| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/71/2011 Rady Miasta Pionki

z dnia 10 lutego 2011r.

w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Pionki i jej jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art.18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) i art. 59 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157 poz.1240 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty gminnych należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej „należnościami”, przypadającymi Gminie Miasta Pionki oraz jej jednostkom organizacyjnym, na podstawie przepisów szczególnych lub umów zawartych na podstawie prawa cywilnego, od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”, a także określa warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których zastosowana ulga stanowić będzie dla dłużnika pomoc publiczną w rozumieniu odrębnych przepisów.

2. Przepisów uchwały nie stosuje się do należności przypadających na rzecz Gminy Miasta Pionki i jej jednostek organizacyjnych, których szczegółowe zasady, tryb umarzania i odraczania spłaty oraz rozkładania należności na raty określają odrębne przepisy, a także do należności, które zgodnie z przepisami prawa lub zawartymi przez Gminę Miasta Pionki porozumieniami, stanowią dochód Skarbu lub Budżetu Państwa.

3. Do stosowania ulg w zakresie cywilnoprawnych należności pieniężnych, przypadających Gminie Miasta pionki i jej jednostkom organizacyjnym, powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miasta Pionki ustawami, stosuje się – z uwzględnieniem również przepisów i postanowień z § 7 – przepisy art.55-58 w/w ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych, z tym że – określone w tych przepisach – uprawnienia kierownika państwowej jednostki budżetowej przysługują Burmistrzowi Miasta.

§ 2. 1. Należności pieniężne – z zastrzeżeniem podanym niżej w § 7 – mogą być umarzane w całości lub w pozostałej nieuregulowanej części, w przypadku ich całkowitej nieściągalności, która następuje w szczególności, gdy:

a) dłużnik – osoba fizyczna – zmarł, nie pozostawiając majątku, z którego można by skutecznie dochodzić należności w postępowaniu egzekucyjnym

b) dłużnik – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, został wykreślony z właściwego rejestru (lub uległ likwidacji) przy braku jednocześnie majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu tej należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

c) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z powodu, iż nieobciążony majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania,

d) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, poparte określonymi dowodami lub wyliczeniami, ze w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, albo gdy postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

e) należności pieniężne nie zostały uregulowane w całości lub w części w wyniku postępowania upadłościowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem Sądu,

f) zachodzi szczególnie ważny (szczegółowo opisany i uzasadniony) interes dłużnika lub interes publiczny, nie budzący wątpliwości co do konieczności zastosowania ulgi w postaci umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym,

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, umorzenie należności może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umarzania zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Umorzenie należności z przyczyn podanych wyżej w ust 1 może nastąpić również z urzędu, w formie jednostronnego oświadczenia woli przez osobę uprawnioną zgodnie z niniejszą uchwałą, ale z podaniem także (w treści lub załączeniu) pisemnego szczegółowego uzasadnienia takiej decyzji.

§ 3. W przypadkach szczególnych, uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi oraz przy uwzględnieniu przepisów podanych niżej w § 7, Burmistrz Miasta Pionki oraz upoważniony jego zastępca a także kierownicy jednostek budżetowych Gminy Miasta Pionki oraz dyrektor Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, na pisemny i uzasadniony wniosek dłużnika, mogą: a/ umorzyć część należności dłużnika, b/ odroczyć termin spłaty całości lub części należności, c/ rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku, biorąc jednakże pod uwagę aktualne i przyszłe możliwości płatnicze dłużnika, sprawdzone na podstawie przedłożonych sprawozdań o sytuacji ekonomiczno-finansowej lub zaświadczeń o dochodach osobistych oraz uzasadniony interes kierowanego przez siebie gminnego podmiotu oraz całego budżetu Gminy Miasta Pionki.

§ 4. 1. Jeżeli wartość należności głównej wraz z należnymi odsetkami i kwotami dodatkowymi (ubocznymi, na dzień złożenia wniosku przez dłużnika, nie przekracza pięciokrotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, ogłoszonego przez prezesa GUS w Monitorze Polskim do celów naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, do umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty spłaty należności są uprawnieni:

a) Burmistrz Miasta Pionki lub upoważniony na piśmie jego zastępca – w odniesieniu do należności przypadających Gminie Miasta Pionki oraz jednostce Urząd Miasta Pionki objętych ewidencją rozrachunków w księgach rachunkowych Urzędu Miasta,

b) kierownicy jednostek budżetowych oraz dyrektor Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych – w odniesieniu do należności przypadających, kierowanym przez siebie, wymienionym wyżej gminnym jednostkom organizacyjnym.

2. Jeżeli wartość należności głównej jest wyższa niż kwota, o której mowa w ust 1, a także w odniesieniu do wszystkich – bez względu na wysokość – należności, o których mowa w § 2 ust 1 pkt.f, przypadających Gminie Miasta Pionki i jej jednostkom organizacyjnym, a także należności przypadających gminnym funduszom celowym – do umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty spłaty należności uprawniony jest Burmistrz Miasta Pionki.

§ 5. Burmistrz Miasta Pionki, jego zastępca oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy właściwi do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności głównej są również uprawnieni do umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty spłaty odsetek za zwłokę w płatności tych należności oraz do umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty spłaty innych należności ubocznych na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 6. 1. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części na raty, dokonanego na wniosek dłużnika – następuje w drodze pisemnego zawiadomienia tego dłużnika o wyniku rozpatrzenia jego wniosku lub – w razie potrzeby – zawarcie na piśmie stosownego porozumienia lub ugody w sprawie.

2. Natomiast umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części na raty, dokonane z urzędu w drodze jednostronnego oświadczenia woli przez osobę uprawnioną, powinno być w formie pisemnej oraz zawierać co najmniej szczegółowe uzasadnienie merytoryczne i prawne do podjęcia takiej decyzji.

§ 7. 1. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się z zachowaniem również przepisów ustawy z dnia 30.04.2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U z 2007r Nr 59 poz.404 z póź.zm.).

2. W przypadku kiedy – wnioskowana lub planowana do zastosowania dla dłużnika – ulga w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym (tj. umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty) stanowić będzie (lub może stanowić) dla niego pomoc publiczną, w rozumieniu w/w przepisów, dopuszcza się – w ramach niniejszej uchwały – udzielanie jedynie pomocy „de minimis” i tylko pod warunkiem, że dłużnik jest przedsiębiorca czynnym, tj. nie postawionym w stan likwidacji lub upadłości, oraz spełnia on co najmniej – określone przepisami prawa – warunki formalne do uzyskania takiej pomocy.

§ 8. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Pionki uprawnieni do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych na podstawie niniejszej uchwały, a także kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w odniesieniu do wniosków dłużników oraz wniosków własnych, dotyczących należności Urzędu Miasta, przedstawiają Burmistrzowi Miasta Pionki – za pośrednictwem Skarbnika Miasta – sprawozdania dotyczące zakresu umorzonych należności oraz odroczenia terminu spłaty całości lub części należności na raty, udzielonych na podstawie niniejszej uchwały

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Pionki uprawnieni do umarzania i stosowania ulg w spłacie innych należności pieniężnych, stanowiących dochody budżetu gminy, na podstawie obowiązujących odrębnych – od niniejszej uchwały – przepisów, a także kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, w odniesieniu do wniosków dłużników oraz wniosków własnych, dotyczących tego rodzaju należności Urzędu Miasta , przedstawiają również Burmistrzowi Miasta Pionki – za pośrednictwem Skarbnika Miasta – sprawozdania dotyczące zakresu umorzonych należności oraz odroczenia terminu spłaty całości lub części należności na raty, udzielonych na podstawie odrębnych przepisów, o których mowa w § 1 ust 2 uchwały.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust 1 i 2, są sporządzane wg stanu na dzień 30 czerwca i na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie 45 dni, a zbiorcze wyniki w tym zakresie Burmistrz Miasta Pionki przedstawia Radzie miejskiej w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta odpowiednio za 1-sze półrocze i cały rok budżetowy.

§ 9. Traci moc uchwała Nr LXI/508/2006 Rady Miasta Pionki z dnia 8.06.2006 w sprawie szczegółowych zasad i tryby umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Pionki z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Pionki


Bohdan Tosza

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »