Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 43 poz. 1444

Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy w Borkowicach

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Borkowice

Tekst pierwotny

Na podstawie: • art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), • art. 30 ust. 6, 6a, art. 49 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), z uwzględnieniem: • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Zarządem Oddział Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Przysusze Rada Gminy Borkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Borkowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XX/105/2009 Rady Gminy Borkowice z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Borkowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 marca 2011 r.

Przewodniczący Rady


Tomasz Zdral


Załącznik do Uchwały Nr V/19/2011
Rady Gminy w Borkowicach
z dnia 24 lutego 2011 r.

Regulamin wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Borkowice

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i zespołach placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Borkowice.

2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

a) Wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:

- za wysługę lat,

- motywacyjnego,

- funkcyjnego,

- za warunki pracy

b) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,

c) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

d) nagrody i inne świadczenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1. regulaminie – rozumie się przez to regulamin określający wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i nagrody i inne świadczenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych.

2. karcie nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r, Nr 97, poz. 674 z póź. zm. )

3. rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. nr 22, poz. 181, z późn. zm.)

4. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta gminy Borkowice,

5. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy w Borkowicach,

6. szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub zespół szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Borkowice,

7. dyrektorze, wicedyrektorze, nauczycielu – należy przez to rozumieć dyrektora, wicedyrektora lub nauczyciela jednostki, o której mowa w pkt 3.

8. roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od dnia 1 września danego roku do dnia 31 sierpnia roku następnego,

9. oddziale – należy przez to rozumieć oddział w szkole lub przedszkolu, grupę uczniów w świetlicy,

10. uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka, słuchacza,

11. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub art. 42 ust 4a lub art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela.

§ 3. 1. Średnią wynagrodzeń nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego oblicza się na podstawie liczby nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Borkowice pełnym i niepełnym wymiarze godzin.

2. Liczbę nauczycieli przyjętych do obliczeń stanowi suma liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze oraz liczby pełnych etatów, wynikającej z dodania jednostkowego wymiaru zatrudnienia nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin.

3. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w części proporcjonalnej do wymiaru czasu prac, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.

Rozdział 2.
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 4. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy, z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku , które określa § 7 rozporządzenia.

3. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy) oraz okresy pracy, o których mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela.

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

a) Począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawo nastąpiło w ciągu miesiąca,

b) Za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższe stawki dodatku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

c) Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za:

- dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie,

- dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, macierzyństwa lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego,

Rozdział 3.
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 5. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w §6 rozporządzenia oraz wysokości i zasadach określonych w §6-§9 regulaminu

§ 6. Warunkiem przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1. Uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) Osiąganie w pracy dydaktyczno-wychowawczej pełnej realizacji programu nauczania oraz wprowadzenie nowych treści, korelacji treści programowych z innymi przedmiotami, a także uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami egzaminów końcowych, sukcesami w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach itp.,

b) Stosowanie różnorodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywności stosowanych metod,

c) Stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych,

d) Prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespołu przedmiotowego lub z własnej inicjatywy,

e) Umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

f) Pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

g) Prowadzenie działalności mających na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej.

2. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności :

a) Systematyczne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

b) Podnoszenie umiejętności zawodowych - udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz różnych formach doskonalenia zawodowego,

c) Prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,

d) Opracowanie publikacji naukowych związanych z warsztatem pracy,

e) Dbałość o mienie szkoły i poszerzenie bazy dydaktycznej,

f) Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,

g) Rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

h) Przestrzeganie dyscypliny pracy

3. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) Udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) Udział w przygotowaniu uczniów do olimpiad, zawodów sportowych i innych,

c) Opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami działającymi w szkole,

d) Prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) Aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 7. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionym w §6 jest spełnienie następujących kryteriów:

1. Tworzenie jak najlepszych warunków dla działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej szkoły, w tym wyposażenie w środki dydaktyczne.

2. Opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły w tym również pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

3. Dbałość o mienie i dyscyplinę pracy,

4. Systematyczny nadzór pedagogiczny, tworzenie dobrego klimatu pracy, właściwych stosunków międzyludzkich i umiejętne rozwiązywanie konfliktów.

5. Inspirowanie nauczycieli do tworzenia i realizowania programów autorskich,

6. Stworzenie warunków do aktywności uczniów w gminnych, regionalnych i ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych, stwarzanie sprzyjających warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników.

7. Osiągnięcia szkoły i jej znaczenie w środowisku lokalnym poprzez:

a) twórcze realizowanie polityki oświatowej gminy,

b) realizacja koncepcji szkoły otwartej dla środowiska lokalnego i wykorzystanie inicjatyw płynących od mieszkańców

§ 8. Tworzenie puli funduszu motywacyjnego i wysokość dodatków motywacyjnych.

1. Dodatek motywacyjny tworzony jest w ramach środków przyznanych uchwałą budżetową w wysokości 6,0% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych wdanej szkole.

2. W ramach określonej w ust. 1 wysokości środków ustala się wysokość dodatku motywacyjnego:

a) dla nauczycieli i wicedyrektorów - od 3% do 20%

b) dla dyrektorów szkół - od 4 % do 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela według stawki osobistego zaszeregowania.

§ 9. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny. Dodatek motywacyjny jest uznaniowy i w szczególnie uzasadnionych przypadkach można go obniżyć lub podwyższyć bez konieczności wypowiedzenia.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i wicedyrektora w granicach posiadanych środków finansowych przyznaje dyrektor szkoły a dla dyrektora szkoły – Wójt ustalając jego wysokość oraz okres, na jaki został przyznany.

3. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

4. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w danej szkole dodatek motywacyjny przyznaje się po upływie okresu umożliwiającego ocenę osiągniętych wyników pracy, tj. po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego (art. 9c ust. 6 KN) lub po uzyskaniu, co najmniej dobrej oceny pracy (art. 6a KN).

5. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresie za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

7. Nie przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego nie stanowi podstawy do roszczeń z tego tytułu, gdyż dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy.

Rozdział 4.
DODATEK FUNKCYJNY

§ 10. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono funkcję:

1. dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,

2. sprawowanie funkcji

a) wychowawcy klasy,

b) opiekuna stażu.

§ 11. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły w granicach stawek określonych w regulaminie, ustala Wójt uwzględniając między innymi:

a) wielkość i strukturę organizacyjną szkoły,

b) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,

c) warunki społeczne i środowiskowe, w jakich szkoła funkcjonuje,

d) jakość pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególności:

- współpracę z organem prowadzącym lub bezpośrednim przełożonym – m.in. terminowe wykonywanie zadań,

- właściwe prowadzenie gospodarki środkami finansowymi oraz nadzorowanie realizacji zatwierdzonego planu finansowego,

- organizowanie pracy szkoły zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy uczniów oraz pracowników szkoły,

- kształtowanie właściwej polityki kadrowej, w szczególności pozyskiwanie nauczycieli wysoko wykwalifikowanych,

- umiejętności organizacyjne,

- kształtowanie struktury organizacyjnej szkoły,

- umiejętność integrowania zespołu nauczycielskiego wokół wspólnych zadań, inspirowania oraz pomagania w rozwoju zawodowym nauczycieli,

- współpracę z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu wychowawczego szkoły,

- tworzenie materialnej infrastruktury szkoły, odpowiadanie przez szkołę na potrzeby edukacyjne społeczności lokalnej.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora i nauczycieli pełniących funkcje, o których mowa w §10 pkt 2 – w granicach stawek określonych w regulaminie ustala dyrektor.

3. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi

§ 12. 1. Prawo do dodatku, o którym mowa w §10 pkt 1-2 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowanie funkcji (wychowawcy klasy, opiekuna stażu), a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca-od tego dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

4. Dodatek funkcyjny nauczyciela, któremu powierzono wychowawstwo klasy lub opiekuna stażu, wypłaca się miesięcznie z góry. Dodatek ten wypłaca się za okres pełnienia funkcji oraz za inne okresy, o ile wynika to z przepisów szczególnych. W razie zaprzestania sprawowania funkcji wychowawcy lub opiekuna stażu w ciągu miesiąca lub powierzenia jej w takim czasie, nauczyciel otrzymuje dodatek z tego tytułu, proporcjonalnie do przepracowanego okresu. W takim wypadku wysokość dodatku ustala się dzieląc stawkę miesięcznego dodatku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych, przypadających w okresie przepracowanym.

5. Dodatki funkcyjne, o których mowa §10 pkt 1-2 nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

§ 13. Określa się następujące stawki dodatków funkcyjnych dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły (placówki) oraz nauczyciela, któremu powierzono funkcję wychowawcy klasy i opiekuna stażu.

Rozdział 5.
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

1. Dodatek za warunki pracy przysługuje za pracę definiowaną w osobnych przepisach jako „praca w trudnych i uciążliwych warunkach pracy” – w § 8 i 9 rozporządzenia.

2. Wysokość dodatku za warunki pracy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego, jeśli jest wykonywana w pełnym wymiarze godzin, za które wynagrodzenie to przysługuje.

3. Dodatek za warunki pracy przysługuje za rzeczywiste przepracowane godziny i w wysokości proporcjonalnej do liczby tak przepracowanych godzin w stosunku do etatowego pensum.

4. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć.

5. Wysokość stawki wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową, przepracowaną w warunkach trudnych, powiększa się odpowiednio.

6. Stawkę godzinową, o której mowa w § 14 ust. 1 ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, odpowiednio do ustalonego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez nauczyciela.

7. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy nauczycielowi przysługuje jeden dodatek w większej wysokości, z wyjątkiem zbiegu tytułów zapisanych w § 14 ust. 1 pkt 1z tytułem zapisanym w ust. 1 pkt3.

8. dodatek za warunki pracy wypłacany jest z dołu.

§ 14. 1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielowi, z tytułu prowadzenia:

a) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości do 20% stawki godzinowej za każdą efektownie przepracowaną godzinę indywidualnego nauczania,

b) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim – w wysokości do 20% otrzymanego wynagrodzenia zasadniczego,

c) w szkołach podstawowych – w wysokości do 20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania.

d) Wysokość dodatku za trudne warunki uzależniona jest od rodzaju zajęć dydaktycznych realizowanych w trudnych warunkach.

§ 15. 1. Dodatek, o którym mowa w §14, przyznaje nauczycielom dyrektor szkoły po uzgodnieniu z Wójtem, a dla dyrektora – Wójt.

Rozdział 6.
GODZINY PONADWYMIAROWE I ZASTĘPSTWA

§ 16. 1. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

2. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

4. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową lub jedną godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, odpowiednio do ustalonego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnych zastępstw.

5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy; w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia, za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy wymiar zajęć pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy dzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy

7. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

8. Za podstawę wyliczenia wartości godziny ponadwymiarowej dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze przyjmuje się wysokość tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela zatrudnionego w danym typie szkoły.

9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje również w przypadku nie zrealizowania ich z powodów leżących po stronie zakładu pracy oraz zawieszenia zajęć z powodu epidemii lub mrozów, rekolekcji, udziału nauczyciela w konferencji metodycznej, urlopowanego na podstawie art. 25 ustawy o związkach zawodowych, (wyjazdu dzieci na wycieczkę, choroby dziecka nauczanego indywidualnie trwającej nie dłużej niż tydzień, Dnia Edukacji Narodowej, urlopu okolicznościowego oraz usprawiedliwionej nieobecności z powodu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem.

10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z dołu.

11. Wynagrodzenie wypłaca się za godziny faktycznie zrealizowane

12. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

§ 17. 1. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, realizowanych w danym miesiącu przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szkoły.

2. Godziny zajęć ponadwymiarowych mogą być stałe, przypisane na semestr lub rok szkolny.

3. Stałe godziny ponadwymiarowe podlegają rozliczeniu na koniec każdego miesiąca i wypłacane są za miniony miesiąc.

§ 18. 1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

2. Dla nauczycieli, którzy realizują etat składający się z różnych pensum, obowiązujące danego nauczyciela pensum oblicza się jako sumę poszczególnych ułamków realizowanych pensum wg następującego przykładu: Np. 27godzin łącznie: 6/18 + 21/26=1,14 etatu –tj. 27 godzin 1 etat = 23,68 tj.=24 godziny

Rozdział 7.
INNE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA

§ 19. Nauczycielom przyznaje się wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe:

1. Dodatek za analizę i ocenę pisemnych prac dla nauczycieli prowadzących zajęcia z języka polskiego, począwszy od IV klasy szkoły podstawowej.

2. Wysokość w/w dodatku, dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi:

a) dla nauczycieli szkół podstawowych – 2,0% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, o którym mowa w ust.1

b) dla nauczycieli szkół gimnazjalnych – 3,0% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, o którym mowa w ust.1

3. W przypadku innego wymiaru czasu pracy nauczyciela prowadzącego zajęcia z języka polskiego dodatek ten ustala się w wysokości proporcjonalnej do przydzielonej liczby godzin.

4. Wynagrodzenie za opiekę sprawowaną w czasie dowozu uczniów do szkoły. Za każdą godzinę sprawowania opieki przysługuje wynagrodzenie jak za godzinę ponadwymiarową opiekuńczą według stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela sprawującego opiekę.

§ 20. 1. W przypadku opieki sprawowanej nad uczniami podczas wyjazdów na jednodniowe wycieczki szkolne, zawody sportowe, zorganizowanie zajęcia szkolne, konkursy i olimpiady trwającej ponad 8 godzin, przysługuje odrębne wynagrodzenie jak za 2 godziny ponadwymiarowe.

2. Za każdy dzień sprawowania opieki nad uczniami wyjeżdżającymi do innych miejscowości w ramach zielonych szkół lub innych form trwających dłużej niż jeden dzień, nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie jak za średnie pensum dzienne (4 godziny) płatne jak za godziny ponadwymiarowe.

§ 21. 1. Nauczycielowi, za działalność ramach obowiązków wynikających z funkcjonowania służb bhp przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości do 5% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z najwyższym poziomem wykształcenia, określonego w rozporządzeniu.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje również nauczycielowi wykonującemu obowiązki społecznego inspektora pracy.

3. Dodatki, o których mowa w ust.1 i 2, przyznaje nauczycielom dyrektor szkoły po uzgodnieniu z Wójtem, a dla dyrektora – Wójt.

Rozdział 8.
SPECJALNY FUNDUSZ NAGRÓD

§ 20. Zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńczo – wychowawcze w wysokości, co najmniej 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń.

§ 21. 1. 70% funduszu nagród przekazywana jest bezpośrednio do przedszkoli, szkół i placówek, z przeznaczeniem na nagrody dyrektora.

2. 30% funduszu nagród przeznacza się na nagrody Wójta.

§ 22. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznane z okazji:

a) Dnia Edukacji Narodowej,

b) Ważnych wydarzeń w życiu szkoły,

c) Zakończenia roku szkolnego.

2. Przy przyznawaniu nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród bierze się pod uwagę:

a) osiąganie dobrych wyników w pracy nauczycielskiej zarówno z uczniami szczególnie uzdolnionymi jak i z uczniami o mniejszych możliwościach,

b) aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach w życiu społeczności szkolnej,

c) aktywne uczestnictwo w tworzeniu uzupełniającej oferty zajęć i imprez dla uczniów i środowiska lokalnego,

d) zaangażowanie we współpracę z rodzicami uczniów,

e) zaangażowanie w rozwiązywanie problemów uczniów wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły,

f) aktywny udział w wewnątrzklasowym doskonaleniu nauczycieli.

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznawane nauczycielowi zatrudnionemu, co najmniej w ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

4. Przy przyznawaniu dyrektorom szkół nagród ze specjalnego funduszu nagród bierze się pod uwagę:

a) kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole poprzez stawianie właściwych wymagań nauczycielom i uczniom oraz pracownikom administracji i obsługi,

b) dbałość o wysoki poziom nauczania poprzez odpowiednią organizację pracy szkoły, właściwy dobór programów nauczania, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego, wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym,

c) prawidłową współpracę ze wszystkimi organami szkoły,

d) racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie środków budżetowych oraz racjonalne pozyskiwanie i wydatkowanie środków pozabudżetowych,

e) solidną i terminową współpracę z organem prowadzącym,

f) pracę na rzecz oświaty na terenie gminy.

§ 23. Niezależnie od nagrody otrzymanej od dyrektora szkoły, nauczyciel może otrzymać nagrodę Wójta. Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji Narodowej.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do udostępnienia treści Regulaminu wszystkim nauczycielom. Regulamin został uzgodniony z: Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Zdral

L.p.

Stanowisko kierownicze

Miesięcznie w % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
od do

1.

Szkoły wszystkich typów:
a)
- dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów - dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów - dyrektor szkoły liczącej 16 oddziałów i więcej b) wicedyrektor

10% - 30%
15% - 45% 20% - 55% 10% - 30%

2.

Wychowawca

5,00 zł za każdego ucznia powierzonego opiece
(nie mniej niż 40,00zł)

3.

Opiekun stażu

60 zł za każdego nauczyciela stażystę powierzonego opiece

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe