Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 22 poz. 705

Uchwała nr 19/III/10 Rady Gminy Gozdowo

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia stawki za 1 m3 ścieków odbieranych od właścicieli posesji, których posesje wyposażone są w przydomowe przepompownie ścieków (kanalizacja ciśnieniowa)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Rada Gminy Gozdowo uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za usuwanie i oczyszczanie 1 m3 ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w wysokości 1,80 zł plus należny podatek VAT zgodnie z uzasadnieniem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 133/XXIII/08 Rady Gminy Gozdowo z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 m3 ścieków odbieranych od właścicieli posesji, których posesje wyposażone są w przydomowe przepompownie ścieków (kanalizacja ciśnieniowa).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Ratkowski


Uzasadnienie

Uchwałą Nr 18/III/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2010 roku, w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone kolektorem ściekowym do gminnych oczyszczalni ścieków w Gozdowie i w Lelicach oraz za ścieki dowożone do punktów zlewnych tych oczyszczalni ustalono opłatę za odprowadzanie ścieków kolektorem ściekowym do gminnych oczyszczalni ścieków w Gozdowie i w Lelicach w wysokości 2,00 zł plus należny podatek VAT za 1 m3 ścieków.

W związku z zastosowaniem w miejscowości Rempin, Rękawczyn, Lelice, Bonisław, Zbójno ciśnieniowych urządzeń odprowadzania ścieków zasilanych energią elektryczną, której koszty ponosi właściciel nieruchomości, z których odprowadzane są ścieki, ustaloną stawkę 2,00 zł obniża się o kwotę 0,20 zł.

Wyliczenie stawki nastąpiło po zebraniu informacji od projektantów sieci kanalizacyjnych, z których ustalono, że przy tego typu rozwiązaniach stosuje się stawki zmniejszone od 0,05 zł – 0,20 zł za 1 m3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe