| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 11/III/2010 Rady Gminy Słupno

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słupno na lata 2011 - 2014

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy w Słupnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupno na lata 2011 – 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań :

a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 1,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2011, dotyczy przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący


Elżbieta Kuchta

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2014 Gminy Słupno

Wprowadzenie

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego na mocy art. 122 ust. 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych wprowadzają po raz pierwszy uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej ( skrót WPF) nie później niż uchwałę budżetową na 2011 r. WPF jest tak skonstruowany, że stanowi połączenie wieloletniego planu inwestycyjnego, limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE, bezzwrotnej pomocy państw EFTA oraz prognozy kwoty długu na lata następnie, które były opracowywane przez organy JST na podstawie art. 166 i art. 180 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r.

Ponadto z najważniejszych cech WPF, nadanych jej przepisami nowej ustawy o finansach publicznych, należy wymienić jej realistyczność przy bardzo szczegółowych wymogach dotyczących zakresu przedmiotowego, jej kroczący charakter oraz ciągłość obowiązywania – dla uzyskania zaplanowanej i racjonalnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Uwagi ogólne

W latach poprzedzających uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej, Gmina Słupno finansowała wydatki bieżące i wydatki majątkowe wyłącznie dochodami własnymi . Wzrost wielkości dochodów i wydatków z roku na rok miał miejsce w granicach od 2,8 do 3,5% . W roku 2010 nastąpił spodziewany wzrost dochodów majątkowych ( na 30 września 2010 roku kwota przyjętych do budżetu dochodów majątkowych wynosiła 13 218 800,00zł ) spowodowany uruchomieniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych mechanizmu rozdysponowania beneficjentom środków pieniężnych i podpisywania umów o finansowanie unijnych projektów. W związku z tym do końca 2010 roku Gmina Słupno spodziewa się dochodów majątkowych przyjętych do budżetu w wysokości do 16 000 000,00zł. Tak duża kwota uzyskanych dochodów majątkowych w latach następnych nie będzie miała miejsca, z powodu rozdysponowania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Gmina Słupno z powodu dużego wskaźnika dochodów podatkowych na mieszkańca gminy nie otrzymuje dodatkowych punktów za przystąpienie do projektów, wręcz punkty te są odejmowane ze względu na wysoki wskaźnik G ( pomiędzy 200 % a 300 % wskaźnika Gg w kraju ). Wysokość wpłaty do budżetu państwa ( tzw. podatek Janosikowy ) zaplanowana na rok 2011 wynosi 2 327 352,00zł .

W związku, z tym w latach następnych w prognozie występuje spadek dochodów do poziomu z roku 2009, powiększony o przewidywane dodatkowe wpływy z tytułu wzrostu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych czy też wzrostu wymiaru podatku od nieruchomości na terenie gminy.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2014 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w granicach 2,6 % do 3,6 % rok do roku. W związku z planowaną spłatą ostatniej raty kredytu i brakiem gwarancji i poręczeń udzielanych przez Gminę Słupno innym jednostkom organizacyjnym ostatnim rokiem przyjętym do wieloletniej prognozie finansowej jest rok 2014.

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,3 % zgodnie z informacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2009. Postawą do wzrostu planu dochodów była też pojęta przez Radę Gminy w Słupnie w dniu 29 września 2010 roku Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz realizację dwóch ostatnich wniosków o płatność w zakresie inwestycji drogowych „Przebudowa ulicy Szlacheckiej, Czarnieckiego i Wołodyjowskiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą” , „Budowa ulicy Cichej, Spacerowej i Jodłowej w Cekanowie - gmina Słupno wraz z infrastrukturą „. W klasyfikacji budżetowej dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne jest to plan dochodów w kwocie 800 000,00zł . W zakresie kultury „Budowa świetlicy wiejskiej w Cekanowie” z roku 2010. W klasyfikacji budżetowej dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby jest to plan dochodów w kwocie 390 000,00zł .

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 500 000,00zł zł do spłaty w ciągu 3 następnych lat ( istnieje możliwość umorzenia części pożyczki po terminowej spłacie 50 % zadłużenia). Na tej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w latach 2011-2014.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem planuje się pozostawić na poziomie bieżących wielkości wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. Kwota zabezpieczona na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych powiększa wysokość wypłacanych wynagrodzeń.

Pozycja ,,Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje całość wydatków w rozdziale 75023 – Urzędy gmin oraz w rozdziale 75022 - Rady gmin.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia na :

- dostawę mediów

- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet ),

- ochronę obiektów stacji uzdatniania wody,

- ubezpieczenia majątku,

- ubezpieczenie dróg,

- utrzymanie czystości,

- dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia wieloletnie ( rozpoczęte w latach poprzednich i przeznaczone do kontynuacji w latach następnych ) przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Realizację inwestycji rocznych zaplanowano w załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno.

Przychody

Poza pożyczką w wysokości 2 500 000,00zł zł z WFOŚiGW przewiduje się przychody z tytułu kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia dla sfinansowania budowy Samorządowego Przedszkola w Słupnie. Planuje się rozpisać i rozstrzygnąć przetarg nieograniczony dla kredytu w kwocie 2 500 000,00zł.

Rozchody

Spłatę długu ( 1 741 000,00zł ) zaplanowano w postaci spłaty kredytu zaciągniętego w roku 2010 na dwa zadania inwestycyjne tj. ”Rozbudowę oczyszczalni ścieków” oraz „Budowę I etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie”. Spłata zaplanowana jest na dzień 31.03.2011 roku zgodnie z umową kredytu w walucie polskiej .

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami ,, Dochody” a pozycją ,,Wydatki”.

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwała Budżetową oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego

Kwestia zgodności WPF z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( skrót n.u.f.p) , z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie na przykład zmiana w budżecie, powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych), ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia, określony w art. 243 n.u.f.p., a począwszy od 2011 r. JST są zobligowane do informacyjnego podawania w prognozie kwoty długu, a potem już z pełnymi konsekwencjami wielkości wynikających z nowego sposobu obliczania długu JST. Jest to kolejna okoliczność wskazująca na konieczność dokonania zmian w WPF wskutek zmian poczynionych w budżecie.

Budżet JST nie zawiera informacji określających kwotę długu lub poziom zadłużenia w odniesieniu do obowiązujących wskaźników. Zawiera natomiast dane niezbędne do sporządzenia prognozy kwoty długu, która jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i kwot uchwalonych w budżecie (dochodów, planowanych do zaciągnięcia kredytów i innych).

WPF czyli dokument o znaczeniu strategicznym, który powinien być uchwalony nie później niż uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z WPF, będzie musiał być zmieniany tyle razy w ciągu roku, ile razy będą dokonywane zmiany w budżecie w zakresie określonym w art. 229 n.u.f.p. W praktyce może to oznaczać nawet kilkakrotną zmianę WPF w roku budżetowym.

Zgodnie z art. 211 ust. 4 n.u.f.p. to właśnie uchwała budżetowa jest podstawą gospodarki finansowej JST w danym roku budżetowym i to ona jest wykonywana. Zatem dokonywanie w niej zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zadań przez JST. Zapisy uchwały budżetowej, począwszy od jej uchwalenia poprzez zmiany w ciągu roku, będą determinowały wielkości ujęte w WPF, i to nie tylko w zakresie roku budżetowego, lecz także następnych lat, np. zmiana powodująca wprowadzenie lub wykreślenie inwestycji wieloletniej i w związku z tym zmiana w planie wydatków – art. 231 ust. 1 n.u.f.p. – zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć objętych WPF może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego JST, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia. Regulacje art. 231 ust. 2 n.u.f.p. nakazują, aby uchwały budżetowe określały wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.

Kolejny argument przemawia za tym, że to właśnie możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku będą miały wpływ na kształt WPF.

Powyższe objaśnienia zostały sformułowane na postawie informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2010 roku informującej o wysokości wpłaty do budżetu państwa i związanej z nim relacji kwoty dochodów podatkowych na mieszkańca gminy w stosunku do kwoty dochodów podatkowych na mieszkańca w kraju. Pod uwagę wzięto uzasadnienie do ustawy budżetowej wynikające z założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej Państwa, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zamieszczone na stronach Ministerstwa Finansów ( Samorząd Terytorialny ) na dzień 30 października 2010 roku.

Jednakże podstawą planowania wielkości przyjętych w prognozie jest bieżąca kondycja finansowa gminy Słupno, na której terenie funkcjonuje wiele zakładów przemysłowych odprowadzających do budżetu gminy podatek od nieruchomości, którego wpływy stanowią istotną cześć budżetu. Rozwój i przewidywana rozbudowa większości z nich daje dalsze perspektywy do finansowania wydatków z dochodów własnych jak odbywało to się w latach poprzednich.

W związku z wyborami samorządowymi przypadającymi na dzień 21 listopada 2010r. przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa może ulec zmianie z uwagi na decyzje i plany nowo wybranej Rady Gminy Słupno.

Decyzje podjęte w przyszłości zmienią perspektywę i plany Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z dalszym rozwojem Gminy Słupno i dostosowaniem się do lokalnych potrzeb mieszkańców.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/III/2010
Rady Gminy Słupno
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11/III/2010
Rady Gminy Słupno
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »