Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 31 poz. 1019

Decyzja nr OWA-4210-1(8)/2011/365/VIIZM/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Dalka Przasnysz Sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu

Tekst pierwotny


Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131,Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18) w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) oraz art. 104 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,

po rozpatrzeniu wniosku

przedsiębiorstwa energetycznego:

Dalkia Przasnysz Sp. z o. o. z siedzibą w Przasnyszu zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem",

które posiada:

- numer 0000073332 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 761-14-38-769,

zawartego w piśmie z dnia 22 grudnia 2010 r. nr 2106/10, w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła,


postanawiamzatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej moją decyzją z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr OWA-4210-33(9)/2010/2010/36539/VII/ML, na okres do 30 września 2011 r.U Z A S A D N I E N I EPrzedsiębiorstwo, posiadające koncesje na:

- wytwarzanie ciepła - udzieloną decyzją z dnia 9 października 1998 r. nr WCC/247/365/U/1/98/MS, z późn. zm.,

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - udzieloną decyzją z dnia 9 października 1998 r. nr PCC/260/365/U/1/21998/MS, z późn. zm.,


ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr OWA-4210-33(9)/2010/365/VII/ML, na okres do 30 września 2011 r.


Wniosek Przedsiębiorstwa w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dotyczy prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu Przasnysza i Modlina, dla których ciepło wytwarzane jest w kotłowni opalanej węglem kamiennym.


W dniu 3 stycznia 2011 r. wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa o zmianę ww. taryfy dla ciepła w zakresie określonych w niej cen i stawek opłat za ciepło, w zwiazku ze zmianą wysokości kosztów zakupu paliwa węglowego. Ceny i stawki opłat za ciepło ustalone w akcie zmiany taryfy przez Przedsiębiorstwo zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok ich obowiązywania.


W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 Prawa energetycznego oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.


Uzasadnieniem powyższej zmiany jest okoliczność przewidziana w § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, tj. wzrost kosztów zakupu paliwa węglowego w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła, spowodowane zmianą cen tego paliwa.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.


W niniejszej sprawie, słuszny interes strony przejawia się w uprawnieniu do zapewnienia Przedsiębiorstwu pokrycia przez taryfę uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło.


Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.P O U C Z E N I E


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, ul. Canaletta 4, 00 - 099 Warszawa.


3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1).
Otrzymują:

1. Dalkia Przasnysz Sp. z o.o.

ul. Orlika 29, 06-300 Przasnysz,

2. Wojewoda Mazowiecki

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki


Adam Dobrowolski

Załącznik do Decyzji Nr OWA-4210-1(8)/2011/365/VIIZM/ML
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

decyzja taryfowa zm Dalkia Przasnysz 24.02.2011 r.0001

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe