| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Korczew

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2011


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Korczewie uchwala, co następuje;
§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 6 957 810 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 6 128 241 zł,
b) majątkowe w kwocie 829 569 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 7 536 874 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 6 128 241 zł,
b) majątkowe w kwocie 1 408 633 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 - 2013 zgodnie z tabelą nr 3.
§ 3.
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 579 064 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) Kredytów długoterminowych 579 064 zł,
2) Pożyczek na prefinansowanie - zł,
3) Wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - zł,
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 028 000 zł, rozchody w wysokości 448 936 zł, w tym krótkoterminowe 100 000 zł, zgodnie z tabelą nr 4.
§ 4.
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 17 000 zł,
2) celową w wysokości - 13 000 zł
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 5.
1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabela nr 6.
§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 1 i 2.
§ 7.
1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 34 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 8.
1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) Samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 193 000 zł,
koszty – 193 000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 9.
1. Ustala się limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100 000 zł,
2. Ustala się limity zobowiązań na:
a) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 579 064 zł,
w tym: - kredyty - w kwocie 579 064 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 348 936 zł,
§ 10.
1.Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu:
a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) na roczne wydatki majątkowe z ograniczeniem do 3 500 zł, bez możliwości wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz likwidacji istniejących.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Tabeli nr 3,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku na łączną kwotę 200 000 zł,
c) mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej wydatkach do kwoty 760 000 zł jednorazowo.
§ 11.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady GminyBarbara Roszuk
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/15/2010
Rady Gminy Korczew
z dnia 28 grudnia 2010 r.

załącz do uchw. budż 2011
Zalacznik1.xls
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/15/2010
Rady Gminy Korczew
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Budżet tabela 2. wydatków na 2010 rok
Zalacznik2.xls

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »