| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art.214, art.217, art.218, art.221 ust.1 i 2, art.222, art.235, art. 236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust 3 i ust 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U z 2007 r. Nr 43, poz.277 z późniejszymi zmianami), art. 19b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późniejszymi zmianami), art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami)- uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta ustala się na kwotę 96.357.529 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 94.787.529 zł;

b) majątkowe w kwocie 1.570.000 zł;

- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu miasta ustala się, na kwotę 107.218.849 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 88.346.492 zł,

b) majątkowe w kwocie 18.872.357 zł

- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 10.861.320 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu Miasta w kwocie 13.100.000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów.

3. Ustala się rozchody budżetu Miasta w kwocie 2.238.680 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.066.640 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 172.040 zł,

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 10.861.320 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.238.680 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.000.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 310.000 zł na realizację:

1) zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220.000 zł,

2) wydatków bieżących związanych z opracowaniem i realizacją projektów unijnych w wysokości 90.000 zł.

§ 5. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2011 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2011 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami w roku 2011 określa tabela nr 3a do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2011 określa tabela nr 3b do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 określa tabela nr 3c do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011 określa tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 825.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 825.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na wydatki na remont kanalizacji deszczowej w drogach gminnych.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 3 uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, polegających na:

1) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) zmianach w planie wydatków na zadania inwestycyjne, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Dariusz Kulma

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Tabela nr 1- Plan dochodów budżetu Miasta na rok 2011 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Tabela nr 2 - Plan wydatków budżetu Miasta na rok 2011 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr III/13/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik3a.xls

Tabela nr 3a - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrebnymi ustawami w roku 2011

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr III/13/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik3b.xls

Tabela nr 3b - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2011

Załącznik Nr 3c do Uchwały Nr III/13/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik3c.xls

Tabela nr 3c - Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/13/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Tabela nr 4 - Plan wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/13/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 1- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki w roku 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 2 - Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/13/11
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.doc

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Invado Sp. z o.o.

Producent stolarki drzwiowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »