Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 22 poz. 707

Uchwała nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 20 stycznia 2011r.

w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz.220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r Dz. U. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 874; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142), oraz art.13 ust. 1 pkt 1, art. 13b, art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136; Nr 192, poz. 1381; Dz. U. z 2008r. Nr 54, poz. 326; Nr 218, poz. 1391; Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009r. Nr 19 poz. 101; Nr 19, poz. 100; Nr 86, poz.720; Nr 168, poz. 1323; Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675; Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466) Rada Miejska postanawia:

§ 1.

1. Wprowadzić opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w Płońsku w wyznaczonych strefach płatnego parkowania.

2. Strefy parkowania określono w załączniku do Uchwały.

§ 2.

1. Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w obrębie płatnych niestrzeżonych miejsc w strefach o których mowa w § 1 wynosi:

a)

za 0,5 godz. -1,00 zł

za 1 godz. - 1,50 zł

b) wysokość opłaty abonamentowej miesięcznej za parkowanie pojazdów w obrębie wszystkich płatnych niestrzeżonych miejsc parkowania wynosi 70,00 zł.

c) opłata abonamentowa - abonament postojowy roczny dla mieszkańca osoby fizycznej, zameldowanej na pobyt stały na ul. Grunwaldzkiej od nr 1 do 43, ul. Jędrzejewicza nr 1, Pl. 15 Sierpnia, ul. Rutkowskiego od nr 1 do 12b, ul. Zduńskiej, ul. 19 Stycznia od nr 1 do 28b, ul. Przejazd, ul. Wolności, ul. Warszawskiej od nr 1 do 6 i ul. 1 Maja od nr 1 do 8, będącej w całości wyłącznym właścicielem lub małżonkiem właściciela pojazdu samochodowego, którego prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu - 25,00 zł

2. Za nieuiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 1a pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1a pobierają parkometry lub osoby pobierające opłaty parkingowe.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1b i 1c dokonywane są w kasie Urzędu Miejskiego w Płońsku. Abonament miesięczny oraz roczny wydawany jest w Referacie Obsługi Targowisk Urzędu Miejskiego.

§ 3.

Opłaty za parkowanie będą pobierane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 9:00-14:00

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do czasowego zawieszenia strefy płatnego parkowania podczas sytuacji nadzwyczajnych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońska

§ 6.

Uchyla się Uchwałę nr II/15/06 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku, zmienioną Uchwałą Nr XIII/66/07 z dnia 19 kwietnia 2007 roku.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą:

- w części załącznika dot. ul. Zduńskiej od 1 maja 2011 r.

- w pozostałym zakresie od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku


Jolanta Anna Mikołajewska


Załącznik do Uchwały Nr VI/41/11
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 20 stycznia 2011 r.

1. Strefy płatnego parkowania - płatne niestrzeżone miejsca parkowania w rejonie centrum miasta Płońska wyznacza się na niżej wymienionych ulicach:

- ul. Grunwaldzka - od skrzyżowania z ul. Wolności w kierunku Placu 15 Sierpnia,

- Pl. 15 Sierpnia - cały

- ul. J. Jędrzejewicza - od skrzyżowania z ul. J. Rutkowskiego do skrzyżowania

- ul. Rutkowskiego - część jednokierunkowa od nr 12b do ul. Płockiej

- ul. Zduńska - od Placu 15 Sierpnia do skrzyżowania z ul. Płocką

- ul. 19 Stycznia - od Placu 15 Sierpnia do skrzyżowania z ul. Wspólną

- ul. Przejazd - cała

- ul. Wolności - od ul. Płockiej do ul. Grunwaldzkiej

- ul. Warszawska - od ul. Wspólnej do Placu 15 Sierpnia

- ul. 1 Maja - od ul. Płockiej do ul. Związku Walki Młodych


Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/41/11
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 20 stycznia 2011 r.

Zgodnie z art. 13b Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, Rada Miejska po zaopiniowaniu przez organ zarządzający ruchem, określa w drodze uchwały strefy płatnego parkowania.

Strefy płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych.

W powyższej uchwale znajdują się zmiany dotyczące powiększenia strefy płatnego parkowania, polegające na włączeniu do strefy ul. Rutkowskiego, ul. Zduńskiej, ul. 19 Stycznia, ul. Przejazd, ul. Wolności, ul. Warszawskiej, ul. 1 Maja.

W § 2 ust. 1 pkt a zmieniono zapis na:

- za 0,5 godz. 1,00 zł

- za 1 godz. 1,50 zł.

Ponadto w ust. 1 pkt b podwyższono stawkę z 50,00 zł na 70,00 zł. Upoważnienie Burmistrza do czasowego zawieszenia strefy płatnego parkowania może obejmować m.in. następujące sytuacje np. utrudnienia w możliwości parkowania spowodowane zalegającym śniegiem, prowadzonymi robotami drogowymi, itp.

Wpływy z opłaty parkingowej przeznaczone będą na remonty dróg, chodników i parkingów (m.in. na rozbudowę i modernizację parkingu przy ul. Wolności oraz projektowanego parkingu, będącego przedłużeniem ul. Jędrzejewicza ).

Burmistrz Miasta Płońska


Andrzej Pietrasik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe