Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 32 poz. 1035

Uchwała nr 8/II/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne przedszkola działające na terenie gminy Szydłowiec

Tekst pierwotny

Na podstawie art.90 ust.1, 2b, 2c, 3c, 3d-3f, 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572 ze zm.) w związku z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przekazanych z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznych przedszkoli, w tym podstawę obliczania dotacji.

§ 2.

1. Dotacji z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznych przeszkoli udziela się na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole na okres jednego roku budżetowego.

2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Burmistrza Szydłowca, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Wysokość dotacji, o której mowa § 2 przypadająca na każdego ucznia wynosi 75% ustalonych w budżecie Gminy Szydłowiec wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, z tym że na jednego ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Szydłowiec.

2. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia w trakcie roku ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Szydłowiec, zmianie ulega podstawa ustalania wysokości dotacji.

§ 4.

1. Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne składa do Burmistrza Szydłowca w terminie do 5 dnia każdego miesiąca wniosek o przyznanie dotacji na dany miesiąc zawierający informację o aktualnej liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Zakres danych, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Wysokość dotacji na dany miesiąc ustalana jest, z zastrzeżeniem ust. 4, na każde dziecko wskazane we wniosku, o którym mowa w ust. 1 i przekazywana jest na wskazany we wniosku rachunek bankowy, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

4. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy.

5. Ewentualne nadpłaty bądź niedopłaty wykazane w rozliczeniu miesięcznym będą korygowane przy przekazaniu kolejnej raty dotacji.

§ 5.

1. Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany do miesięcznego rozliczania się z otrzymanej dotacji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Rozliczenia dotacji osoba prowadząca niepubliczne przedszkole dokonuje na podstawie faktycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola. Liczba ta nie może przekraczać planowanej liczby uczniów podanej we wniosku o przyznanie dotacji.

3. Ostatecznego rozliczenia udzielonych dotacji za okres roczny osoba prowadząca przedszkole dokonuje w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego na druku stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, przy czym:

1) wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni przekazuje się do 30 kwietnia roku następującego po roku , w którym udzielono dotacji.

2) kwota nadpłaconej dotacji podlega zwrotowi do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji,

3) w przypadku likwidacji przedszkola podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany w terminie jednego miesiąca od daty likwidacji dokonać zwrotu nadpłaconej dotacji.

§ 6.

1. Liczbę dzieci w przedszkolu ustala się na podstawie ewidencji dzieci, uwzględniając następujące zasady:

1) liczbę dzieci w danym miesiącu, osoba prowadząca przedszkole ustala jako średnią liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w danym miesiącu. Ustalając średnią liczbę dzieci z danego miesiąca sumuje się dzienne stany i dzieli się przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu,

2) w okresie od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w danym roku szkolnym do dnia rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego (okres wakacji) przyjmuje się średnią liczbę uczniów obliczoną z okresu od stycznia do czerwca.

§ 7.

1. Wstrzymanie wypłaty dotacji na dany miesiąc może nastąpić w przypadku:

1) nie złożenia w terminie wniosku, o którym mowa w § 4 ust.1,

2) nie złożenia w terminie rozliczenia dotacji,

3) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli,

4) stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z dokumentami.

2. Usunięcie uchybień określonych w ust. 1 jest podstawą do przekazania niewypłaconej raty dotacji.

§ 8.

Sposób naliczania, wydatkowania i rozliczania dotacji określi odrębna umowa.

§ 9.

1. Burmistrz Szydłowca za pośrednictwem upoważnionych przez siebie pracowników ma prawo:

1) wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania,

2) kontroli uczęszczania dzieci do przedszkola (obecności na zajęciach),

3) żądania informacji niezbędnych do starań o zwrot kosztów dotacji od gmin, których mieszkańcem jest dziecko przedszkola nie będącego mieszkańcem Gminy Szydłowiec.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Krystyna Bednarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8/II/10
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 8/II/10
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 8/II/10
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Rozliczenie dotacji za miesiąc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 8/II/10
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu Gminy Szydłowiec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe