Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 39 poz. 1303

Uchwała nr 17/IV/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie

z dnia 23 lutego 2011r.

w sprawie zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)

Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin, stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 135/XII/2007 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Miasto i Gminę Radzymin, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Siedzibą Biblioteki jest Miasto Radzymin, ul. Konstytucji 3-go Maja 15.

2. Biblioteka prowadzi działalność na terenie Miasta i Gminy Radzymin.

3. Biblioteka może świadczyć usługi poza granicami Gminy Radzymin.”

2. § 6 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem według wzoru:

Biblioteka Publiczna

Miasta i Gminy Radzymin

ul. Konstytucji 3-go Maja 15

05-250 Radzymin

NIP 1251471447, Regon 000939272

oraz pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku nazwę miasta, a w otoku nazwę biblioteki o pełnym brzmieniu: „Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin”.

2. Biblioteka może używać nazwy skróconej: „B P M i G R". ”

3. §9 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Biblioteka może podejmować działania wynikające z potrzeb kulturalno-oświatowych środowiska lokalnego. Biblioteka może prowadzić działalność kulturalno-oświatową polegającą na tworzeniu oraz upowszechnianiu kultury i oświaty poprzez:

1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;

2) tworzenie warunków dla rozwoju działalności amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;

3) organizowanie i wspieranie imprez artystyczno-rozrywkowych i rekreacyjnych;

4) organizowanie spektakli teatralnych, koncertów, festiwali, wystaw artystycznych i wernisaży w miejskiej sali koncertowej im. Fryderyka Chopina;

5) działalność instruktażowo – metodyczną, szkoleniową i informacyjną;

6) prowadzenie różnego rodzaju kursów w zakresie działalności statutowej Biblioteki;

7) prowadzenie różnego rodzaju konkursów, przeglądów, seminariów, zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań;

8) prowadzenie i organizowanie działalności Radzymińskiej Orkiestry Dętej;

9) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o kulturze regionalnej;

10) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym promocja działalności kulturalnej Gminy i dorobku artystycznego twórców kultury lokalnej;

11) współdziałanie z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi, ze stowarzyszeniami twórców i artystów oraz z organami władz publicznych, zajmujących się działalnością kulturalną w celu pełnego zaspokajania wszechstronnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Radzymin."

4. §19 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin może pozyskiwać dochody:

1) z dotacji i budżetu państwa oraz UE;

2) ze świadczonych usług m.in.: kserograficznych, laminowania, bindowania;

3) z kaucji za wypożyczane materiały biblioteczne;

4) z kar za nie zwrócone w terminie wypożyczone materiały biblioteczne;

5) z kar za uszkodzenie, zniszczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

6) za prowadzenie warsztatów, szkoleń, różnego rodzaju kursów, sekcji zainteresowań, itp.;

7) ze sprzedaży własnych wydawnictw;

8) za organizację imprez zlecanych przez inne instytucje i jednostki;

9) za wypożyczanie sprzętu audiowizualnego, fortepianu, rekwizytów, strojów, itp.;

10) za wynajem sal koncertowych i konferencyjnych, pomieszczeń i placu Biblioteki;

11) za koncerty Radzymińskiej Orkiestry Dętej na rzecz innych podmiotów;

12) ze sprzedaży biletów na imprezy własne i obce;

13) za promocję firm na imprezach organizowanych przez Bibliotekę;

14) za usługi reklamowe;

15) z innych usług związanych z działalnością statutową;

16) z darowizn i innych źródeł.

2. Wysokość opłat określa się w Regulaminach Biblioteki.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Elżbieta Darka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe