| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Czerwin

z dnia 29 grudnia 2010r.

Uchwała Budżetowa na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 14 799 404 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 12 097 040 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 702 364 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

w tym ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 1 382 032 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 16 116 012 z ł z tego :

a) bieżące w kwocie 11 886 012 zł,

b) majątkowe w kwocie 4 230 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

w tym ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 1 382 032 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały .

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1 316 608 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 111 608 zł i rozchody budżetu w kwocie 1 830 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3 000 000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 2 000 000 zł z tytułu:

4. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 30 000 zł , z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30 000 zł,

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 69 845 zł oraz wydatki w kwocie 69 845 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Damiański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III / 12 / 2010
Rady Gminy Czerwin
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1- Plan dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III / 12 / 2010
Rady Gminy Czerwin
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 1a - Plan dochodów na relizację zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III / 12 / 2010
Rady Gminy Czerwin
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 2 - Plan wydatków

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III / 12 / 2010
Rady Gminy Czerwin
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 2a - Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III / 12 / 2010
Rady Gminy Czerwin
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 2b - Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III / 12 / 2010
Rady Gminy Czerwin
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2011r

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III / 12 / 2010
Rady Gminy Czerwin
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 4 - Dotacje udzielone w 2011 r z budżetu podmiotom należącym i nienależąym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III / 12 / 2010
Rady Gminy Czerwin
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 5 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III / 12 / 2010
Rady Gminy Czerwin
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 6 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2011r

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Budzis

Doradca finansowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »