Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 43 poz. 1441

Uchwała nr IV/54/11 Rady Miejskiej w Żelechowie

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zakrzówek

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Żelechowie uchwala Statut Sołectwa Zakrzówek w następującym brzmieniu:

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Sołectwo Zakrzówek zwane dalej „Sołectwem” jest jednostką pomocniczą Gminy Żelechów, działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Statutu Gminy Żelechów oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

Obszar Sołectwa Zakrzówek obejmuje obręb wsi Zakrzówek.

§ 3.

Rozstrzygnięcia organów gminy, dotyczące żywotnych spraw Sołectwa, podejmowane są po uzyskaniu uprzedniej opinii Sołectwa. Sołectwo posiada prawo sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów gminy w przypadku uznania, że naruszone są istotne interesy mieszkańców Sołectwa.

Rozdział II.
Zadania sołectwa

§ 4.

1. Do zadań Sołectwa należy:

1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu spraw socjalno – bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

2) kształtowanie odpowiednich stosunków współżycia mieszkańców,

3) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, a zwłaszcza w zakresie opieki nad młodzieżą i jej wychowaniem, rozwijanie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, upowszechnianie kultury, utrzymanie porządku, bezpieczeństwa i czystości.

2. Sołectwo realizuje swoje zdania, określone w ust. 1 poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach:

- Sołectwa, w ramach przyznanych ustawowo kompetencji,

- budowy, utrzymania, konserwacji i remontów wiejskich urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej, obiektów socjalnych i kulturalno – oświatowych, opieki zdrowotnej, sportu i kultury fizycznej oraz innego mienia przekazanego w zarząd Sołectwa,

- innych przekazanych mu do rozstrzygnięcia przez Radę Miejską,

2) opiniowanie spraw o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, a w szczególności:

- planu zagospodarowania przestrzennego,

- przepisów prawa miejscowego,

- planu zagospodarowania wsi i rozwoju rolnictwa,

- dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, opiekuńczo-wychowawczych i innych – do potrzeb mieszkańców wsi,

- zmian w zakresie obsługi handlowej i usługowej mieszkańców wsi,

- przeznaczenia lokali użytkowych i lokalizacji zakładów, których działalność może być uciążliwa dla otoczenia,

- rozmieszczenia przystanków i funkcjonowania komunikacji,

- wykorzystania funduszy przeznaczonych na opiekę społeczną,

3) wnioskowanie do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości samorządu mieszkańców wsi,

4) współuczestnictwo i współpraca w działalności Rady Miejskiej, a w szczególności z komisjami Rady Miejskiej oraz radnymi z terenu Sołectwa w formie spotkań i dyżurów oraz umożliwienie kierowania określonych wniosków i postulatów.

3. Koszty i wydatki związane z realizacją zadań samorządu mieszkańców wsi mogą być pokrywane ze środków finansowych gminy i posiadanych na ten cel funduszy Sołectwa.

4. Uchwały, podejmowane przez organy Sołectwa, nie mogą naruszać uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji w sprawach określonych w ust. 1.

5. Uchwały i wnioski organów Sołectwa sołtys przekazuje Burmistrzowi, który informuje samorząd o sposobie ich załatwienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania.

6. W przypadku odmowy realizacji lub braku odpowiedzi w terminie określonym w ust. 5, Sołectwo może wnieść sprzeciw do Rady Miejskiej, gdy uzna, że istniejący stan lub podjęte rozstrzygnięcia naruszają istotne interesy mieszkańców. Sprzeciw powinien zawierać opis sprawy i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia interesów mieszkańców.

7. Przewodniczący Rady Miejskiej po zbadaniu sprawy, podejmuje interwencje wobec organu lub jednostki, która powinna uchwałę lub wniosek zrealizować. W razie bezskutecznej interwencji przewodniczący wnosi sprawę pod obrady Rady Miejskiej, która podejmuje odpowiednie decyzje.

§ 5.

1. Zadania określone w § 4 ust. 1 Sołectwo realizuje również poprzez:

a. kształtowanie wspólnie z istniejącymi organizacjami, instytucjami i związkami wyznaniowymi właściwych postaw mieszkańców, a zwłaszcza wzajemnego szacunku, uczciwości, skromności, gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, propagowania gospodarności, dyscypliny społecznej oraz poszanowania praw i wartości moralnych,

b. podejmowanie działań mających na celu likwidację sporów i konfliktów sąsiedzkich,

c. zwalczanie chuligaństwa, pijaństwa i narkomani, wandalizmu oraz zapobieganie demoralizacji dzieci i młodzieży,

d. podejmowanie działań oświatowo – wychowawczych na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie,

e. inicjowanie czynów społecznych,

f. przeprowadzenie w Sołectwie akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi,

g. uczestniczenie w akcjach i innych przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii,

h. organizowanie różnych form opieki społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w innej trudnej sytuacji życiowej,

i. występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wychowania i wypoczynku,

j. inicjowanie i udział w organizowaniu imprez o charakterze kulturalno – oświatowym, sportowym i wypoczynkowym,

k. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz przeciwdziałanie marnotrawstwu mienia,

l. organizowanie mieszkańców do działań mających na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej w Sołectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

§ 6.

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązać kontakty z sąsiednimi sołectwami, zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały, wyrażać opinie i kierować wnioski do odpowiednich organów.

§ 7.

1. Sołectwo może zarządzać i korzystać z mienia komunalnego oraz rozporządzać dochodami z tego źródła na zasadach określonych w ust. 2 – 3.

2. W przypadku przekazania Sołectwu nowych składników mienia komunalnego, Sołectwo korzysta z tych składników w sposób określony przez Radę Miejską i Statut.

3. Sołtys, wykonując uchwały Zebrania Wiejskiego, załatwia bieżące sprawy z zakresu zwykłego zarządu mieniem zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki, w szczególności związane z eksploatacją mienia i utrzymaniem go w stanie niepogorszonym.

§ 8.

1. Nadzór i kontrolę nad działalnością samorządu mieszkańców wsi pod kątem zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności sprawuje Rada Miejska poprzez Komisję Rewizyjną , a w sprawach finansowych – Skarbnik Gminy.

2. Nadzorujący i kontrolujący, o których mowa w ust. 1, mają prawo żądać niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa oraz uczestniczyć osobiście lub przez swoich przedstawicieli w obradach Zebrania Wiejskiego i posiedzeniach Rady Sołeckiej.

3. Burmistrz może zawiesić wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego lub decyzję organu wykonawczego samorządu mieszkańców, jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem lub wykracza poza zakres kompetencji Sołectwa, zawiadamiając o tym Radę Miejską i Zebranie Wiejskie. Akty stanowione przez organy sołectwa sprzeczne z prawem są nieważne. Rada Miejska na najbliższej sesji rozstrzyga o zgodności z prawem aktów stanowionych przez organy sołectwa, których realizację wstrzymano, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

4. Burmistrz może zawiesić w czynnościach Sołtysa, do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza przepisy prawa lub nie wykonuje swoich obowiązków.

§ 9.

1. Fundusze Sołectwa mogą składać się z:

a. wydzielonych przez Radę Miejską środków finansowych w ramach swojego budżetu,

b. dobrowolnych wpłat,

c. środków uzyskanych z organizacji przedsięwzięć przez samorząd,

d. opłat uzyskanych z oddanych do korzystania przez inne osoby składników mienia komunalnego.

2. Plan finansowo – rzeczowy Sołectwa zatwierdza Zebranie Wiejskie.

Rozdział III.
Organy samorządu mieszkańców wsi

§ 10.

1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka, w której skład wchodzi od 3 do 5 członków łącznie z Sołtysem, który jest jednocześnie Przewodniczącym Rady.

2. Kadencja Sołtysa oraz Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych organów. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, zwołuje Burmistrz Żelechowa.

§ 11.

1. Organy samorządu mieszkańców wsi obowiązane są dbać o przestrzeganie zasad samorządności, demokracji, kolegialności i jawności.

2. Organy samorządu, co najmniej raz w roku, obowiązane są do składania na Zebraniu Wiejskim sprawozdania ze swojej działalności.

§ 12.

Działalność w organach samorządu ma charakter społeczny.

§ 13.

Urząd Miejski informuje Radę Sołecką o liczbie aktualnie uprawnionych do udziału w głosowaniu.

§ 14.

1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa lub Radę Sołecką z własnej inicjatywy, a także na wniosek:

a. Burmistrza Żelechowa,

b. Rady Miejskiej

c. co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu.

2. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.

3. Zebranie Wiejskie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 15.

1. Zebranie jest ważne, gdy o jego terminie, dniu, godzinie i miejscu zostali zawiadomieni wszyscy mieszkańcy, w sposób zwyczajowo przyjęty, na 7 dni przed tą datą i uczestniczy w nim przynajmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, zebranie może odbyć się w drugim terminie, nie wcześniej niż tego samego dnia, pół godziny później, bez względu na liczbę mieszkańców w nim uczestniczących.

2. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom Sołtys lub inna osoba wyznaczona przez zebranie.

3. Zebranie Wiejskie podejmuje decyzje w formie uchwał, opinii i wniosków.

4. Decyzje na Zebraniu Wiejskim zapadają zwykłą większością głosów (liczba głosów „za” jest większa od liczby głosów „przeciw”) w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy prawa wymagają głosowania tajnego.

5. Głosowanie tajne przeprowadza powołana przez Zebranie Wiejskie Komisja Skrutacyjna przy pomocy kart do głosowania zaopatrzonych w pieczęć Sołectwa lub Rady Miejskiej, sporządzając protokół z przeprowadzonego głosowania.

§ 16.

1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

a. podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i kierowanie wniosków w sprawach określonych w § 5 ust. 1 statutu,

b. realizacja zadań określonych w § 4 ust. 1 i 2 statutu,

c. wybór oraz odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,

d. występowanie do Burmistrza lub Rady Miejskiej z wnioskiem o rozpatrzenie spraw, których załatwianie przekracza kompetencje Zebrania Wiejskiego,

e. upoważnienie Sołtysa do wykonywania określonych w upoważnieniu czynności,

f. upoważnienie Rady Sołeckiej do pełnienia roli stałego komitetu czynów społecznych oraz wykonywanie innych czynności,

g. wyrażenie zgody na uszczuplenie prawa Sołectwa do korzystania z mienia komunalnego,

h. zatwierdzanie planu finansowo – rzeczowego,

i. ustalanie regulaminu obrad.

2. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który podpisuje Sołtys lub inna osoba jako Przewodniczący Zebrania. Załącznikami do protokołu są lista obecności i teksty podjętych uchwał, opinii lub wniosków. Protokoły wraz z załącznikami przechowuje i udostępnia Sołtys. Każdy zainteresowany może mieć wgląd do protokołu oraz sporządzać z niego notatki lub wypisy.

3. Sołtys przekazuje Burmistrzowi uchwały, opinie i wnioski Zebrania Wiejskiego w terminie 7 dni od dnia odbycia obrad Zebrania Wiejskiego.

4. W zależności od charakteru spraw Burmistrz rozpatruje je we własnym zakresie albo przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej, informując Sołectwo za pośrednictwem Sołtysa o sposobie załatwiania jego spraw.

§ 17.

Szczegółowe zasady obradowania na Zebraniu Wiejskim ustala regulamin ustalony przez to Zebranie.

§ 18.

1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

a. wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji samorządowej,

b. reprezentowanie na zewnątrz samorządu mieszkańców wsi, zwłaszcza wobec organów gminy,

c. wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego oraz wykonywanie czynności zleconych przez to Zebranie,

d. z upoważnienia Burmistrza i Rady Miejskiej może zawierać porozumienia w sprawie dysponowania określonymi składnikami majątkowymi przekazanymi przez gminę,

e. z upoważnienia Zebrania Wiejskiego może zawierać porozumienia w sprawie wspólnego wykorzystania lub udostępniania mieszkańcom sołectwa obiektów i urządzeń będących w dyspozycji różnych jednostek i organizacji,

f. prowadzenie Zebrań Wiejskich,

g. informowanie mieszkańców o realizacji swoich zadań co najmniej raz w roku,

h. składanie sprawozdań z działalności finansowej Sołectwa skarbnikowi gminy w okresach półrocznych oraz na każde żądanie skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 19.

1. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W posiedzeniu Rady Sołeckiej uczestniczy obowiązkowo Sołtys. Na posiedzenia mogą być także zaproszone inne osoby, których udział uzna za wskazany lub konieczny.

2. O posiedzeniach Rady Sołeckiej zawiadamia się miejscowych członków Rady Miejskiej.

3. Uchwały Rady Sołeckiej, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 20.

1. Do właściwości Rady Sołeckiej należy:

a. ustalanie terminu, miejsca oraz projektu porządku obrad, informując o tym mieszkańców, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania,

b. zapraszanie na Zebranie Wiejskie przedstawicieli władz gminy, odpowiednich jednostek organizacyjnych dla zreferowania spraw oraz przygotowanie projektów uchwał, opinii i wniosków,

c. opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektu programu pracy samorządu,

d. występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z innymi inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań samorządu wiejskiego,

e. organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego, udzielając w tym zakresie szerokiej pomocy Sołtysowi,

f. pełnienie roli stałego komitetu czynów społecznych w ramach udzielonych upoważnień,

g. współdziałanie z właściwymi organami organizacji społecznych i samorządowych w celu wspólnej realizacji zadań.

Rozdział IV.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 21.

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rada Miejska tak, ab mogły one odbyć się nie później niż w ciągu 6 miesięcy po wyborach do Rady Miejskiej.

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz, który w uzgodnieniu z ustępującą Radą Sołecką ustala miejsce, dzień i godzinę zebrania.

3. Zarządzenie Burmistrza w powyższej sprawie powinno być podane do wiadomości mieszkańców, na co najmniej 7 dni przed datą zebrania.

§ 22.

1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory w nowym terminie, nie wcześniej niż tego samego dnia pół godziny później, mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania mieszkańców obecnych na zebraniu.

§ 23.

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna zwana w dalszej treści Statutu „Komisją”, składająca się z 3 osób wybranych w głosowaniu jawnym spośród uczestniczących w Zebraniu Wiejskim mieszkańców.

2. Do obowiązków Komisji należy:

a. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

b. przeprowadzenie głosowania,

c. ustalenie wyników wyborów,

d. sporządzenie protokołu,

e. ogłoszenie wyników wyborów.

3. Członek Komisji nie może kandydować do władz samorządu.

4. Z wykonywania swoich czynności Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:

a. skład komisji z podziałem funkcji,

b. ilość osób biorących udział w głosowaniu,

c. ilość kandydatów do organów samorządu,

d. ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych,

e. ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów,

f. wskazanie kandydatów, którzy wybrani zostali do organów samorządu.

5. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 24.

1. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pisemnie posiada wyłącznie mieszkaniec Sołectwa, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze. Kandydaci do organów Sołectwa muszą posiadać czynne prawo wyborcze i być mieszkańcami sołectwa.

2. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w razie swojej nieobecności.

3. Komisja sporządza karty do głosowania umieszczając na nich nazwiska kandydatów w dowolnej kolejności oraz dokonując ich oznaczenia pieczęcią Rady Miejskiej.

4. Karty do głosowania wrzucane są przez mieszkańców do odpowiednio zamkniętej urny wyborczej.

5. Głosujący oddaje głos na kandydata, którego nazwisko pozostaje nie skreślone.

6. Głos jest nieważny, jeżeli:

a. karta do głosowania jest całkowicie przekreślona,

b. zawiera większą ilość nieskreślonych kandydatów niż miejsc w organach Sołectwa,

c. karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję.

7. Zasady określonej w ust. 6 lit.a nie stosuje się, gdy:

a. na Sołtysa kandyduje jedna osoba,

b. na członków Rady Sołeckiej kandyduje tyle osób, ile jest miejsc w Radzie.

Karta całkowicie lub częściowo przekreślona w tym przypadku uznawana jest jako głos oddany przeciwko kandydatowi.

8. Wybory na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadzane są oddzielnie.

9. Sołtysem wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość ważnie oddanych głosów (większość zwykła). W przypadku, gdy żaden kandydat nie uzyskał wymaganej większości przeprowadza się wybory ponownie, aż do skutku.

10. Członkiem Rady Sołeckiej zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość ważnie oddanych głosów (większość zwykła). W przypadku równej ilości głosów uniemożliwiającej wybór tych osób na członków Rady, przeprowadza się wybory ponownie, aż do skutku.

11. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji następuje w tym samym trybie co wybór, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwały Zebrania Wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

12. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego przez Radę Sołecką.

13. W przypadku nie podjęcia czynności przez nowo wybranego Sołtysa, Burmistrz zarządza przeprowadzenie ponownych wyborów.

§ 25.

W sprawach nie unormowanych w Statucie, decyzję podejmuje Zebranie Wiejskie.

§ 26.

1. Mandat Sołtysa i członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:

a. śmierci,

b. złożenia Burmistrzowi pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji,

c. odwołania przed upływem kadencji,

d. utraty prawa wybieralności.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej Rada Miejska zarządza wybory uzupełniające.

3. Wybory uzupełniające odbywają się wg zasad określonych w § 21 – 25

4. Wyborów uzupełniających Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.

§ 27.

Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu gminy.

§ 28.

1. Mieszkańcom Sołectwa, którzy mają czynne prawo wyborcze przysługuje prawo złożenia protestu wyborczego, co do sposobu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

2. Protest należy złożyć do Burmistrza w terminie 7 dni od dnia wyborów.

3. Protesty rozstrzyga Burmistrz w terminie 7 dni od daty złożenia protestu. W razie uwzględnienia protestu Burmistrz unieważnia wybory.

4. Rozstrzygnięcie protestu przez Burmistrza jest ostateczne.

5. W przypadku stwierdzenia nieważności wyborów Burmistrz zarządza w ciągu 14 dni od daty unieważnienia ponowne wybory.

§ 29.

1. Burmistrz z urzędu sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów.

2. W przypadku stwierdzenia naruszania prawa Burmistrz unieważnia wybory i zarządza ponowne ich przeprowadzenie w ciągu 14 dni od daty ich unieważnienia.

Rozdział V.
Gospodarka finansowa sołectwa

§ 30.

Środki finansowe Sołectwa stanowią dochody określone w § 9.

§ 31.

1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach budżetu gminy.

2. Środki finansowe Sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale Rady Miejskiej.

§ 32.

1. Gospodarkę finansową Sołectwa prowadzi Sołtys, zgodnie z uchwałami Zebrania Wiejskiego.

2. W przypadku nieobecności Sołtysa, Rada Sołecka wyznacza spośród swojego grona, na czas jego nieobecności, osobę do prowadzenia gospodarki finansowej Sołectwa.

3. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie Zebraniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych.

Rozdział VI.
Postanowienia końcowe

§ 33.

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska z własnej inicjatywy, na wniosek Burmistrza lub na wniosek Zebrania Wiejskiego.

§ 34.

Spory między organami sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Burmistrz.

§ 35.

Traci moc uchwała Nr IX/31/90 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 października 1990r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw.

§ 36.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 37.

Projekt niniejszej uchwały był konsultowany z mieszkańcami wsi Zakrzówek.

§ 38.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCA Rady Miejskiej w Żelechowie


Jadwiga Kulikowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe