Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 22 poz. 714

Uchwała nr 7/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu gminy Nowa Sucha

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Nowej Suchej uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Nowa Sucha stanowiącym załącznik do uchwały Nr 24/IV/2002 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr 51 poz. 1353) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 28 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek Wójta”;

2) § 39 otrzymuje brzmienie: „Rada powołuje następujące komisje stałe: 1) Komisję Rewizyjną w składzie od 3 do 5 radnych; 2) Komisję Społeczno-Budżetową w składzie od 3 do 5 radnych; 3) Komisję Gospodarczą w składzie od 3 do 5 radnych.”

3) § 50 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) stawianie wniosku o powołanie skarbnika gminy-głównego księgowego budżetu oraz nawiązanie w imieniu gminy stosunku pracy na podstawie powołania;”

4) § 52 ust. 3 otrzymuje brzmienie” „Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje przewodniczący Rady Gminy, a pozostałe czynności sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy.”

5) § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Skarbnik gminy jest pracownikiem samorządowym powołanym uchwałą Rady Gminy na wniosek Wójta.” ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Właściwym do nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania ze skarbnikiem gminy jest Wójt.”

6) § 58 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)”; pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) Ustawa z dnia 16 lipca 1998r.-Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw(tj. Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190)”; pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) Ustawa z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miast (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1191).”

7) w załączniku Nr 6 do Statutu Gminy § 40 otrzymuje brzmienie: „Stałymi komisjami Rady Gminy są: 1) Komisja Rewizyjna w składzie od 3 do 5 radnych 2) Komisja Społeczno-Budżetowa w składzie od 3 do 5 radnych 3) Komisja Gospodarcza w składzie od 3 do 5 radnych.”

8) W załączniku Nr 8 do Statutu Gminy § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Do stałych Komisji Rady Gminy należą: 1) Komisja Rewizyjna w składzie od 3 do 5 radnych 2) Komisja Społeczno-Budżetowa w składzie od 3 do 5 radnych 3) Komisja Gospodarcza w składzie od 3 do 5 radnych.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Mikulski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe