Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 32 poz. 1033

Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzynowłoga Mała na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje ;

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.500.000,00 zł, w tym:

a) bieżące – 11.030.000,00 zł,

b) majątkowe – 1.470.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 14.774.966,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

a) na zadania bieżące – 9.031.736,00 zł

b) na zadania inwestycyjne – 5.743.230,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.274.966,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.770.000,00 zł, rozchody w wysokości 495.034,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 14.775,00 zł,

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w kwocie 22.133,00 zł, z tego:

-na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 22.133,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 42.000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.274.966,00 zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Leonard Mikołajewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Wydatki inwest 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Przychody i rozch 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.doc

Dot.na real.na pod.poroz.7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.docx

Dochody własne 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

Zał.zad.pow,sprzed.alk.9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.odt

dotacje10

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe