| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 2/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok


Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm. ) - uchwala się, co następuje:
§ 11. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok w wysokości 2.793.081.950 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 1a do uchwały, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 2.036.401.399 zł, zgodnie z tabelą Nr 1b do uchwały; 2) dochody majątkowe w wysokości 756.680.551 zł, zgodnie z tabelą Nr 1c do uchwały. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi: 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 149.482.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 1d do uchwały; 2) dotacje celowe na programy operacyjne w kwocie 246.777.080 zł, zgodnie z tabelą Nr 1e do uchwały; 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w kwocie 7.777.750 zł, zgodnie z tabelą Nr 1f do uchwały; 4) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie 13.035.045 zł, zgodnie z tabelą Nr 1g do uchwały. 5) pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35.490 zł, zgodnie z tabelą Nr 1h do uchwały.
§ 2Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok w wysokości 3.159.839.950 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 2.026.384.794 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.133.455.156 zł.
§ 3Ustala się deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok w wysokości 366.758.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody określone w tabeli Nr 3 do uchwały, z tytułu: 1) długoterminowego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 100.000.000 zł; 2) przychodów z prywatyzacji majątku Województwa Mazowieckiego w kwocie 241.658.000 zł; 3) spłat pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej w kwocie 25.100.000 zł.
§ 4Ustala się przychody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok w wysokości 375.100.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały, w tym z przeznaczeniem na: 1) sfinansowanie deficytu w wysokości 366.758.000 zł; 2) spłatę długu w wysokości 8.342.000 zł.
§ 5Ustala się rozchody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok w wysokości 8.342.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 4 do uchwały.
§ 61. Ustala się limit zobowiązań na 2011 rok z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 300.000.000 zł. 2. Ustala się limit zobowiązań na 2011 rok na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 100.000.000 zł. 3. Maksymalna wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w 2011 roku nie może przekroczyć 12.700.000 zł. 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Województwo Mazowieckie w wysokości 54.200.000 zł. 5. Ustala się limit pożyczek na 2011 rok udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do kwoty 45.000.000 zł.
§ 71. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 30.000.000 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych w związku ze zmianą form organizacyjno-prawnych (likwidacje lub przekształcenia gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych) w kwocie 1.100.000 zł. 3. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów w kwocie 58.460.883 zł. 4. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000.000 zł. 5. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu kosztu realizacji zadań w związku ze wzrostem stawki VAT oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 3.825.998 zł. 6. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wsparcie inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 5.000.000 zł. 7. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z ochroną zabytków w kwocie 5.000.000 zł. 8. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 8.179.169 zł. 9. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 681.675 zł.
§ 8Ustala się plan wydatków majątkowych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 9Ustala się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 10Ustala się plan dotacji na wydatki bieżące dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 11Ustala się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań województwa na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 121. Ustala się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 2. Ustala się plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 13Ustala się plan wydatków na dotacje na wydatki bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
§ 141. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 2. Ustala się plan dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa oraz plan dochodów Województwa Mazowieckiego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8a do uchwały.
§ 15Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
§ 16Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
§ 17Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) oraz wydatków nimi finansowanych ze źródeł określonych w Uchwale Nr 155/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010 r. w sprawie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
§ 18Upoważnia się Zarząd Województwa Mazowieckiego do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 300.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu; 2) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, z wyjątkiem przeniesień pomiędzy zadaniami ; 3) podziału kwot dotacji zapisanych w budżecie, o których mowa w § 11 i § 12 na poszczególne podmioty w ramach rozdziału; 4) dokonywania lokat wolnych środków pieniężnych, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa, w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 5) ustalania szczegółowego trybu wykonywania budżetu; 6) opracowania budżetu Województwa Mazowieckiego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) w podziale na jednostki budżetowe oraz departamenty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. 7) zmiany planów wydatków określonych w § 12 w załącznikach Nr 5 i Nr 6 do uchwały, w ramach działu, w zakresie podziału wydatków na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
§ 19Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 201. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 2. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 21Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Ludwik Rakowski
 
a) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
b) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.
c) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Tab. 1
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Tab. 1a
Załącznik nr 3
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Tab. 1b
Załącznik nr 4
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Tab. 1c
Załącznik nr 5
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Tab. 1d
Załącznik nr 6
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Tab. 1e
Załącznik nr 7
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Tab. 1f
Załącznik nr 8
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Tab. 1g
Załącznik nr 9
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.xls

Tab. 1h
Załącznik nr 10
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.xls

Tab. 2
Załącznik nr 11
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik11.xls

Tab. 3
Załącznik nr 12
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik12.xls

Tab. 4
Załącznik nr 13
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik13.xls

Zał. 1
Załącznik nr 14
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik14.xls

Zał. 2 IK
Załącznik nr 15
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik15.xls

Zał. 3 INNI
Załącznik nr 16
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik16.xls

Zał. 4 NIEZAL
Załącznik nr 17
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik17.xls

Zał. 5
Załącznik nr 18
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik18.xls

Zał. 6
Załącznik nr 19
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik19.xls

Zał. 7 JST
Załącznik nr 20
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik20.xls

Zał. 8 ADM
Załącznik nr 21
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik21.xls

Zał. 8 c
Załącznik nr 22
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik22.xls

Zał. 9 POR jst
Załącznik nr 23
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik23.xls

Zał. 10 ZB
Załącznik nr 24
do uchwały Nr 2/11
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik24.xlsx

Zał. 11 DW

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »