Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 31 poz. 1009

Uchwała nr V/13/2011 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie

z dnia 10 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuczborku - Osadzie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 9, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm. ) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm. ) Rada Gminy w Kuczborku - Osadzie u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuczborku - Osadzie w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/118/2000 z dnia 15 grudnia 2000 roku w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Kuczborku - Osadzie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuczbork - Osada.

§ 4. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Kazimierz Bulkowski


Załącznik do Uchwały Nr V/13/2011
Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie
z dnia 10 lutego 2011 r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUCZBORKU-OSADZIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Kuczborku-Osadzie zwana dalej "Biblioteką" działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600).

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504)

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr28,poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106, poz.675)

4. Niniejszego statutu.

§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kuczbork-Osada.

2. Biblioteka działa w ramach krajowej sieci bibliotecznej.

3. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Kuczbork-Wieś, a obszarem jej działania Gmina Kuczbork-Osada.

§ 3. 1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje i pomocy fachowej udziela Biblioteka Narodowa.

§ 4. 1. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora.

2. Biblioteka używa pieczęci prostokątnej z nazwą w pełnym brzmieniu oraz owalnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu.

§ 5. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 6. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§ 7. Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Wytwarzanie materiałów informacyjnych.

3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

4. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych.

5. Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.

6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ

§ 8. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Kuczbork-Osada.

§ 9. 1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 10. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

§ 11. Biblioteka jest finansowana z dotacji organizatora, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł.

§ 12. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe biblioteki.

§ 13. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystywania na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 14. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

§ 15. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości określają odrębne przepisy.

§ 16. Roczne sprawozdania z działalności merytoryczno-finansowej Biblioteki Dyrektor przedstawia Organizatorowi.

§ 17. Biblioteka posiada odrębny rachunek bankowy.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. Zmiany w statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Kazimierz Bulkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe