Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 22 poz. 709

Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie przyjęcia programu stypendialnego w Gminie Stary Lubotyń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 90 t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Program Stypendialny w Gminie Stary Lubotyń, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Środki finansowe na realizację programu Stypendialnego w Gminie Stary Lubotyń zabezpieczane są corocznie w budżecie Gminy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Janusz Podbielski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Program Stypendialny w Gminie Stary Lubotyń

Program Stypendialny w Gminie Stary Lubotyń obejmuje następujące rodzaje stypendiów:

1. stypendia za wyniki w nauce dla uczniów publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń,

2. okresowe stypendia sportowe.

Rozdział 1.
Stypendia za wyniki w nauce dla uczniów publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń

§ 1.

1. Osiągającym wysokie wyniki w nauce uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Lubotyń, może być przyznane jednorazowe stypendium Wójta Gminy Stary Lubotyń.

2. Do stypendium Wójta Gminy Stary Lubotyń mogą być typowani uczniowie, którzy spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) wykazali się szczególnymi osiągnięciami i umiejętnościami w co najmniej jednej dziedzinie, potwierdzonymi najwyższą oceną z danego przedmiotu, uzyskaniem tytułu laureata olimpiady lub konkursu na szczeblu wojewódzkim bądź wyższym, a także odznaczyli się innymi dokonaniami, świadczącymi o stałym zaangażowaniu ucznia we własny rozwój w danej dziedzinie,

2) uzyskali najwyższe wyniki na sprawdzianie lub jednym z egzaminów gimnazjalnych (część humanistyczna lub matematyczno-przyrodnicza), nie mniej niż 90% maksymalnej liczby punktów,

3) w roku przyznania stypendium uzyskali wzorową ocenę z zachowania i średnią ocen odpowiednio:

a) 5,7 – uczniowie szkoły podstawowej,

b) 5,3 – uczniowie gimnazjum.

3. Spełnianie przez ucznia kryteriów wymienionych w ust. 2 pkt 1-3 opisuje się w „Indywidualnej karcie osiągnięć kandydata do stypendium”, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Programu. Indywidualne karty osiągnięć kandydatów do stypendiów należy dołączyć do składanego przez dyrektora szkoły wniosku.

§ 2.

1. Kandydaci szkoły do stypendium Wójta Gminy Stary Lubotyń muszą być zatwierdzeni przez radę pedagogiczną.

2. Z wnioskiem o stypendium Wójta Gminy Stary Lubotyń sporządzonym wg wzoru stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu występuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń lub uczęszczał absolwent szkoły, a w przypadku przeniesienia się ucznia do innej szkoły – dyrektor szkoły, w której uczeń spełnił kryteria do uzyskania stypendium.

3. Wniosek dyrektora wraz z załącznikami, o których mowa w § 1 ust. 3 należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Lubotyń w terminie do 15 czerwca każdego roku kalendarzowego.

4. Wnioski niekompletne lub niespełniające wymogów określonych w § 1 ust. 2 i 3 oraz § 2 ust. 1 nie będą rozpatrywane.

§ 3.

1. Czynności związane z opiniowaniem wniosków o przyznanie stypendium przeprowadza Komisja Stypendialna powołana przez Wójta Gminy Stary Lubotyń, w składzie:

1) Sekretarz Gminy jako jej przewodniczący,

2) przedstawiciel Komisji Rady Gminy Stary Lubotyń właściwej ds. oświaty,

3) pracownik ds. oświaty Urzędu Gminy Stary Lubotyń.

2. Posiedzenie Komisji Stypendialnej zwołuje jej Przewodniczący.

3. Przewodniczący Komisji Stypendialnej przedkłada Wójtowi Gminy Stary Lubotyń pozytywnie zaopiniowane wnioski. Wójt Gminy podejmuje decyzje o przyznaniu stypendiów.

4. Liczbę stypendiów oraz ich wysokość ustala corocznie Wójt Gminy Stary Lubotyń w drodze zarządzenia do dnia 20 czerwca każdego roku kalendarzowego.

5. Środki finansowe na wypłatę przyznanych stypendiów są przekazywane na konto właściwej szkoły do 30 sierpnia każdego roku kalendarzowego.

6. Wypłaty stypendiów dokonuje szkoła, do której uczęszcza uczeń, do dnia 15 września każdego roku kalendarzowego.

7. Uroczystość wręczenia stypendyście dokumentu potwierdzającego przyznanie stypendium będzie się odbywała w pierwszych dniach nowego roku szkolnego lub na innego rodzaju imprezie o podniosłym charakterze.

Rozdział 2.
Okresowe stypendia sportowe

§ 4.

Gmina Stary Lubotyń funduje okresowe stypendia sportowe dla osób fizycznych (zawodników) osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

§ 5.

1. Stypendia mogą być przyznawane zawodnikom, stale zamieszkałym na terenie Gminy Stary Lubotyń.

2. Stypendium może otrzymać zawodnik, biorący udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu w kategorii juniorów lub seniorów, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego, który:

1) zajął co najmniej 5 miejsce w mistrzostwach Polski lub

2) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, lub

3) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, lub

4) zajął medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział zawodnicy z co najmniej 5 krajów.

3. Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1 i 2 może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

4. Warunki określone w ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach drużynowych.

§ 6.

1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek zawodnika, trenera lub klubu sportowego, którego jest on członkiem.

2. We wniosku zawiera się informacje o wszystkich dotychczasowych startach i osiągnięciach zawodnika. Do wniosku załącza się plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 12 miesięcy oraz dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia.

3. Wzór wniosku o stypendium dla zawodnika stanowi załącznik nr 3 do niniejszego programu.

§ 7.

1. Stypendia przyznaje się zarządzeniem Wójta Gminy.

2. Wójt Gminy podejmuje decyzję w sprawie stypendium i jego wysokości po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej.

3. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: Przewodniczący Rady Gminy, Sekretarz Gminy, radni - wszyscy członkowie Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich.

4. Przewodniczącym Komisji Stypendialnej jest Przewodniczący Rady Gminy, który kieruje jej pracami.

§ 8.

1. Stypendium przyznaje się na okres 12 miesięcy. W wypadkach szczególnych, uzasadnionych rodzajem dyscypliny, trybem przygotowań oraz planem startów stypendium może być przyznane na okres do 18 miesięcy.

2. Wysokość stypendium wynosi od 200 zł do 1000 zł miesięcznie i jest wypłacane przez Wójta Gminy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

3. Jeden zawodnik może otrzymywać tylko jedno stypendium.

§ 9.

1. Wnioski o stypendium składa się w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku kalendarzowego.

2. Komisja rozpatruje wszystkie wnioski w terminie do końca marca i niezwłocznie przedkłada Wójtowi Gminy opinie o zgłoszonych wnioskach oraz wnioskuje o przyznanie stypendiów konkretnym osobom; wniosek Komisji określa proponowaną wysokość stypendium i okres wypłacania.

3. Wójt Gminy określając wysokość stypendium bierze pod uwagę w szczególności osiągnięcia sportowe zawodnika oraz koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu.

4. Wójt Gminy wydaje zarządzenie w sprawie stypendiów najpóźniej do 30 kwietnia.

5. Wójt Gminy przyznaje stypendia w liczbie i łącznej wysokości w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy.

§ 10.

Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany realizować przedłożony z wnioskiem plan startów i przygotowań. Zawodnik jest zobowiązany do godnego reprezentowania klubu i Gminy Stary Lubotyń.

§ 11.

1. Wójt Gminy pozbawia zawodnika prawa do stypendium jeżeli:

1) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów,

2) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika lub przez organ statutowy właściwego związku sportowego,

3) zawodnik zaprzestał startów lub treningów,

4) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika,

5) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre imię Gminy lub klubu sportowego.

2. Wójt Gminy może przywrócić prawo do stypendium, jeżeli ustała przyczyna pozbawienia. Przywrócenie prawa do stypendium następuje od dnia podjęcia zarządzenia w tej sprawie. Stypendium za okres, za który zawodnik był pozbawiony prawa do stypendium, nie podlega wypłaceniu.

§ 12.

1. Przepisy § 5 - 11 stosuje się odpowiednio do trenera zawodnika (drużyny) osiągającego wysokie wyniki sportowe, określone w § 5 ust. 2, z zastrzeżeniem ustępów 2 - 4.

2. Stypendium dla trenera wynosi od 200 zł do 500 zł miesięcznie. Trener może otrzymywać tylko jedno stypendium. Ustalając wysokość stypendium dla trenera bierze się pod uwagę także liczbę trenowanych zawodników.

3. Trener może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności trenerskiej oraz plany startów i przygotowań trenowanego zawodnika (drużyny) wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

4. Trener otrzymujący stypendium jest zobowiązany realizować przedłożony z wnioskiem plan treningów.


Załącznik nr 1 do Programu
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 do Programu


Załącznik nr 2 do Programu
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2 do Programu


Załącznik nr 3 do Programu
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3 do Programu

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe