| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/24/11 Rady Powiatu w Zwoleniu

z dnia 28 stycznia 2011r.

Uchwała budżetowa na rok 2011

Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) Rada Powiatu w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się: 1.Dochody budżetu w łącznej kwocie 27 960 777 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 26 306 089 zł, b) majątkowe w kwocie 1 654 688 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 28 923 749 zł. z tego: a) bieżące w kwocie 25 709 617 zł, b) majątkowe w kwocie 3 214 132 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 3. Deficyt w wysokości 962 972 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) emisji obligacji 670 000 zł. b) wolnych środków w kwocie 292 972zł ,

§ 2. Ustala się: 1.Przychody budżetu w łącznej w kwocie 1 661 801 zł , z następujących tytułów; a) emisji obligacji w kwocie 670 000 zł, b) wolnych środków w kwocie 991 801 zł. 2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 698 829 zł, przeznaczonych na ; a) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie 278 829 zł, b) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 20 000 zł. c) wykup obligacji 400 000 zł.

§ 3. Ustala się: 1.Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek ,emisji obligacji przeznaczonych na : a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 1, pkt. 3, lit.a. c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 1 500 000zł.

§ 4. Ustala się: 1.Rezerwę ogólną w wysokości 105 000 zł. 2.Rezerwy celowe w wysokości 95 000 zł. z tego ; a ) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 45 000 zł. b) na realizacje zadań własnych z zakresu pomocy społecznej 50.000 zł

§ 5. 1.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały . 2.Ustala się plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku 2011 zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:. 1.Zaciągania kredytów i pożyczek, emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3, pkt.1, lit.a niniejszej uchwały. 2.Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty 1.000.000 ,00 zł. 3.Emisji obligacji do kwoty określonej w § 2, pkt.1, lit. a . 4.Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. 5.Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 6.Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do: a.dokonywania niektórych zmian w planie wydatków jednostki b.zaciągania zobowiązań z tytułu umów ,których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty 500.000 ,00 zł.

§ 8. 1.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU


mgr Edward Rybak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  III/24/11
Rady Powiatu w Zwoleniu
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Dochody na 2011 rok - tabela nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  III/24/11
Rady Powiatu w Zwoleniu
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki na 2011 rok - tabela nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  III/24/11
Rady Powiatu w Zwoleniu
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Tabela nr 3 do uchwały budżetowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr  III/24/11
Rady Powiatu w Zwoleniu
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Tabela nr 4 do uchwały budżetowej

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr  III/24/11
Rady Powiatu w Zwoleniu
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Wydatki inwestycyjne w 2011 roku - tabela nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr  III/24/11
Rady Powiatu w Zwoleniu
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.doc

Dotacje udzielane w 2011 roku - załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »