Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 31 poz. 1008

Uchwała nr V/12/2011 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie

z dnia 10 lutego 2011r.

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Kuczborku - Osadzie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera "h" oraz art. 40 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 9, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm. ) Rada Gminy w Kuczborku - Osadzie u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Tworzy się samorządową instytucję kultury o nazwie " Gminny Ośrodek Kultury w Kuczborku - Osadzie". Akt utworzenia stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Gminny Ośrodek Kultury w Kuczborku - Osadzie będzie gospodarował wydzielonym majątkiem, stanowiacym część majatku gminy Kuczbork - Osada.

§ 3. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Kuczborku - Osadzie w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Kazimierz Bulkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/12/2011
Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie
z dnia 10 lutego 2011 r.

AKT UTWORZENIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KUCZBORKU - OSADZIE

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504) tworzy się Gminny Osrodek Kultury w Kuczborku-Osadzie.

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Kuczborku-Osadzie jest samorządową instytucją kultury, dla której organizowanie działalności kulturalnej jest podstawowym celem statutowym.

§ 2. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest miejscowość Kuczbork-Wieś, ul. Mickiewicza 7, a terenem działania Gmina Kuczbork-Osada

§ 3. Przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest realizacja zadań w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie Gminy Kuczbork-Osada.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Kazimierz Bulkowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/12/2011
Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie
z dnia 10 lutego 2011 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KUCZBORKU-OSADZIE

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Kuczborku-Osadzie działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106,poz.675),

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504),

3. Niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kuczbork-Osada.

2. Gminny Ośrodek Kultury ma swoją siedzibę w miejscowości Kuczbork-Wieś, przy ulicy Mickiewicza 7

3. Działalnością swoją obejmuje teren gminy Kuczbork-Osada.

§ 3. 1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Ośrodka Kultury sprawuje Wójt Gminy.

2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwój Gminnego Ośrodka Kultury odpowiadające jego zadaniom.

§ 4. 1. Gminny Ośrodek Kultury uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora.

2. Gminny Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

§ 5. 1. Gminny Ośrodek Kultury służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych, sportowych i informacyjnych społeczności gminy.

2. Do zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności:

- rozwijanie czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w życiu kulturalnym,

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, współpraca w tym zakresie z innymi placówkami kulturalno - oświatowymi,

- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

- organizowanie imprez artystycznych , rozrywkowych i rekreacyjnych,

- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców w świetlicach wiejskich

§ 6. Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić inne działania dla zaspokajania potrzeb społeczności gminy i realizacji ogólnokrajowej polityki kulturalnej.

§ 7. Działalność może być prowadzona w innych obiektach na terenie gminy poprzez filie.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

§ 8. Pracą Gminnego Ośrodka Kultury kieruje Dyrektor, który także reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Kuczbork-Osada.

§ 9. Szczegółową organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Kultury oraz zakres działania ustala Dyrektor w regulaminie.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

§ 11. Gminny Ośrodek Kultury jest finansowany z dotacji organizatora, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł.

§ 12. Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Gminnego Ośrodek Kultury.

§ 13. Gminny Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystywania na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 14. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Domu Kultury jest roczny plan finansowy.

§ 15. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości określają odrębne przepisy.

§ 16. Roczne sprawozdania z działalności merytoryczno-finansowej Gminnego Ośrodka Kultury Dyrektor przedstawia Organizatorowi.

§ 17. Gminny Ośrodek Kultury posiada odrębny rachunek bankowy.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane w trybie właściwym do jego uchwalania.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Kazimierz Bulkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe