizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym;

6) konsultacja spraw przedstawionych przez Sołtysa zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 22.

1. Rada Sołecka składa się z 3 do 5 osób.

2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb.

3. O miejscu i terminie posiedzenia Rady Sołeckiej Sołtys zawiadamia członków rady sołeckiej na 3 dni przed wyznaczonym terminem.

Rozdział III.
Zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich odwoływania

§ 23.

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska.

2. Zebraniu na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy ustępujący Sołtys lub osoba wybrana przez zebranie wiejskie.

3. Sołtys i Rada sołecka wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

4. Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy powinien być obecny na zebraniu wiejskim zwołanym dla wyboru organów Sołectwa, dostarczając spis wyborców sporządzony na podstawie rejestru wyborców. Spis ten, będący podstawą do ustalenia quorum, powinien być podpisany przez osobę odpowiedzialną za jego sporządzenie i opatrzony pieczęcią urzędu.

§ 24.

1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest osobista obecność nie mniej niż 7 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie będzie wymaganego określonego w ust. 1 quorum, wybory w drugim terminie mogą zostać przeprowadzone najwcześniej po upływie 7 dni od pierwszego, wyżej wskazanego terminu a do ich ważności wymagana jest obecność uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, w liczbie co najmniej połowy liczby określonej w ust. 1.

3. W przypadku braku quorum, w drugim terminie, określonym w ust. 2, wybory przeprowadza się w nowym (trzecim) terminie, niezależnie od liczby uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala się w tym samym dniu co termin drugi, pół godziny później.

§ 25.

1. W celu przeprowadzania wyboru Sołtysa, członków Rady Sołeckiej, zebranie wiejskie powołuje spośród uprawnionych uczestników zebrania co najmniej 3 - osobową komisję skrutacyjną.

2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który kieruje pracami komisji.

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1) rejestrowanie kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej;

2) obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury;

3) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do wiadomości zebrania wiejskiego wyniku głosowania i wyborów.

4. Protokół głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

5. Członkowie komisji nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa ani do Rady Sołeckiej.

§ 26.

1. W pierwszej kolejności przeprowadza się zgłaszanie kandydatów oraz głosowanie w celu wyboru Sołtysa.

2. W drugiej kolejności przeprowadza się zgłaszanie kandydatów oraz głosowanie w celu wyboru pozostałych członków Rady Sołeckiej.

§ 27.

1. Kandydaci na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej mogą być zgłaszani osobiście przez stałych mieszkańców, uczestniczących w zebraniu wiejskim. Zgłoszenie kandydata odbywa się ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

2. Uprawnieni do kandydowania są wyłącznie stali mieszkańcy, uczestniczący w zebraniu wiejskim.

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona w trakcie zebrania.

§ 28.

1. Po zarejestrowaniu przez Komisję Skrutacyjną wszystkich nazwisk kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, zebranie wiejskie zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej. Wniosek o zamknięcie listy kandydatów przewodniczący zebrania poddaje pod głosowanie zebrania wiejskiego.

2. Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący zebrania poddaje pod głosowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście w kolejności w jakiej zostały zgłoszone.

3. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart do głosowania, opieczętowanych pieczątką Urzędu Miasta i Gminy, zawierających imiona i nazwiska zarejestrowanych kandydatów, poprzez postawienie znaku X przy nazwisku kandydata, za którym opowiada się głosujący. Karta bez postawionego znaku X lub z większą liczbą znaków X niż liczba określona przez zebranie wiejskie lub wynikająca z § 22 ust. 1 niniejszego statutu jest nieważna.

§ 29.

1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

2. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się z udziałem tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.

3. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata ważność wyboru wymaga uzyskania bezwzględnej większości głosów tzn. liczby głosów co najmniej o jeden więcej od sumy głosów przeciwnych i wstrzymujących się; w razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50 % ważnie oddanych głosów plus jeden głos ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

4. W przypadku zgłoszenia do Rady Sołeckiej tylu kandydatów ile jest miejsc do obsadzenia, dopuszcza się możliwość łącznego głosowania.

5. Przepisy ust. 1 stosuje się przy wyborach komisji, o których mowa w § 10 i 11 niniejszego statutu.

6. Ustępujący Sołtys ma obowiązek przekazania nowo wybranemu sołtysowi dokumentów w ciągu 3 dni od dnia wyboru. Nowo wybrany Sołtys ma obowiązek odebrać dokumenty w tym terminie.

§ 30.

1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub jej poszczególnych członków przed upływem kadencji stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego i może nastąpić w przypadkach określonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwały zebrania wiejskiego podjętej bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym przy zachowaniu quorum wymaganego dla wyboru tych organów.

2. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie odwołani przed upływem kadencji.

3. Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa, Radę Sołecka lub poszczególnych jej członków jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, w tym naruszają postanowienia statutu.

4. Zebranie wiejskie odwołuje Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej jeżeli dopuścił się przestępstwa, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu.

§ 31.

1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwołania Sołtysa bądź Rady Sołeckiej (całego składu) zwołuje Burmistrz, ustalając zarządzeniem miejsce i termin (dzień, godzinę) zebrania. W zarządzeniu podaje się składającego wniosek o odwołanie.

2. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwołania poszczególnych członków Rady Sołeckiej (z wyjątkiem Sołtysa - przewodniczącego Rady Sołeckiej) zwołuje Sołtys, podając w ogłoszeniu o zwołaniu zebrania składającego wniosek o odwołanie członka (członków) Rady Sołeckiej.

3. Wnioski o odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej kierowane są do Burmistrza, natomiast wnioski o odwołanie poszczególnych członków Rady Sołeckiej kierowane są do Sołtysa.

4. O odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz poszczególnych jej członków może wystąpić:

1) Burmistrz;

2) Sołtys;

3) grupa mieszkańców uprawnionych do głosowania, w liczbie odpowiadającej - 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać, stosownie do § 30 ust. 3, uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.

6. Odwołanie może nastąpić zaocznie, jeśli osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona nie wzięła udziału w zebraniu wiejskim.

7. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego, chyba, że występują okoliczności określone w ust. 6.

§ 32.

1. Zebranie wiejskie zwołane w sprawie odwołania Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków, powołuje spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania Komisję Skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania. Do powoływania i zasad działania tej komisji mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące Komisji Skrutacyjnej określone w § 25 statutu.

2. Uchwały zebrania wiejskiego w sprawach określonych w ust.1 podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowy przyjęty.

§ 33.

1. Sołtys, bądź członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Złożenie rezygnacji przez Sołtysa, Radę Sołecka lub poszczególnych jej członków a także odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków, zobowiązuje Radę Miejską do zarządzenia wyborów uzupełniających.

3. Przepisy paragrafu stosuje się odpowiednio do powołanej przez zebranie wiejskie Komisji Rewizyjnej.

Rozdział IV.
Gospodarka finansowa Sołectwa

§ 34.

1. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.

2. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe na cele określone przez Radę Miejską.

3. Co najmniej jeden raz w roku Sołtys składa Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności obejmujące całokształt realizowanych zadań, nie później niż do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie.

Rozdział V.
Postanowienie końcowe

§ 35.

1. Siedziba Sołtysa oznaczona jest tablicą z napisem „Sołtys".

2. Sołtys legitymuje się zaświadczeniem wydanym przez Przewodniczącego Rady, potwierdzającym jego wybór na funkcję Sołtysa.

3. Sołtys udostępnia treść Statutu oraz uchwał do publicznego wglądu.

§ 36.

Zmiany do niniejszego Statutu uchwala Rada Miejska.

§ 37.

Traci moc Statut Sołectwa przyjęty uchwałą Nr 205/XXXIV/96 w sprawie uchwalenia statutu samorządu mieszkańców sołectwa Kania Polska oraz późniejsze zmiany statutu wprowadzone uchwałą Nr 41/VII/98 z dn. 30.12.1998r.

§ 38.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku


Artur Borkowski

Załącznik do Uchwały Nr 582/LXIV/10
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 8 listopada 2010 r.
Zalacznik1.pdf

582

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe