Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 22 poz. 710

Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Stary Lubotyń w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Stary Lubotyń w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Janusz Podbielski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/11
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Stary Lubotyń w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

1. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:

1) pomocniczości,

2) partnerstwa,

3) suwerenności,

4) uczciwej konkurencji,

5) jawności.

2. Konultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Gminy Stary Lubotyń.

3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Stary Lubotyń, zwanych dalek "podmiotami".

4. Konsultacje przeprowadza się w celu zebrania opinii podmiotów w sprawie poddanej konsultacji.

Rozdział 2.
Szczegółowy sposób i formy przeprowadzenia konsultacji

1. Konsultacje mogą mieć formę:

1) pisemną - poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do podmiotów, o których mowa w rozdziale I ust. 3 w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,

2) zamieszczenia projektu aktów prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Stary Lubotyń, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2. Wzór formularza zgłoszenia opinii stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Wójt Gminy Stary Lubotyń.

4. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający:

1) określenie przedmiotu konsultacji,

2) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) ilość otrzymanych opinii oraz nazwy organizacji opiniujących,

5. Do protokołu dołącza się przekazane przez organizacje formularze opinii.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

1. Konultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

2. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/28/11
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe