Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 45 poz. 1496

Uchwała nr IV.1.2011 Rady Gminy Jasieniec

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jasieniec na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art. 214 , art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy Jasieniec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 15.257.534 zł . , z tego :

a) bieżące w kwocie 12.659.088 zł ,

b) majątkowe w kwocie 2.598.446zł ,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 16.457.534 zł , z tego :

a) bieżące w kwocie 12.188.318 zł ,

b) majątkowe w kwocie 4.269.216 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1.200.000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 800.000 zł,

b) wolnych środków w kwocie 400.000 zł .

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.639.168 zł, z tytułu:

a) kredytu w kwocie 1.439.168 zł ,

b) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 800.000 zł.

c) wolnych środków w kwocie 400.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.439.168 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.439.168 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań :

a) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 pkt. 3.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 125.000zł .

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 26.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2012roku do łącznej kwoty 300.000zł .

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywanie zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach limitów określonych w dziale.

4. Dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie załącznika Nr 1 w ramach działu i limitu określonego w dziale z wyłączeniem powołania nowego lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.

§ 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady

mgr Bożena Szcześ

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.1.2011
Rady Gminy Jasieniec
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.docx

Uzasadnienie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV.1.2011
Rady Gminy Jasieniec
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.docx

Planowane dochody budżetu na 2011r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV.1.2011
Rady Gminy Jasieniec
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.docx

Planowane wydatki budżetu na 2011r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV.1.2011
Rady Gminy Jasieniec
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.docx

Zadania inwestycyjne w 2011r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV.1.2011
Rady Gminy Jasieniec
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.docx

Dotacje udzielane w 2011r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV.1.2011
Rady Gminy Jasieniec
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.docx

Dochody i wydatki zlecone

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV.1.2011
Rady Gminy Jasieniec
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.docx

Gminny Program Profilkatyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV.1.2011
Rady Gminy Jasieniec
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Uchwała RIO-R/405/10 w sprawie opinii o przedlożonym projekcie uchwały budżetowej na 2011r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe