Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 22 poz. 718

Uchwała nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Mławie

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie określenia założeń do programu gospodarczego w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego Miasta Mławy na lata 2011 -2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 7 i art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Mławy z uwzględnieniem ich aspiracji i możliwości ekonomicznych Miasto Mława będzie kontynuować działania wspierające:

1) Rozwój różnych form budownictwa mieszkaniowego, a w szczególności budownictwa czynszowego realizowanego przez TBS Sp. z o.o. w Mławie oraz budownictwa komunalnego,

2) Modernizację i remonty budynków komunalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

§ 2.

W ramach realizacji programu na lata 2011- 2015 Miasto Mława przekaże TBS Sp.z o.o. w Mławie działki budowlane przy ul. Torfa Załęskiego pod zabudowę dwoma budynkami 24-rodzinnymi .

§ 3.

1. Dla realizacji zamierzeń o których mowa w § 1 pkt 1 Miasto Mława podejmie działania zmierzające do:

1) dalszego przekazywania Towarzystwu Budownictwa Społecznego gruntów budowlanych z przeznaczeniem pod planowane inwestycje mieszkaniowe,

2. Modernizacje i remonty, o których mowa w § 1 pkt 2 realizowane będą z budżetu Miasta Mława.

3. Realizacja inwestycji o których mowa w § 2 pkt 2 tj. i 2 budynków 24- rodzinnych przy ul. Torfa Załęskiego w Mławie finansowana będzie z budżetu Miasta Mławy i środków własnych TBS.

4. W latach 2011- 2015 Miasto Mława przekaże co roku 500 tys. zł na zwiększenie kapitału Spółki.

§ 4.

Źródłem finansowania wydatków do pokrycia z budżetu Miasta Mława będą wpływy z podatków i opłat lokalnych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mławy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Krzysztof Wasiłowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr III/24/2010
Rady Miejskiej w Mławie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy, sformułowanym w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. Miasto na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Dla realizacji zamierzeń Miasto Mława podejmuje działania zmierzające do dalszego przekazywania Towarzystwu Budownictwa Społecznego gruntów budowlanych z przeznaczeniem pod planowane inwestycje mieszkaniowe. Zabezpieczone środki z budżetu Miasta Mława przeznaczone są na budowę infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Modernizacje i remonty realizowane będą z budżetu Miasta Mława. Na realizację inwestycji, jaką będzie budowa 2 budynków 24 – rodzinnych przy ul. Torfa Załęskiego w Mławie zostaną przekazane środki finansowe z budżetu Miasta Mława. Miasto Mława w latach 2011- 2015 przekaże co roku 500 tys. zł na zwiększenie kapitału Spółki.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe