Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 39 poz. 1288

Uchwała nr III/18/2011 Rady Powiatu Sochaczewskiego

z dnia 18 lutego 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiacymi własność Powiatu Sochaczewskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 pkt.8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142; poz.1592 z późn. zm.) oraz art.34 ust.6 i ust 6a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, Nr 102; poz.651 z późn. zm.), Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/117/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 35, poz.820) rozdział III otrzymuje brzmienie: „ Rozdział III Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych § 7 1. Lokale mieszkalne stanowiące własność Powiatu mogą być sprzedawane przez zarząd powiatu na rzecz najemców, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. 2. Przy sprzedaży lokali, o których mowa w ust.1, zarząd powiatu może udzielić ich nabywcy bonifikaty na podstawie stosownej uchwały rady powiatu. § 8 1. Lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży określa zarząd powiatu w drodze uchwały. 2. Nie podlegają sprzedaży lokale mieszkalne: a) w budynkach przeznaczonych do remontu kapitalnego lub do rozbiórki; b) w budynkach, w których przewidziana jest zmiana ich funkcji lub przeznaczenia. 3. Zarząd powiatu może przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne w budynkach przeznaczonych do remontu kapitalnego, jeżeli o wykup wystąpią jednocześnie wszyscy najemcy. 4. Wolne lokale mieszkalne mogą być zbywane przez zarząd powiatu na warunkach i za cenę ustaloną w drodze przetargu. § 9 Sprzedaży określonej przepisami niniejszego rozdziału podlega lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy o własności lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej i udziałem w gruncie. § 10 1. Najemcom budynków mieszkalnych, stanowiących w całości przedmiot najmu, których najem został zawarty na czas nieokreślony, przyznaje się pierwszeństwo w ich nabyciu. Zbycie budynku mieszkalnego, stanowiącego w całości przedmiot najmu, zwanego dalej „budynkiem mieszkalnym”, następuje wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku. 2. Budynki mieszkalne przeznaczone do sprzedaży określa zarząd powiatu w drodze uchwały 3. Sprzedaż budynku mieszkalnego następuje za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym na podstawie przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami. 4. Przy sprzedaży budynków mieszkalnych zarząd powiatu może udzielić ich nabywcy bonifikaty na podstawie stosownej uchwały rady powiatu. ”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe