Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 31 poz. 1015

Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Radzanowo

z dnia 30 grudnia 2010r.

Uchwała Budżetowa Gminy Radzanowo na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 20 400 165 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie: 16 371 602 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie: 4 028 563 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 22 113 967 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 16 235 801 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 5 878 166 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżacych zgodnie z załącznikiem 2 a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydaków majątkowych zgodnie z załącznikie nr 2 b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w kwocie 1 713 802 zł stanowiący nadwyżkę wydatków nad dochodami zostanie pokryty przychodami z :

- kredytów w kwocie 1 713 802 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 359 471 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 645 669 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 541 207 zł, i pożyczek w wysokości 104 462 zł), oraz na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1 713 802 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 2 359 471 zł, rozchody w wysokości 645 669 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 1 713 802 zł,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 645 669 zł,

3. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000 zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł

2. Rezerwę celową w wysokości 39 200 zł, w tym na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 39 200 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie,

2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 200 000 zł,

2. dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu,

3. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Czerwiński

Załącznik do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Radzanowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik.pdf

Uzasadnienie do budżetu gminy Radzanowo na 2011 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Radzanowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Radzanowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Radzanowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2a.pdf

Wydatki bieżące

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Radzanowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2b.pdf

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Radzanowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2011r

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Radzanowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2011r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Radzanowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011r

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Radzanowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2011r

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Radzanowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje podmiotowe w 2011r

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Radzanowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011r

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/10/2010
Rady Gminy Radzanowo
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Wydatki inwestycyjne na 2011r

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe